Gå till innehåll

Om du som god man har behov av att boka tolk eller i ditt uppdrag behöver resa till annan ort ska du i god tid innan kontakta Överförmyndarkansliet.

Tolk

När barnet är kallad till ett möte hos en myndighet och det finns behov av tolk är det den kallande myndigheten som ansvarar för att tolk finns närvarande. Om du däremot ska ha ett enskilt samtal med barnet och det finns tolkbehov ska du själv boka tolk. Initialt sett vänder du dig då till Överförmyndarkansliet som fattar ett tolkbeslut. Tolkbeslutet skickas via e-post till Tolk- och översättarservice och till dig. Tolkbeslutet avser ett specifikt barn och är giltigt så länge du är god man till barnet och barnet bor i Örebro kommun.

Vid bokning av tolk behöver du uppge:

  • Överförmyndarkansliets kundnummer.
  • Barnets beteckningsnummer.
  • Datum och klockslag för uppdraget.
  • Adress till mötesplatsen.
  • Språk.
  • Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.
  • Övriga önskemål om sådana finns (exempelvis önskemål om specifik tolk, dialekt, tolk som inte kan användas p.g.a. jäv).

Resa

Om du i ditt uppdrag har behov att resa till annan ort för möte med Migrationsverket, offentligt biträde eller närvara vid medicinsk åldersbedömning ska du i god tid innan mötet kontakta Överförmyndarkansliet samt skicka in handling som styrker syftet med resan. Överförmyndarhandläggare tar därefter ställning till om resebeslut kan fattas. Möten med socialtjänst på annan ort godtas som regel ej då det åligger socialtjänsten att följa upp hur det fungerar i barnets boende och sådant möte bör därför hållas i barnets boende.

Resebeslut skickas via e-post, dels till resebyrån Big Travel, dels till dig. Beslutet använder du sedan som underlag när du bokar din tågresa via Big Travel. Observera att resan endast gäller dig som god man och inte barnet. Barnets tågresa bekostas av Migrationsverket och bokas antingen av dig eller boendet.

Milersättning godtas inte.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se