Gå till innehåll

Om barnet får uppehållstillstånd

När barnet får uppehållstillstånd innebär detta att din huvuduppgift som god man - att bevaka barnets rätt under asylprocessen - nu är avslutad. Du kvarstår dock i uppdraget fram till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats av Tingsrätten.

Underåriga får inte stå utan ställföreträdare varför du är skyldig att kvarstå i uppdraget fram till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare (fortsättningsvis SFV) utses. Detta innebär att du även efter barnet fått uppehållstillstånd behöver lämna en Redogörelse och underlag för arvode till Överförmyndarkansliet varje månad. För att läsa om arvode efter uppehållstillstånd, gå till länken Arvode och redogörelse.

Det är socialtjänsten som rekryterar och utreder SFV. Socialtjänsten ansöker sedan om SFV till Tingsrätten, vilka förordnar SFV. När en SFV utsetts och domen vunnit laga kraft lämnar du över eventuella handlingar och information till den nya ställföreträdaren. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår efter barnet fått uppehållstillstånd kommer inte socialtjänsten att utreda en SFV och du står då kvar som god man fram till barnets myndighetsdag.

Att göra i samband med att barnet får uppehållstillstånd

  • Meddela omedelbart Överförmyndarkansliet om beslutet.
  • Ta kontakt med ansvarig socialtjänst och påtala att de är skyldiga att rekrytera en särskilt förordnad vårdnadshavare.
  • Folkbokför barnet, detta görs hos Skatteverket.
  • Ta ut barnets pengar från ICA-kortet inom en månad efter beslutet om uppehållstillstånd, i annat fall återgår pengarna till Migrationsverket. Kortet ska därefter återsändas till Migrationsverket.
  • Ansök om aktuella bidrag (till exempel studiestöd eller ekonomiskt bistånd, beroende på hur gammalt barnet är).
  • Ordna ID-kort till barnet i samband med att hen fått sina fyra sista siffror i personnumret. Många av barnen fyller 18 år inom en inte alltför avlägsen framtid och om de på myndighetsdagen saknar ID-handling kan det bli svårt för dem att själva ordna detta.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se