Gå till innehåll

Vad är godmanskap och förvaltarskap

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är att företräda din huvudman (personen som behöver stöd) i kontakten med andra, främst i ekonomiska och rättsliga frågor. I uppdraget som god man eller förvaltare ingår inte att utföra sociala insatser eller praktiska göromål.

Det är tingsrätten som efter en ansökan beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska beviljas eller inte. En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom fullmakt eller annat.

Det är ett löpande uppdrag och beviljas inte med ett visst antal timmar i månaden. Uppdraget har en ideell karaktär och utförs av en privatperson som får ett arvode.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Undantaget är om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär, då ska närstående ges möjlighet att yttra sig innan godmanskapet anordnas.

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att tillvarata en persons (huvudmannens) juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka eller personer med funktionsvariation.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan istället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Gode mannen kan då inte betala hyra och huvudmannen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att huvudmannen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till ”vänner” vilket kan leda till stor skuldsättning.

Förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga för de delar förvaltaren ansvarar för. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet. Den som får förvaltare mister sin rätt att vara förmyndare för sina barn, det vill säga att ta hand om barnets ekonomi. personen får dock fortfarande vara vårdnadshavare, vilket innebär att ansvara för barnets personliga förhållanden.

En förvaltare utför sitt uppdrag utan huvudmannens samtycke men ska i den utsträckning det är möjligt samverka med huvudmannen. En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma om sin egen sjukvård.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

Bevaka rätt

Det betyder att ställföreträdaren företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En ställföreträdare:

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att ställföreträdaren sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En ställföreträdare:

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

Sörja för person

Innebär att ställföreträdaren besöker dig och ser till att du har det så bra som möjligt i ditt hem. En ställföreträdare:

  • ser till så att de insatser som huvudmannens beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att inte huvudmannen far illa.
  • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se