Gå till innehåll

Här hittar du information som rör huvudmannens ekonomi: Uttag från spärrat konto, fickpengar, om huvudmannen har små ekonomiska marginaler och skuldsanering.

Uttag från spärrat konto

Som god man eller förvaltare kan du fritt disponera transaktionskontot. Övriga konton ska vara försedda med överförmyndarspärr, något som innebär att Överförmyndarnämndens samtycke krävs för uttag.

Till dina skyldigheter hör att se till att huvudmannens inkomster och tillgångar i rimlig omfattning används för hens uppehälle, utbildning och nytta. De pengar som inte används till detta ska placeras tryggt med rimlig avkastning.

Om de pengar som finns insatta på överför­myndarspärrat konto behöver användas ska de användas till de ändamål som föräldrabalken anger (Föräldrabalken 12 kap 4 §)

För att kunna göra uttag från spärrat konto behöver du vårt samtycke till uttaget. Du ansöker om uttag skriftligen. I ansökan ska du ange vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank, vilket konto och vad pengarna ska användas till. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan om uttag i god tid för att ansökan ska hinna handläggas och du ska hinna få ditt beslut innan du behöver använda tillgångarna.

När vi får in en ansökan om uttagsmedgivande kontrollerar vi att ändamålet med uttaget överensstämmer med föräldrabalkens bestämmelser om vad den enskildes pengar ska användas till. Överförmyndarkansliet kontrollerar också att tidigare uttagsmedgivanden redovisats på efterfrågat sätt.

Samtycke till uttag lämnas genom ett beslut som du tar med till banken för att kunna göra uttaget. Det finns respittid för hur länge uttagsmedgivandet gäller.

Överförmyndarkansliet skriver i beslut om det ska skickas in redovisning av uttaget med kvitto eller annat underlag.

Om du vill omplacera din huvudmans pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till en annan sparform ska du kunna göra det utan Överförmyndarkansliets inblandning. Den nya sparformen ska vara försedd med överförmyndarspärr eller vara kopplad till ett överförmyndarspärrat konto vilket gör att samtycke till uttag inte krävs. Undantaget är vissa kapitalförsäkringar där vi måste lämna samtycke till uttag.

Om din bank inte går med på att göra en omplacering kan du använda vår blankett för begäran om uttag. Skriv på blanketten att banken kräver beslut från oss.

För placering i aktier krävs alltid nämndens samtycke

Samtycke till uttag lämnar vi genom att lämna ett medgivande till omplacering som du tar med till banken för att kunna göra omplaceringen. Du ska visa med underlag från bank att beloppet har placerats i enlighet med ansökan och att den nya placeringen har överförmyndarspärr.

Fickpengar till huvudmannen

En rekommendation till dig som ställföreträdare är att det finns tre konton i huvudmannens namn. Kontot du som ställföreträdare ska använda för löpande inkomster och utgifter (transaktionskontot), sparkonto samt att huvudmannen har ett fickpengskonto.

Alla konton utom transaktionskontot ska vara överförmyndarspärrade. Observera att alla konton ska stå i huvudmannens namn. Om banken inte kan överförmyndarspärra ett konto dit det kopplats ett kort ska du be banken att lägga in en notering om att huvudmannen ensam disponerar kontot.

Det vi i första hand rekommenderar är att du ger din huvudman fickpengar genom överföring till hens fickpengskonto. Men ibland är det inte möjligt för en huvudman att hantera ett kort. Då får du hitta andra sätt att lämna fickpengar.

Här redogör vi för de vanligaste tre sätten att ge huvudmannen fickpengar på och vad som gäller då.

För att din huvudman ska ha pengar att röra sig med kan du överföra fick- och matpengar till ett konto som hen ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bank­kort som huvudmannen använder. Förutsättningen för bankkort är att huvudmannen klarar att hantera ett sådant. Om inte, är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Fickpengskontot ska vara försett med överförmyndarspärr.

Glöm inte att ta med ditt registerutdrag och giltig legitimation till banken.

Om din huvudman inte kan hantera ett kort och kod är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Om huvudmannen bor på ett boende som kan ta hand om kontanterna, ska personal på boendet alltid kvittera de pengar du lämnar över. Boendet har också en skyldighet att föra kassabok.

Du har en skyldighet att regel­bundet stämma av att kvitton för inköp finns och att utgifterna verkar rimliga utifrån din huvudmans behov och önskemål.

Vissa boenden vill inte hantera kontanter. Om huvudmannen inte kan hantera ett kort kan det uppstå problem. Ibland kan du lösa det genom att det kort som finns kopplat till huvudmannens fickpengskonto hanteras av personal, exempelvis genom att personalen och huvudmannen tillsammans handlar med kortet.

Det är i dessa fall extra viktigt att transaktionerna kontrolleras och att personalen visar dig alla kvitton. Det bör aldrig finnas mer än några få tusenlappar på kontot i fråga. Personalen ska också i detta fall föra kassabok. Du som ställföreträdare har ansvar för att följa och stämma av ekonomin med boendet.

Vid små ekonomiska marginaler

Ibland kan det vara svårt att få huvudmannens ekonomi att gå ihop. Det finns lite olika åtgärder du kan göra som ställföreträdare som vi vill informera om.

Ibland kan huvudmannen ha så många eller stora skulder att det är svårt för dig att göra en hållbar budget. Då kan du få stöd och rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare, se länk längre ner på denna sida. Du kan få hjälp med att förbättra huvudmannens ekonomi, att göra en budget och att ordna med eventuell skuldsanering.

Det finns två sätt för en skuldsanering att genomföras:

  • Om din huvudman bedöms ha tillräckliga inkomster för att göra avbetalningar kommer skulderna betalas av med visst fastställt belopp per månad under fem års tid. Därefter är din huvudman skuldfri.
  • Om din huvudman inte bedöms ha tillräckliga inkomster för att göra avbetalningar kan en skuldsanering utan avbetalningsplan beviljas. Det betyder att huvudmannen lever på existensminimum i fem år och sen är skuldfri.

Något som är viktigt att tänka på vid beviljad skuldsanering är att du måste meddela Kronofogdemyndigheten om några förhållanden ändras för din huvudman.

Om din huvudmans ekonomiska förutsättningar ändras genom minskad inkomst eller ökade kostnader, exempelvis för arvodet till god man eller förvaltare, måste Kronofogden därför kontaktas.

Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning, tidigare kallad handikappersättning, beviljas för de extra levnadsomkostnader som huvudmannens funktionshinder medför. Arvode till ställföreträdare är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd merkostnads- eller handikappersättning om man redan beviljats ersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar.

Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen eller skuldsaneringen. Att förbehålla arvode betyder att pengar till detta tas undan från utmätning eller skuldsanering. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över till att betala arvodet med.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se