Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en Överförmyndare eller Överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet.

I Örebro kommun finns Överförmyndarnämnden och ett kansli med tjänstepersoner som arbetar på uppdrag av nämnden. Nämnden sammanträder en gång per månad (förutom sommaruppehåll). Där föredrar tjänstepersonerna de ärenden som inte får beslutas på delegation och nämnden fattar beslut i dessa ärenden.

Varje år beslutar Överförmyndarnämnden om en verksamhetsplan och budget och redovisar resultatet i en årsberättelse.

Kontakten mellan medborgarna och Överförmyndarnämnden sker i första hand via Överförmyndarkansliet, men det är nämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Behörig överförmyndare

Det är huvudmannens folkbokföring som styr vilken överförmyndare som är behörig att besluta i hens ärende. Du som ställföreträdare är skyldig att meddela oss om din huvudman flyttat till en annan kommun. När Överförmyndarkansliet får reda på att en huvudman flyttat till en annan kommun skickas ärendet över dit. Godmanskapet eller förvaltarskapet fortsätter som vanligt och du är fortfarande förordnad som god man eller förvaltare. Kontakta den nya överförmyndaren om du vill begära dig entledigad.

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliets uppdrag är att rekrytera, utbilda, stötta och granska ställföreträdare. Kansliet är uppdelat i fyra team; administration, ekonomi, rekrytering och tillsyn. Tillsynen innebär att granska ekonomiska redovisningar och redogörelser, utreda ansökningar och ta beslut i ärenden samt utreda eventuella synpunkter eller klagomål på hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag.

På Överförmyndarkansliet arbetar en verksamhetschef, en administratör, en samordnare, en sakkunnig och tolv överförmyndarhandläggare. Som stöd till Överförmyndarnämnden finns även ekonom, nämndsekreterare, planerare, HR- och kommunikationsstrateg.

Lagar och myndigheter som styr och granskar

Verksamheten styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har tillsyn över Överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem. I tillsynen granskas om handläggningen följer lagar och förordningar och om handläggningen i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Tingsrätten

Det är tingsrätten som beslutar om en person ska få en god man eller förvaltare utsedd (förordnad). Den som själv vill ha en god man eller förvaltare kan ansöka till tingsrätten. Även en anhörig eller Överförmyndarnämnden kan göra en ansökan. Om den som ansökt inte själv har förslag på vem som ska utses till god man eller förvaltare begär tingsrätten in ett förslag på en lämplig person från Överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se