Gå till innehåll

En tillåtande och demokratisk plattform där alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, har möjlighet att bli överraskade och utmanade.

Med åtta framgångsrika upplagor somrarna 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 och konstverk i alla tänkbara och otänkbara former och uttryck, har utställningen attraherat ett stort nationellt och internationellt intresse.

OpenArt arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Örebro kommun för att ge konstupplevelser och göra konsten tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna.

OpenArts vision

OpenArt är örebroarnas återkommande konstutställning, utomhus, mitt i staden. Genom hög konstnärlig kvalitet och frihet skapar biennalen inspiration, nya tankar, och samtal som främjar demokratin både under och mellan utställningsåren.

OpenArt är till för alla och konsten ska därför vara tillgänglig för och engagera alla. Det är en biennal med konst från hela världen och ständigt nya upplevelser som lockar såväl örebroare som andra till staden. Den leder till ett ökat intresse för konst och kultur, inspirerar till utveckling och gör Örebro till en attraktiv stad att leva och utvecklas i.

Besökare rör sig över bro som temporärt är ombyggd till en plasttunnel i gult, grönt, rött och blått. 

OUT! Judy & Dorothy (the song from somewhere) av Elsa Tomkowiak, OpenArt 2019.

About OpenArt

OpenArt is a permissive and democratic platform where everyone, regardless of background and circumstances, can be surprised and challenged.

With eight successful editions, in the summers of 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 and works of art in all imaginable and unimaginable forms and expressions, the exhibition has attracted great national and international interest.

OpenArt works on behalf of The Culture and Leisure Department in Örebro Municipality to provide art experiences and make art accessible to children, young people and adults.

OpenArt's vision

OpenArt is the citizens of Örebro's recurring art exhibition, outdoors, in the middle of the city. Through high artistic quality and freedom, the biennale creates inspiration, new thoughts, and conversations that promote democracy both during and between exhibition years. OpenArt is for everyone, and art must therefore be accessible to and engage everyone. It is a biennial with art from all over the world and constantly new experiences that attract both Örebro residents and others to the city. It leads to an increased interest in art and culture, inspires development and makes Örebro an attractive city to live and develop in.

OpenArt strives for sustainability in operations from a climate, economic and social perspective.

Sustainability

Climate smart

Artists from all over the world are invited to participate in OpenArt. They often come to Örebro for production and/or installation of artworks. We climate-compensate for all air travel and require that artist trips within Sweden (as well as Norway and Denmark) take place via climate-smart travel routes. At all representations hosted by OpenArt, a vegetarian food is served, and single-use plastic items are actively removed.

Economically

OpenArt works to reduce the climate footprint of the organisation both during planning and during the exhibition. Choosing ideas, materials and planning execution with sustainability in focus. With circular thinking and the possibility to loan in, reuse and recycle materials, it contributes to reduced costs and at the same time a deed for the environment.

Social

Contemporary art can have a role in raising awareness of questions about e.g., climate, identity or class. By being an exhibition that is free of charge, people of all ages are included to take part in the exhibition on their own terms. OpenArt acts as a megaphone for messages embedded in the artworks and in the artists practices.

OpenArts hållbarhetsarbete

Vi är öppna för klimatdialog!

Vi har mindre än 10 år på oss att halvera våra utsläpp av växthusgaser. För att uppnå detta måste vi jobba tillsammans och kommunicera med varandra.

Kommunikation är en kontinuerlig tvåvägsprocess där man talar och lyssnar. Därför bjuder vi in er till vår Climate Dialogue-sida för att dela med er av era insikter och läsa om våra klimatåtgärder.


Besök vår Climate Dialogue-sida och ge dina synpunkter!

OpenArt strävar efter hållbarhet i verksamheten ur ett klimat-, ekonomiskt-, och socialt perspektiv.

Klimatsmart

Konstnärer från hela världen bjuds in att delta i OpenArt. Ofta kommer de till Örebro för produktion och/eller installation av verk. Vi klimatkompenserar för alla flygresor och kräver att konstnärersresor inom Sverige (samt Norge och Danmark) sker genom klimatsmarta resevägar.

På all representation där OpenArt står för värdskap väljs vegetarisk kost och engångsartiklar i plast väljs aktivt bort.

Ekonomiskt

OpenArt arbetar för att minska klimatavtrycket i verksamheten både under planering- och utställningsår. Att välja idéer, material och planera utförande med hållbarhet i fokus. Med ett cirkulärt tänkande och möjligheten att samla in, återbruka och återvinna material bidrar det till minskade kostnader och samtidigt en gärning för miljön.

Socialt

Samtidskonsten kan ha en roll att medvetandegöra frågor om t.ex. klimat, identitet eller klass. Genom att vara kostnadsfri utställning inkluderas människor i alla åldrar att ta del av utställningen på sina villkor. OpenArt agerar megafon för budskap som är inbäddade i konstverken och i konstnärskapet.

Här kan du läsa mer om Örebro kommuns program för hållbar utveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se