Gå till innehåll

Att vara god man eller förvaltare

Här hittar du information om att vara god man eller förvaltare, uppdragets olika delar, tillfälliga uppdrag och att vara anhörig och god man eller förvaltare.

God man

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Kan huvudmannen framföra sin vilja måste du som god man under uppdraget ha huvudmannens samtycke i de handlingar som utförs. Du utför på så sätt ditt uppdrag tillsammans med huvudmannen. I vissa fall kan det vara så att huvudmannen inte kan samtycka på grund av sitt hälsotillstånd. Den godemannen får då agera utifrån huvudmannens bästa.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar, exempelvis skuldsätter sig, slösar bort sina pengar eller blir utnyttjad ekonomiskt. Ett förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet.

Ett förvaltarskap är något av det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för. Därför ska Överförmyndarkansliet varje år granska alla förvaltarskap för att se om det finns skäl att de ska upphöra, eller anpassas bättre till huvudmannens behov.

På hösten varje år kontrollerar Överförmyndarkansliet alla förvaltarskap i Örebro kommun. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex. läkare, anhöriga eller boende.

Varje förvaltare måste noggrant tänka över om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som hens liv ser ut just nu. Kanske har huvudmannens liv ändrats på något sätt som gör att det räcker med ett godmanskap?

När Överförmyndarkansliet har gjort sin kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Ställningstagandet skickas både till förvaltaren och huvudmannen.

Om förvaltarskap inte längre behövs, så kommer Överförmyndarkansliet att ansöka hos tingsrätten om att det ska upphöra, eller att det ska ändras till godmanskap.

Här hittar du informationsblad om förvaltarskap Pdf, 82.5 kB. som skickas ut tillsammans med blankett för omprövning av förvaltarskap. Pdf, 110.4 kB.

Uppdragets olika delar

En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre olika områden. Dessa områden kallas bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. På ditt registerutdrag står det vilka delar som ingår i ditt uppdrag

Uppdraget bevaka rätt innebär att du ska se till att din huvudman får den hjälp och det stöd hen har rätt till. Det handlar till exempel om att ha kontakt med olika myndigheter, ansöka om bidrag eller andra insatser som din huvudman kan ha rätt till. Att bevaka rätt innebär också att företräda huvudmannen vid en särskild rättshandling till exempel att ingå avtal, företräda huvudmannen vid försäljning eller uppsägning av bostad, förhandla om avbetalningsplaner eller att bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning och arvskifte.

Uppdraget förvalta egendom handlar om att du ska sköta din huvudmans ekonomi. Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen. Du ska till exempel betala räkningar och se till att huvudmannen har pengar tillgängliga för eget bruk (fickpengar). Om din huvudman har sparade pengar ska du se till att de placeras tryggt och ger skälig avkastning samt se till att huvudmannens egendom är tillfredställande försäkrad. Du får inte blanda ihop din och huvudmannens ekonomi. Alla betalningar som du gör åt din huvudman ska göras i huvudmannens namn och från hens konton.

Om ditt uppdrag omfattar att förvalta egendom är du skyldig vid nytt uppdrag att lämna in förteckning över din huvudmans ekonomi inom två månader från att uppdragets startade. Du ska även redovisa din huvudmans inkomster och utgifter i en årsräkning som lämnas till överförmyndaren före 1 mars varje år.

Att sörja för person innebär att se till att huvudmannen har det så bra som möjligt i sin livssituation. Det kan innebära att hålla sig informerad om att det stöd som huvudmannen beviljats också utförs. Har huvudmannen god ekonomi kan det handla om att se till att tillgångarna i möjligaste mån används till att höja huvudmannens livskvalitet.

Tillfälliga uppdrag

Utöver vanliga uppdrag som god man eller förvaltare som är tänkta att vara tills vidare finns också andra tidsbegränsade uppdrag. Överförmyndarkansliet tar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till Överförmyndarkansliet du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

I vissa fall kan en person få hjälp av anhöriga utan att godmanskap är nödvändigt. Ibland kan det dock uppstå en situation där de inte kan hjälpa personen på detta sätt. Den situationen uppkommer när personen inte längre förstår att ta ställning själv till sina angelägenheter.

I dessa fall kan det behövas en god man för att genomföra en särskild rättshandling. Det kan handla om att sälja en bostad eller att bevaka personens intressen i ett dödsbo. När rättshandlingen är utförd och redovisad till oss kan uppdraget upphöra.

Om du som god man eller förvaltare hamnar i en situation där du ska rättshandla med din huvudman uppstår en jävssituation. Dina egna intressen i rättshandlingen gör att du inte kan företräda både dig och din huvudman. Vanliga situationer när detta kan uppstå är om du och din huvudman blir delägare i samma dödsbo eller om ni är delägare i samma fastighet och den ska säljas.

Det behöver då utses en tillfällig god man som får i uppdrag att bevaka din huvudmans rätt vid exempelvis fastighetsförsäljningen. När den tillfälliga gode mannen utfört sitt uppdrag och redovisat till Överförmyndarkansliet upphör hens uppdrag.

Den här sortens godmanskap är allra vanligast i dödsbon. Många gånger kan det i ett dödsbo vara känt att arvingar finns, men att kontaktuppgifter och ibland även namn saknas. I andra fall kan det vara troligt att det finns arvingar, men att kännedom saknas gällande antal eller om det överhuvudtaget finns några.

Då behöver en god man utses som bevakar dessa personers intressen i dödsboet. Utgångspunkten vid den fortsatta hanteringen av dödsboet är att dessa personer finns.

Anhörig och god man eller förvaltare

Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för din närstående om du anses lämplig. Du står under Överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller alla gode män och förvaltare oavsett om man är anhörig eller utomstående.

Som ställföreträdare måste du i alla lägen hålla isär din egen och huvudmannens ekonomi. Det som kan kännas självklart att göra som anhörig, t.ex. lägga ut pengar för sitt barns eller sin förälders räkning, för att sedan föra över en slant till sig själv ska inte förekomma. Att sammanblanda sin ekonomi med huvudmannens är inte tillåtet.

Som anhörig är det naturligt att man då och då besöker sina släktningar. När du är förordnad som god man eller förvaltare förväntas du besöka din huvudman när det behövs för uppdraget, och då får du ersättning för det, liksom andra resor som ingår i uppdraget. Du får inte ersättning för resor vid sedvanliga släktbesök, eller när du gör sådant som inte ingår i uppdraget, exempelvis inköp.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se