Gå till innehåll

Det är gode mannens uppgift att förvalta barnets egendom och ansöka om de ersättningar som barnet kan ha rätt till, detta kan exempelvis vara dagersättning och klädbidrag från Migrationsverket.

När ensamkommande barn anländer till Sverige hör det inte till ovanligheten att barnen saknar större ekonomiska tillgångar. God man ska inom två månader från förordnandet lämna en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndarkansliet, detta för att kansliet ska kunna ta ställning till huruvida god man ska befrias från skyldigheten att inkomma med årsräkning.

Så snart du förordnas som god man behöver du kontakta ansvarig socialtjänst för att förhöra dig om den ekonomiska situationen gällande barnet. Ibland utbetalar socialtjänsten en omkostnadsersättning till familjehemmet medan det i andra fall kan vara så att du som god man behöver ansöka om dagersättning hos Migrationsverket. Observera att det inte är tillåtet att blanda ihop din och barnets ekonomi. Du får under inga omständigheter sätta in barnets pengar på ditt konto, eller låna ut pengar till barnet.

Dagersättning

Det är Migrationsverket som utbetalar dagersättning. Oftast sker detta om barnet bor på HVB-hem. Om barnet är under 16 år behöver du som god man ansöka om detta. Om barnet däremot är över 16 år kan barnet själv göra ansökan. Observera att det ändå kan krävas att god man stöttar barnet i detta om det finns omständigheter som gör att detta är nödvändigt.

Pengarna ska bland annat täcka kostnader för kläder och skor, medicin och fritid. Om barnet har behov av ytterligare ersättning, exempelvis till vinterkläder, glasögon, kosttillskott eller något annat kan god man ansöka om ett särskilt bidrag. Viktigt är då att motivera skälen till barnets behov.

Dagersättningen förs in på ett bankkort knutet till ICA-banken och kan användas vid betalning och uttag. Det är endast Migrationsverket som kan sätta in pengar på kortet. Kortet är en värdehandling som ges till gode mannen som får ta ställning till, med hänsyn till barnets ålder och mognad, om det ska förvaras hos den gode mannen eller om barnet själv ska få använda kortet.

Om barnet får permanent uppehållstillstånd ska pengarna tas ut senast en månad efter beslutet, i annat fall återgår pengarna till Migrationsverket. När kortet inte längre används ska det återsändas till Migrationsverket.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning utbetalas av socialtjänsten och brukar vanligen förekomma då barnet bor i ett familjehem. Oftast brukar ersättningen utbetalas direkt till familjehemmet. I dessa fall är det viktigt att du som god man bevakar att barnets ekonomi sköts på ett riktigt sätt.

Försäkringskassan betalar inte ut barnbidrag för ensamkommande barn eftersom barnet inte har en vårdnadshavare som utför någon praktisk omvårdnad. Barnbidrag kan utbetalas först efter att en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts. I stället får familjehemmet en motsvarande summa av socialtjänsten. Familjehemmet får dels ett arvode, dels ersättning för omkostnader för barnet.

Förvalta barnets egendom

Se till att pengar som är avsedda för barnet kommer barnet till nytta

  • Ansök om ekonomiskt bistånd och påtala barnets behov, som eventuellt kan tillgodoses genom extra omkostnadsersättning till familjehemmet
  • Vid behov ansök om olika bidrag
  • Fatta beslut vid större köp

Om barnet får uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd behöver du som god man se till att det ansöks om studiebidrag och extra tillägg. Denna fråga kan vara bra att lyfta med Socialtjänsten.

Du behöver även

  • Öppna ett bankkonto
  • Teckna hyresavtal vid behov

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se