Gå till innehåll

Det är din skyldighet att agera på bästa sätt för huvudmannen. Du får som god man inte företa rättshandlingar som strider mot din huvudmans vilja. Som förvaltare har du utökat mandat och behöver inte huvudmannens samtycke för att göra giltiga rättshandlingar utan har att agera på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Överförmyndarens verksamhet omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Huvudmannen har alltid rätt att få ta del av de handlingar som finns i hens ärende hos Överförmyndarkansliet. Även huvudmannens make/sambo och de närmaste anhöriga enligt arvsordningen har den rätten till insyn. Ställföreträdarna har ingen formell tystnadsplikt, dock en moralisk tystnadsplikt. Det kan t.ex. handla om att inte lämna ut privat eller personlig information som lämnar ut eller kränker huvudmannen.

Du har skadeståndsskyldighet gentemot din huvudman. Det innebär att du är skyldig att ersätta skada som du uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat din huvudman. Skadeståndsskyldigheten avskrivs tre (3) år efter att ditt uppdrag är avslutat och handlingar är överlämnande till den som är behörig att ta emot handlingarna.

Det är din uppgift att se till att huvudmannens medel används i skälig omfattning för hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att huvudmannen har den levnadsstandard som hens livssituation i övrigt medger. Din främsta uppgift är inte att spara huvudmannens pengar.

Sammanblandning av huvudmannens medel med andra huvudmäns eller dina egna medel får inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär en direkt anmärkning och kan även innebära att Överförmyndarnämnden beslutar att entlediga dig som ställföreträdare.

Att låna ut pengar till sin huvudman är att anse som sammanblandning även om avsikten är god. Du får inte heller utan Överförmyndarnämndens tillstånd skuldsätta din huvudman.

Som ställföreträdare står du under tillsyn av Överförmyndarnämnden. Det innebär att du, förutom att lämna in förteckning, årsräkning och sluträkning, är skyldig att lämna in det som begärs. Du kan under hela året bli uppmanad att redovisa ditt uppdrag. Det är därför viktigt att du för löpande räkenskaper samt sparar alla kvitton och handlingar som rör uppdraget.

Lämnar du inte in begärda handlingar kan Överförmyndarnämnden besluta om att entlediga dig och/eller via tingsrätten förlägga dig genom vite att lämna in de handlingar vi begärt.

Huvudregeln är att du som god man inte får ge bort huvudmannens egendom. Förstår huvudmannen i ett godmanskap vad en gåva innebär bestämmer hen över sina tillgångar. Det finns dock risker för yttre påverkan från exempelvis anhöriga och vänner. Därför är det viktigt att du under ditt uppdrag har din huvudmans bästa i åtanke och ser till att hen inte blir utnyttjad.

Undantaget från regeln är personliga presenter. Du måste göra en individuell bedömning av ditt uppdrag, till exempel undersöka hur mycket huvudmannen tidigare har lagt på julklappar till barnbarnen. Gåvorna får dock aldrig skapa ekonomiska problem för din huvudman.

Huvudregeln är att huvudmannen kan ta emot gåvor. Undantag är exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller att huvudmannen tar över ett betalningsansvar i och med gåvan. I sådana fall behövs Överförmyndarnämndens godkännande innan gåvan tas emot.

Det är klart olämpligt att man som god man tar emot en gåva från huvudmannen. Skulle huvudmannen stå på sig och verkligen vilja genomföra gåvan, måste en ny god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) förordnas. Ett sådant beslut fattas av Överförmyndaren. Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad.

Den som ska deklarera för en annan persons räkning behöver vara deklarationsombud, för att bli det fyller du i Skatteverkets blankett SKV 4809. Detta behöver man göra oavsett om man är ställföreträdare eller inte och ska deklarera för en annan persons räkning.

Med Skatteverkets blankett SKV 4809 kan huvudmannen utse den gode mannen till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten "Inkomstdeklaration 1"och får också läsrättigheter på e-tjänsten "Skattekonto". Uppdraget utförs därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett ombud direkt via e-tjänsten "Ombud och behörigheter". Man kan tidsbegränsa ombudstiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst.

För mer information kontakta Skatteverket eller gå in på deras hemsida Startsida | Skatteverket

Förstår din huvudman vad saken gäller och klarar av att skriva under själv så behöver personen inte ha ett deklarationsombud.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se