Gå till innehåll

Arvode och redogörelse, god man för ensamkommande barn

Överförmyndarkansliet betalar ett fast arvode per månad efter att du som god man redovisat vad du gjort i uppdraget. Örebro kommuns riktlinje för arvode är fastställd av Överförmyndarnämnden.

För att underlätta administrationen av arvoden betalas schablonersättning ut månadsvis. Du vet alltid i förväg hur stor din ersättning är och vi kan ägna vår tid åt att utveckla verksamheten med utbildningar och stöd till er som är gode män. För att du ska ha rätt till arvode krävs att du fullgör ditt uppdrag.

Begäran om arvode och redogörelse

Varje månad, mellan den 1:a–5:e, lämnar du en redogörelse där du visar vad du gjort i uppdraget under föregående månad. Utbetalning sker i slutet av samma månad efter att begäran om arvode lämnats in, under förutsättning att redogörelsen inkommit i rätt tid. Var noggrann när du fyller i formuläret. Ofullständiga redogörelser skickas tillbaka för komplettering och först när begärd komplettering inkommit kan beslut fattas.

Vad får du arvode för?

Som god man företräder du barnet i kontakter med myndigheter och boende under asylprocessen. I arvodet ingår det mesta en god man gör som företrädare för barnet. Det innebär möten med till exempel Migrationsverket, socialtjänsten och skolan, möten med boendet angående barnet, kontakt med Skatteverket, bank, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och offentligt biträde. Schablonarvodet inkluderar även lokala resor och omkostnader.

Det ideella uppdraget

Att vara god man är av en betydande del ett ideellt uppdrag där du inte får arvode för allt du gör. Du väljer i viss mån själv hur omfattande ideellt arbete du lägger ner. Exempel på ideellt arbete kan vara att följa med barnet på sociala aktiviteter, delta i utbildningar via Överförmyndarkansliet och lämna din administration till oss.

Arvodesnivåer

Arvodesnivåerna räknas i procent utifrån aktuellt prisbasbelopp. Under asylprocessen får du ett förhöjt arvode på 3 % av gällande prisbasbelopp. Om ditt uppdrag varar 1-15 kalenderdagar under en månad arvoderas du med halva månadsarvodet.

Arvode efter uppehållstillstånd

Efter beslut om uppehållstillstånd arvoderas god man på samma nivå som under asylprocessen fram till den dag då barnet blir utskriven till kommunen. Därefter är arvodet 2 % av gällande prisbasbelopp. Anledningen till det lägre arvodet är att din huvuduppgift som god man - att företräda barnet under asylprocessen - nu är avslutad och en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses av rätten.

Extra arvode

Vid resor utanför Örebro avseende asylutredning, medicinsk åldersbedömning eller möte med offentligt biträde utgår ett extra arvode. Begäran om extra arvode görs i den ordinarie redogörelsen och ska alltid styrkas med kallelse eller annan handling som styrker mötet.

Utöver detta prövas begäran om extra arvode restriktivt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se