Gå till innehåll

För dig som vill bli god man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få en god man som kan företräda barnet. Som god man träder du in i föräldrarnas ställe för att ansvara för barnets ekonomiska, personliga och rättsliga angelägenheter. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen.

Inget ytterligare behov av gode män för ensamkommande barn

I dagsläget finns inget behov av ytterligare gode män för ensamkommande barn. Läget kan dock förändras och du är välkommen att kika in på denna sida längre fram för att se om situationen ändrats, om så, är du mer än välkommen att lämna din intresseanmälan!

Uppdraget som god man är främst ett juridiskt uppdrag. Detta innebär att du ska fungera som spindeln i nätet och se till att barnet får den hjälp hen har rätt till och behöver under sin första tid i Sverige. Uppdraget som god man innebär därmed i mångt och mycket att administrera och se till att saker görs utan att rent praktiskt utföra dem själv.

Som god man för ensamkommande barn ansvarar du för att förvalta barnets egendom och att företräda barnet i dels ekonomiska, dels rättsliga angelägenheter. Du är den som har kontakt med det offentliga biträdet och ska se till att en ansökan om uppehållstillstånd görs (om barnet vill detta). Du ska närvara vid asylutredning på Migrationsverket, på möten med socialtjänsten, utvecklingssamtal i skolan och så vidare. Då du träder in i vårdnadshavarens ställe är det du som fattar beslut å barnets vägnar.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Du ansvarar däremot inte för den dagliga omsorgen, detta vilar på boendet. För att försäkra dig om att barnet har det bra behöver du ha en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, men även med myndigheter kring barnet. Exempel på sådana är Migrationsverket, skolan, socialtjänsten och det offentliga biträdet.

Du är en betydelsefull person

De ensamkommande barnen har olika bakgrunder och levnadsöden. Vissa har kommit hit på grund av krig och andra till följd av exempelvis naturkatastrofer, misärförhållanden eller förföljelse. Resan hit kan för många varit farlig och traumatiserande. Vissa barn bär på skuldkänslor för att familjemedlemmar är kvar i hemlandet, vissa barn har inte själva fått bestämma om de ska fly eller stanna i hemlandet. 

Gemensamt för alla ensamkommande barn är att de befinner sig i en utsatt situation. För att kunna företräda barnet är det därför viktigt att du som god man har livserfarenhet, är etablerad i samhället och har kännedom om hur det svenska samhället fungerar samt behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du behöver även ha kännedom om barns behov i olika åldrar.

Vid samtal med ensamkommande barn har det framkommit att den gode mannen är en av de viktigaste personerna i barnets omgivning. Den gode mannens insats kan ofta vara helt avgörande för hur barnets första tid i Sverige blir och också påverka barnets framtid. Det krävs därför att du har ett genuint engagemang och intresse för uppdraget.

Tänk på att du som god man har möjlighet att göra en stor insats. Dessa barn har i många fall ingen familj eller släktingar som kan stödja dem och de har ofta varit med om omständigheter som ingen – speciellt inte barn – ska behöva uppleva. De är givetvis i stort behov av stöd och trygghet i tillvaron. Du som god man kan vara med och försöka säkerställa denna trygghet. Ledorden, ”för barnets bästa”, bör således genomsyra ditt uppdrag.

Viktigt att tänka på...

Som god man åt ensamkommande barn behöver du ha möjlighet att avsätta tid under vardagar för att följa barnet på möten och liknande och kan också behöva träffa dig på kvällar och helger.

Om du som god man behöver åka bort (exempelvis semester) sker det max två sammanhängande veckor och då behöver du vara tillgänglig via mail och eller telefon.

Uppdraget kräver att du har tillgång till dator och har en e-postadress.

Sammanfattningsvis är det ett stort ansvar som du tar på dig, samtidigt som just din insats kan innebära en avgörande skillnad!

När upphör godmanskapet för ensamkommande barn?

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt. Godmanskap för ensamkommande barn upphör även då:

  • Någon av barnets föräldrar, eller annan vårdnadshavare, kommer till Sverige och kan utöva förmynderskapet och vårdnaden om barnet.
  • Barnet lämnar Sverige permanent.
  • Det är uppenbart att god man inte längre behövs.
  • Barnet får ett uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts.

Vem kan bli god man

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man. En individuell prövning görs. För att kunna bli god man får du inte finnas med i Kronofogdens register, Polisens belastningsregister, ej heller uppbära Försörjningsstöd eller förekomma i Socialtjänstens register.

Du får utbildning

För att bli god man i Örebro kommun behöver du genomgå Överförmyndarkansliets lämplighetsprövning. Du behöver genomföra en webbaserad utbildning samt delta i utbildning på Överförmyndarkansliet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se