Gå till innehåll

Bevaka rätt i dödsbo, försäljning/förvärv av fastighet och avveckling av bostad

Här får du mer information om när du ska bevaka någons rätt i dödsbo eller vid en fastighetsförsäljning. Längst ner på sidan hittar du även informationsblad.

Överförmyndarkansliets tillsyn vid dödsboförvaltning blir aktuell när en dödsbodelägare har god man eller förvaltare eller är omyndig.

En god man eller förvaltare eller förmyndare får inte sälja, köpa eller byta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för den omyndiges eller huvudmannens räkning utan Överförmyndarnämndens samtycke.

Bevaka rätt i dödsbo

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo så ingår det i ditt uppdrag att säkerställa att hen får det hen har rätt till när arvet fördelas. Överförmyndarkansliets roll är att ta ställning till ansökan från dig om arvskiftets fördelning och att kontrollera att rätt summa sätts in på huvudmannens konto.

En förmyndare, god man eller förvaltare (i texten använder vi ställföreträdare) är skyldig att se till att bodelning och arvskifte upprättas så snart som möjligt, om inte avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingås.

Din insats och vår tillsyn skyddar huvudmannen från att riskera att bli utan det hen har rätt till på grund av att hen inte riktigt förstår hur man bevakar sin egen rätt.

Här får du information om vad du ska göra i uppdraget när din huvudman, eller ditt barn, är delägare i ett dödsbo. Om du tycker det här verkar krångligt så är det bra att veta att du som ställföreträdare inte förväntas vara expert på arvsfrågor. Om det är ett krångligt ärende, så vänd dig till en oberoende jurist.

Du ska bevaka att bouppteckningen förrättas inom tre månader efter dödsfallet och även vara med vid bouppteckningsförrättningen.

När bouppteckningen är gjord ska du bevaka att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet. Tänk på att du inte har ansvar för att utföra de här sakerna, det ska den som är ansvarig för dödsboet göra.

Finns det ett testamente ska du som ställföreträdare endast bekräfta att du har tagit del av testamentet för din huvudmans räkning.  Du ska inte godkänna testamentet.

Under de sex månader som följer har du möjlighet att klandra testamentet. Det innebär att du kan klaga på att testamentet är felaktigt på något sätt. 

Testamentet vinner laga kraft, vilket innebär att det blir giltigt, sex månader efter att alla har tagit det av det.

Om huvudmannen är barn till den avlidne ska ställföreträdaren göra ett förbehåll för huvudmannens laglott, exempelvis om testamentet anger att alla pengar ska gå till välgörande ändamål måste du kräva att huvudmannen får sin laglott inom sex månader från att alla berörda tagit del av testamentet. Det har att göra med att du inte får medverka vid arvsavstående (se nedan).

Tycker du att det här är krångligt, eller blir osäker? Har du inte tillräcklig kunskap om testamenten eller tvekar på om testamentet är korrekt, så vänd dig till en oberoende jurist.

Huvudregeln är att du som ställföreträdare inte får avstå från arv eller testamente för huvudmannens räkning. Det finns undantagsfall där det ändå är det som är lämpligast för de berörda, och då krävs att du ansöker om Överförmyndarnämndens samtycke till det.

Om tillgångarna i dödsboet är sådana att arvskifte inte utan svårigheter kan upprättas, kan man upprätta avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo. Det kan exempelvis gälla dödsbon som inkluderar familjeföretag eller lantbruk, som ska tas över av nästa generation. 

Du som ställföreträdare ska ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till ett sådant avtal.

Sker inte arvskifte inom sex månader? Sluts inte avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo?

Du som ställföreträdare ska lämna redogörelse över varför arvskifte inte sker. Det gör du till Överförmyndarkansliet var sjätte månad till dess att boet har skiftas. Det kallas redogörelse för skifteshinder och görs via denna e-tjänst.

Om du inte lämnar in redogörelsen för skifteshinder i rätt tid kan Överförmyndarnämnden ansöka hos tingsrätten att du ska betala vite (böter) om du inte lämnar in handlingen.

Det är inte ditt ansvar som ställföreträdare att se till att arvskiftet görs, det ska den som är ansvarig för dödsboet göra. Men, du ska bevaka din huvudmans rättigheter i arvskiftet och då behöver du tydligt driva på att arvskifte ska ske (om man inte upprättar avtal om sammanlevnad i oskiftat bo).

Tänk på att om din huvudman är enda arvingen ska inte arvskifte upprättas.

Ställföreträdaren ska bevaka att arvskiftet upprättas inom 6 månader efter bouppteckningens förrättningsdag, samt delta i dödsboets förvaltning och utredning.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa åtgärder som genomförs inom ramen för dödsboets förvaltning, till exempel försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som tillhör dödsboet.

Vid arvskiftet ska dödsboets samtliga tillgångar tas upp till dagsaktuellt värde. För fastighet ska värderingsintyg från oberoende sakkunnig (t ex mäklare eller värderingsman) bifogas.

Arvskiftet ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare, även av omyndig som fyllt 16 år, samt av ställföreträdaren.

När allt är klart ansöker du om Överförmyndarnämndens samtycke till arvets fördelning.

När arvskiftet är klar ska du ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till arvets fördelning. De här handlingarna ska du ha med i din ansökan:

 1. Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till arvets fördelning
 2. Arvskiftes/bodelningshandling i original. Överförmyndarnämndens samtycke stämplas vanligen direkt på originalhandlingen.
 3. Godkännande av samtliga dödsbodelägare.
 4. Samtycke från huvudmannen om hen förstår var saken gäller, eller ett läkarintyg som visar att hen inte gör det.
 5. Kopia på registrerad bouppteckning.
 6. Testamente (om det finns)
 7. Redovisningsräkning med underlag från bank som visar vad som hänt under tiden från dödsdagen till skiftesdagen.
 8. Värderingsutlåtande för eventuell fastighet/bostadsrätt
 9. Eventuella fullmakter från dödsbodelägare

Först efter att Överförmyndarnämnden har samtyckt till arvets fördelning kan den som är ansvarig för dödsboet fördela arvet, t.ex. sätta över pengar på din huvudmans konto. Tillsammans med beslutet får du också information om vad du behöver skicka in för att visa att din huvudman har fått det hen ska ha av arvet.

När Överförmyndarnämnden har samtyckt till egendomens fördelning enligt arvskiftet ska du bevaka att arvet sätts in på ett överförmyndarspärrat bankkonto i huvudmannens namn (om beloppet överstiger 1 prisbasbelopp), och att lagfart söks för eventuell fastighet som tillskiftats din huvudman.

När arvet har skiftats ska du skicka in bevis om att huvudmannens andel i dödsboet har överförts till huvudmannen. Det kan vara ett kontoutdrag, en kopia av huvudmannens lagfartsbevis eller utdrag från huvudmannens värdepappersdepå som visar att de aktier hen ärvt har registrerats på depån.

Är den enskilde ensam dödsbodelägare behöver ett arvskifte inte upprättas.

Ställföreträdaren ska ändå, om det inom ramen för dödsboet exempelvis har sålts en fastighet eller bostadsrätt, ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till fastighetsöverlåtelsen, som vanligt.

Ställföreträdaren ska också redovisa att samtliga dödsboets tillgångar har förts över till ett överförmyndarspärrat konto i den enskildes namn (om arvet överstiger 1 prisbasbelopp)

Om den avlidne inte efterlämnar några tillgångar eller enbart efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet ska en anmälan om detta göras till dödsbohandläggarna i kommunen.

Om det saknas tillgångar är kommunen skyldig att göra en dödsboanmälan till Skatteverket. Ett arvskifte behöver inte upprättas eftersom det inte finns några tillgångar att fördela. En kopia på dödsboanmälan ska lämnas till Överförmyndarkansliet.

Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Det finns lite olika situationer där det kan uppstå behov av att du säljer din huvudmans bostad. Den vanligaste är att huvudmannen har fått permanent plats på ett boende. Andra tillfällen kan vara att huvudmannen behöver byta till större eller mindre bostad. I dessa fall sker försäljning vanligtvis parallellt med köp av ny bostad.

I de fall där din huvudman flyttat till ett boende gäller detta:

 • Din huvudman behöver ha ett annat permanent boende innan det kan bli aktuellt med försäljning.
 • Du behöver ha din huvudmans samtycke till försäljningen. Kan inte hen ge sitt samtycke ska det framgå av ett läkarintyg som även styrker att hen inte bedöms kunna återvända till sin bostad.
 • Om det finns nära anhöriga ska de få möjlighet att yttra sig över försäljningen.

När du har dessa underlag kan du anlita lämplig mäklare för försäljning. När köpare finns ska köpekontraktet villkoras med att vi samtycker till försäljningen. Köpekontraktet med originalunderskrifter ska du skicka in till oss tillsammans med budgivningslista, huvudmannens och anhörigas yttrande och eventuellt läkarintyg.

Läs mer i informationsbladet här nedan om vilka handlingar som ska skickas in vid försäljning av fastighet,bostadsrätt eller tomträtt.

Förvärv av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som god man eller förvaltare får du endast förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för din huvudman om överförmyndaren samtycker till förvärvet. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till förvärvet om det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till förvärvet, hur ett eventuellt köp ska finansieras och att du lämnar in handlingar som styrker att ett köp inte sker till ett belopp överstigande gällande marknadspris. Köp bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera att om du som god man eller förvaltare avser att sälja eller ge bort en fastighet/bostadsrätt till din huvudman, måste du ansöka om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Du kan läsa informationsblad här nedan som heter "försäljning av bostad" då det är samma handlingar som ska in till överförmyndaren vid förvärv som vid försäljning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se