Gå till innehåll

Avsluta uppdraget som god man för ensamkommande barn

Godmanskap för ensamkommande barn upphör per automatik den dag då barnet fyller 18 år. Godmanskapet kan även avslutas på grund av andra orsaker vilket du kan läsa mer om nedan.

Orsaker till att ditt uppdrag avslutas

Barnet fyller 18 år

Godmanskapet upphör per automatik på barnets 18-årsdag. Cirka en månad innan du frånträder ditt uppdrag behöver du informera barnet, boendet och de myndigheter som finns kring barnet att uppdraget upphör. Du behöver även överlämna bankkort och andra handlingar till barnet och göra hen förberedd på myndighetsdagen.

Du begär dig entledigad

Godmanskap är ett frivilligt uppdrag och du kan därför meddela Överförmyndarkansliet att du önskar avsluta ditt uppdrag. Din begäran om entledigande ska vara skriftlig. Så snart vi har mottagit din begäran om entledigande påbörjar vi en rekryteringsprocess för att hitta en ny god man till barnet. Du är dock skyldig att kvarstå i uppdraget fram till dess att en ny god man förordnats. Överförmyndarkansliet i Örebro har en servicegaranti som innebär att du bör bli entledigad inom tre månader efter din begäran.

Observera att du endast kan bli entledigad i de fall då barnet är under asylprocessen. Så snart barnet fått uppehållstillstånd finns inget lagstöd att förordna en ny god man och därmed går det inte heller att entlediga dig, då barnet inte får stå utan en vårdnadshavare. Du kvarstår då i uppdraget fram till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats av Tingsrätten/att barnet blir myndigt eller att godmanskapet upphör av andra orsaker.

Misskötsel

Överförmyndarkansliet utövar tillsyn över gode män. Om det framkommer att god man missköter sitt uppdrag och inte längre kan anses lämpad att ha uppdraget blir hen entledigad. Grund för ett entledigande kan exempelvis vara att du sammanblandat din och barnets ekonomi, försummat uppdraget eller att du själv förekommer i register hos Kronofogden eller Rikspolisstyrelsen. Det är Överförmyndarnämnden som beslutar om god man ska entledigas på grund av misskötsel.

SFV förordnas

Den dag Tingsrätten förordnar en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) upphör ditt uppdrag som god man. Du behöver då överlämna ärendet till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Barnet avviker / lämnar varaktigt Sverige

Om barnet försvinner behöver du omgående göra en polisanmälan. Du behöver även meddela detta till Överförmyndarkansliet, boendet, Socialtjänsten och Migrationsverket. Det kan även vara så att ett barn lämnar Sverige. Om barnet varaktigt lämnar landet ska godmanskapet upphöra, liksom om barnet avvikit och inte hörts av på två månader. Innan detta kan ske behöver du dock lämna en skriftlig begäran om entledigande till Överförmyndarkansliet.

Barnets föräldrar anländer till Sverige

Godmanskapet upphör då barnets föräldrar anländer till Sverige och är i stånd att utöva vårdnaden om barnet.

Checklista - att göra innan uppdraget upphör

  • Informera barnet och de myndigheter som finns runt barnet att ditt uppdrag upphör.
  • Överlämna eventuella handlingar som finns till barnet, alternativt ny god man. Om ny god man tar över uppdraget behöver du även informera hen om var barnet befinner sig i asylprocessen och förklara vad som hänt och händer i uppdraget. Du behöver även upplysa ny god man om kontaktuppgifter till offentligt biträde, ansvarig socialtjänst, Migrationsverket samt övriga myndigheter som barnet har kontakt med.
  • Lämna kapital- och räntebesked från den bank där barnet har konto till Överförmyndarkansliet. Kapital- och räntebeskedet ska vara per den dag du avslutade ditt uppdrag. Om barnet bor i familjehem och dessa ansvarat för barnets ekonomi behöver du istället kontakta ansvarig socialtjänst och be dem skriva ett intyg som styrker att all omkostnadsersättning utbetalats till familjehemmet.
    Orsaken till att du behöver lämna in kapital- och räntebesked alternativt intyg från socialtjänsten är för att Överförmyndarkansliet ska kunna ta ställning till om du kan befrias från skyldigheten att inkomma med sluträkning.
  • Lämna den sista redogörelsen till Överförmyndarkansliet. Redogörelsen ska sträcka sig fram till den dag du frånträdde uppdraget.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se