Gå till innehåll

Fördjupad information om uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Det är dock viktigt att veta var gränserna för uppdraget går.

Vad ingår i uppdraget?

God man ansvarar för att...

 • Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka om dagersättning om barnet bor på ett HVB-hem och eventuella andra bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Företräda barnet hos myndigheter.
 • Besluta i frågor gällande boendet för barnet.
 • Ansöka om plats på förskola/skola.
 • Delta i utvecklingssamtal i skolan och värna om barnets skolgång.
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar till barnet, betala eventuella räkningar och besluta om större inköp.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård hen behöver.
 • Vid behov ansöka om stöd, detta kan exempelvis handla om att ansöka om kontaktperson.
 • Om barnet så önskar ska du medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Gå igenom eventuellt avslag på asylansökan med barnet och det offentliga biträdet.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarkansliet varje månad mellan den 1:a - 5:e.

Det här ska du göra så snart du har blivit förordnad till god man

 • Samma dag du förordnas till god man ska du lämna kopia på ditt registerutdrag till Migrationsverkets mottagningsenhet, socialtjänstens handläggare, skolan, offentligt biträde, asyl- och invandrarhälsan samt boendet.
 • Träffa barnet för ett första samtal (med tolk), redogör för ditt uppdrag, andras ansvar, vad som kommer hända närmaste tiden och ta reda på barnets omedelbara behov.
 • Ta reda på boendets rutiner och hur ni kan samverka.
 • Kontakta ansvarig socialtjänst för att förhöra dig om den ekonomiska situationen gällande barnet. Ibland utbetalar socialtjänsten en omkostnadsersättning till familjehemmet medan det i andra fall kan vara så att du som god man behöver ansöka om dagersättning hos Migrationsverket.
 • Lämna förteckning över barnets tillgångar Pdf, 185.6 kB. till Överförmyndarkansliet, detta ska ske inom två månader, räknat från datumet för förordnandet.
 • Se till att barnet får tid för hälsoundersökning på Asyl- och invandrarhälsan. Var alltid med barnet vid första besöket hos asylhälsan, tandläkare och synoptik (därefter vid behov).

Om barnet får uppehållstillstånd ska du som god man dessutom...

 • Omgående meddela detta till Överförmyndarkansliet.
 • Folkbokföra barnet och se till att barnet får sina fyra sista siffror i personnumret, detta görs via Skatteverket.
 • Öppna bankkonto i barnets namn. Om barnet har ICA-kort behöver du ta ut alla pengarna från kontot inom en månad efter uppehållstillståndet, detta för att pengarna inte ska frysa inne.
 • Ordna med ID-kort .

Att göra i övrigt

 • Ha regelbunden kontakt med barnet.
 • Företräd barnet om denne utsatts för eller begått brott.
 • Informera överförmyndarkansliet och socialtjänsten om barnets föräldrar kommit till Sverige.
 • Informera barnet när uppdraget avslutas.
 • Meddela överförmyndaren omgående sådana förändringar som kan påverka ditt uppdrag, exempelvis om barnet flyttar, försvinner, avviker, får uppehållstillstånd/avvisnings- eller utvisningsbeslut, uppskrivning/nedskrivning i ålder.

Vad ingår inte i uppdraget?

God man ansvarar inte för att...

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis se till att barnet går till skolan.
 • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda gode mannens och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Gode mannen får inte heller förskottera barnets utgifter.
 • En god man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte barnets pengar.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post.
 • Skjutsa barnet till och från olika möten eller aktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. God man bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna.
 • Ansöka om att barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig god man eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.

Ensamkommande barn och ungdomar – En praktisk handbok om flyktingbarn
Av: Kerstin Fälldin och Görel Strand

Ensamkommande barns rätt – En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.
Av: Eva von Schéele och Ingemar Strandberg

Nytt liv i Sverige – En introduktion för gode män till ensamkommande barn
Av: Röda Korset och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Att möta de ensamkommande barnen
Av: Rädda Barnen

De osynliga barnen – Rapport om ensamkommande barn och deras boende under asylperioden
Av: Unicef

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar
Av: Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Migrationsverket och Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se