Gå till innehåll

Föräldrar och förmyndare till barn

En förmyndare företräder omyndiga, det vill säga barn under 18 år, i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut. Normalt är föräldrarna barnets förmyndare men i vissa fall behöver en annan person utses till förmyndare.

Alla under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller ekonomi och förvaltning av tillgångar. Om den omyndige (under 18 år) inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Det kallas särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

Förmyndare har redovisningsplikt för barnets tillgångar när de överstiger åtta prisbasbelopp. Senast månaden efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna. Om så är fallet ska de varje år lämna in en årsräkning till Överförmyndarkansliet. Där redovisar de förvaltningen av barnets tillgångar.

Vissa rättshandlingar kräver vårt samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

 • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • ärva pengar i ett dödsbo
 • låna eller låna ut pengar
 • bedriva rörelse.

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av dessa punkter ovan behöver vi oftast utse en tillfällig god man.

När ett barn ärver pengar över ett prisbasbelopp, eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

Detsamma gäller också för försäkringsbolag och vissa myndigheter som betalar ut pengar till barn.

Överförmyndarspärren gäller bara mot dig som förälder och betyder att du bara kan ta ut pengar från kontot efter beslut från oss. Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.

Om ditt barn har tillgångar som är placerade på konto med överförmyndarspärr betyder det att Överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du ska kunna göra uttag från kontot.

Du behöver ansöka om vårt samtycke till uttag skriftligt. Är båda föräldrarna förmyndare krävs båda föräldrarnas underskrift på ansökan om uttag.

I ansökan ska du skriva vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank och vilket konto och vad pengarna ska användas till. Är barnet över 16 år ska barnet alltid skriva under ansökan. Pengarna ska inte användas till något som ingår i din underhållsskyldighet som förälder.

Vi lämnar samtycket till uttag genom ett beslut som du tar med till banken. När pengarna har använts ska du redovisa det till oss genom kopia av kvitto eller liknande. Det är viktigt att pengarna använts till det som du ansökt om

Omplacering

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp behöver vi inte samtycka till de placeringar som du som förälder vill göra.

Om du vill omplacera ditt barns pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till annan sparform ska det normalt sett kunna göras utan vår inblandning. Den nya sparformen ska också ska vara överförmyndarspärrad eller kopplad till ett överförmyndarspärrat konto. När det gäller vissa kapitalförsäkringar krävs däremot uttagsmedgivande från oss.

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp behöver vi samtycka till vissa av de placeringar som du som förälder vill göra. Det gäller placering i aktier och kapitalförsäkring.

Vi kontrollerar att syftet med omplaceringen stämmer med lagens bestämmelser om vad barnets pengar ska användas till.

Vi lämnar samtycket till omplacering genom ett beslut som du tar med till banken. När du har gjort omplaceringen ska du skicka in ett underlag till oss som visar att omplaceringen har gjorts.

Som förälder ska du ibland redovisa barnets ekonomi till oss.

Förteckning

När barnets tillgångar blivit större än åtta prisbasbelopp ska du som är förälder börja redovisa till oss. Du lämnar in en förteckning till oss som visar barnets alla tillgångar. Tillsammans med förteckningen ska du skicka med underlag från bank som visar de uppgifter som du har lämnat i förteckningen.

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du skicka in en årsräkning som visar hur du har förvaltat barnets ekonomi under föregående år.

Årsräkningen ska visa barnets tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. I årsräkningen ska du också göra en sammanställning av de inkomster och utgifter som barnet har haft under perioden.

Sluträkning

När barnet fyller 18 år är du inte längre förmyndare för barnet. Därför ska du lämna in en sluträkning till oss. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då barnet fyllde 18 år.

Behov av alternativa lösningar

I vissa situationer kan tillfälliga förordnaden vara nödvändiga för att säkra barnets rätt.

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar.

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare. En förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn. För den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB, föräldrabalken. Det är Överförmyndaren som fattar beslut om arvode i denna del. En särskilt förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när barnet fyller 18 år.

Om en förälder av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barns tillgångar så kan tingsrätten utse en medförmyndare. Medförmyndaren har då ensam hand om barnets ekonomi. Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket kan göra att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ha hand om.

En god man i förmyndares ställe förordnas om en förälder på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap.

Beslutet om godmanskapet fattas av Överförmyndarnämnden.

Som särskilt förordnad förmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna.

Ibland får du som förmyndare inte representera barnet. Då måste en tillfällig god man utses som företräder barnet vid den aktuella rättshandlingen. Det är du som förmyndare som ansöker om god man hos Överförmyndarkansliet.

De vanligaste situationerna när det kan behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen är:

 • om både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo
 • om barnet ska köpa eller motta (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
 • om en förälder ska låna barnets pengar
 • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.
 • En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av oss på nämnden.

Förmynderskapet utövas av båda förmyndarna (föräldrarna) gemensamt enligt 12 kap 12 § Föräldrabalken. Det innebär t ex att om en förälder har del i ett dödsbo tillsammans med sitt barn kan den andre föräldern inte företräda barnet (godkänna arvskiftet) ensam.

Den som är under 16 år får inte själv driva rörelse. Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarnämnden i Örebro har en restriktiv inställning till sådana samtycken, särskilt när det gäller enskild näringsverksamhet och handelsbolag eftersom dessa innebär ett personligt ansvar för rörelsens förpliktelser och skulder. Möjligheten att få samtycke är däremot större om det handlar om kommanditbolag där det personliga ansvaret är mer begränsat.

Överförmyndaren får endast lämna samtycke om den underåriges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att ett samtycke är lämpligt. Har Överförmyndaren samtyckt till rörelse krävs inte Överförmyndarens samtycke till upptagande av lån inom rörelsen eller ingående av borgensförbindelser. Samtycke krävs dock för pantsättning av fast egendom eller panträtt.

För att ansöka om att driva rörelse fyller du i och skickar in blanketten Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till att låta Pdf, 138.4 kB.
omyndig driva rörelse eller driva rörelse för omyndigs räkning Pdf, 138.4 kB..

I ansökan ska följande besvaras eller bifogas:

 • Personbevis för den omyndige.
 • Underskrift av förmyndare.
 • En förteckning över den omyndiges tillgångar och skulder med underlag från bank.
 • Motivera varför rörelsen ska vara en enskild firma.
 • Information gällande försäkring eller motivering till varför rörelsen inte ska vara försäkrad.
 • Har någon riskanalys gjorts? Finns det risker med verksamhetens utförande?
 • Affärsplan innehållande rörelsens idé och mål.
 • Budget och prognos för det första verksamhetsåret.
 • Redogörelse för vem som ansvarar för bokföring och deklaration samt vilket ansvar den omyndige kommer att ha i rörelsen.

Om Överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan Överförmyndaren besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndaren kan t ex spärra barnets bankkonton och/eller kräva att föräldrarna redovisar för sin förvaltning mm. Detta gäller även om tillgångarna understiger åtta basbelopp.

Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndaren.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se