Gå till innehåll

God mans roll gentemot andra aktörer

Klicka på varje rubrik för att läsa om din roll gentemot nedanstående aktörer och vad dessa aktörer ansvarar för.

Alla ensamkommande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård (inklusive barnpsykiatrisk vård) i likhet med alla andra barn i Sverige. Migrationsverket anmäler till landstinget att ett ensamkommande barn anlänt till Sverige. Det är sedan landstingets uppgift att kalla barnet till en första hälsokontroll. Som god man ska du se till att barnet dels får denna kallelse (som oftast kommer till barnets boende). dels att barnet kommer till hälsoundersökningen. Barnets rätt till sjukvård gäller så länge barnet vistas i Sverige, även om barnet håller sig gömt.

När det gäller sjukvårdsfrågor går det ofta att också kontakta skolsköterskan eller kuratorn på barnets skola.

Boendet ansvarar för den dagliga omvårdnaden, medan du som god man ska bevaka att barnet får sina behov tillgodosedda i boendet. Om du exempelvis uppmärksammar att barnet behöver kläder påtalar du detta för boendet som verkställer.

Det är boendet som ansvarar för att skjutsa barnet till och från möten och eventuella fritidsaktiviteter. God man ska inte skjutsa barnet. Om barnet bor på HVB-hem behöver du som god man närvara på möten med mentor. Vid upptäckt av missförhållanden i boendet ska du anmäla detta till socialtjänsten.

Migrationsverkets främsta uppgift gällande ensamkommande barn är att ansvara för att pröva barnets ansökan om asyl och fatta beslut om uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som förordnar ett offentligt biträde för barnet. Som god man lämnar du en fullmakt till det offentliga biträdet som ansvarar för asylprocessen, medan din roll är att se till att barnet får en korrekt rättslig prövning. En förutsättning för detta är att närvara på alla möten som hålls med Migrationsverket och offentligt biträde. Som god man ska du:

  • Se till att ha barnets dossiernummer (8 siffror) tillgängligt vid kontakt med Migrationsverket.
  • Se till att det ansöks om uppehållstillstånd för barnet, i förekommande fall bekräfta barnets asylansökan.
  • Ge stöd till barnet under asylprocessen. Kom ihåg att inte invagga barnet i en falsk trygghet genom att säga att hen säkert kommer att få stanna i Sverige, avvakta istället Migrationsverket beslut.
  • Närvara på alla möten med Migrationsverket.
  • Ansök om dagersättning (beroende på om barnet bor i HVB-hem eller familjehem) och särskilda ersättningar.
  • Meddela Migrationsverket eventuella förändringar gällande barnets inkomster.
  • Prata med barnet om rätten att överklaga beslut och huruvida barnet vill återvända till sitt hemland eller stanna i Sverige.
  • Hjälp barnet att via det offentliga biträdet överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och i nästa hand till Migrationsöverdomstolen om barnet så önskar.
  • Hjälp barnet att via det offentliga biträdet ansöka om verkställighetshinder om nya omständigheter framkommit efter det att Migrationsdomstolen fastställt Migrationsverkets beslut och Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd.

LMA-kort

Alla ensamkommande barn i Sverige ska få ett LMA-kort. Detta kort styrker att barnet är asylsökande och är nödvändigt vid kontakt med många myndigheter. Kortet behövs för att barnet ska få del av olika förmåner enligt lag. LMA-kortet har en begränsad giltighetstid, vilket innebär att barnet kan komma att ha mer än ett kort under asylperioden. Som god man behöver du således bevaka kortets giltighetstid. För att få ett nytt LMA-kort krävs att det gamla skickas tillbaka till Migrationsverket. LMA-kortet ska även återsändas om barnet beviljas uppehållstillstånd.

I princip ska alltid ett offentligt biträde förordnas. Denna juridiska hjälp är kostnadsfri. Ett offentligt biträde är en advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Personen i fråga ska hjälpa barnet att föra sin talan, presentera grunder och omständigheter för talan och, liksom god man, informera barnet om innebörden och möjliga följder av exempelvis den personliga intervjun med Migrationsverket. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att du kontaktar det offentliga biträdet så snabbt som möjligt.

Den gode mannen ska lämna fullmakt till det offentliga biträdet i ansökningsärendet, eftersom detta krävs för att det offentliga biträdet ska kunna överklaga ett negativt beslut. Tänk också på att mycket är vunnet om barnet har tillit och förtroende för er båda. Det kan till exempel kännas otryggt för barnet med samtal eller utredningar på ett advokatkontor. Det kan därför finnas anledning att undersöka om det i stället finns möjlighet att genomföra sådana möten där barnet redan vistas.

Om anledning eller behov uppstår kan du som god man ansöka om att barnet får byta offentligt biträde. Ett sådant behov kan till exempel uppstå då barnets ansökan om asyl initierats i en ankomstkommun och det offentliga biträdet inte har en geografisk närhet till barnet (vilket kan leda till praktiska svårigheter). Ansökan om byte av offentligt biträde görs till Migrationsverket.

Tänk också på att olika protokoll (som förs av Migrationsverket) i asylärendet vanligtvis bara skickas till det offentliga biträdet. Det kan därför vara viktigt att be Migrationsverket att de även skickar dessa till dig som god man, så att du inte går miste om viktig information.

Ensamkommande barn har samma rätt till skolgång som andra barn i Sverige, vilket innebär rätt till allmän förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Även barn som håller sig gömda omfattas av denna bestämmelse.

Som god man är det viktigt att du ser till att barnet skrivs in på en skola så snart som möjligt och att barnet får en introduktion. I Örebro kommun är det Perrongen som anmälan lämnas till. Du kan själv kontakta Perrongen om du har funderingar över tillvägagångssätt. Vid inskrivningssamtalet närvarar god man.

Försäkra dig om att skolan har kännedom om att det är du som är god man för barnet. Tillsammans med barnet och skolan deltar du i utvecklingssamtal samt planering av utbildningen. Försök att bilda dig en uppfattning huruvida skolan uppfyller barnets behov. Säkerställ också att du får information om eventuell frånvaro och meddela skolan om barnets situation förändras så till vida att hen inte längre kommer delta i undervisningen.

Socialtjänsten har ett ansvar för alla barn i Sverige som är under 18 år och inte bor med en vårdnadshavare. Socialtjänsten utreder barnets behov av placering i familjehem eller särskilt boende. Varje ensamkommande barn ska få en ansvarig socialsekreterare.

Som god man samarbetar du med socialtjänsten vad gäller boendefrågan och ser till att boendet fungerar tillfredsställande. Om något är fel signalerar du detta till socialtjänsten. Som god man ska du även närvara vid eventuella familjehemsutredningar, ansöka om bidrag, bistånd och ersättningar. Vid behov kan det också behövas ansöka om kontaktperson eller annat stöd.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se