Gå till innehåll

Angränsande mot Osets naturreservat och endast cirka 500 meter från Hjälmaren byggs nu området Norra Ormesta 3,5 kilometer från centrum. Totalt kommer runt 600 bostäder att uppföras i området tillsammans med skolor och idrottsplats, odlingslotter och till viss del lokaler.

Fotomontage Norra Ormesta

Kortfakta för Norra Ormesta

Läge: Området är beläget 3.5 km öster om Örebro slott och ligger granne med naturreservatet Oset-Rynningeviken.

Status: Detaljplan antogs 2012. Markanvisning skedde 2017. Samtliga tomter förutom en villatomt är sålda.

Markyta: 40 000 kvm.

Antal bostäder: Cirka 600 st.

Bostadstyper: Flerbostadshus, stadsvillor, par- och radhus samt verksamhetslokaler.

Markpris: Norra Ormesta ligger i markpriszon 2.

E-tal: 1.2 och 0.8 beroende på tomt.

Infrastruktur: Fullt utbyggt. Gator planeras att färdigställas med gång- och cykelbanor och trottoarer under 2024.

Området präglas av den omedelbara närheten till naturen, med rekreationsmöjligheter inpå knuten och goda kommunikationsmöjligheter in till city. Bebyggelsen är av varierad karaktär med flerbostadshus i 4–5 våningar, radhus, parhus och fristående villor. Planen för området syftar till att bebyggelsens utformning ska anknyta till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området

I områdets västra delar, som inte ägs av kommunen, har Riksbyggen och Ormesta Projekt byggt färdigt flerbostadshus och radhus i bostadsrättsform. I områdets östra delar har kommunen ägt och markanvisat mark för flerbostadshus, radhus och parhus samt sålt tomter för fristående villor via kommunens tomtkö.

Hela Ormesta är ett attraktivt område för Örebros expansion. Norra Ormesta ligger på cykelavstånd in till centrum, naturnära intill Osets naturreservat och på gångavstånd till Hjälmaren. Idag karaktäriseras området av ett storskaligt odlingslandskap i anslutning till värdefulla miljöer av riksintresse för både kulturmiljövård och naturvård. Inom området finns två gårdar som har sitt ursprung i Ormesta by och väster om dessa gårdar ett verksamhetsområde där Lantmännen bedrivit verksamhet sedan länge.

Huvudsyftet med planområdet är att bygga bostäder, i enlighet med kommunens Översiktsplan. Området ger möjlighet till naturnära boende i lantlig miljö, utan avkall på närheten till allt vad staden har att erbjuda. I detaljplanen för området förespråkas val av traditionella byggnadstyper, material och kulörer för att ansluta på ett bra sätt till omgivningarna.

Kommunen har anvisat 33 småhustomter för fristående villor via kommunens tomtkö. Det finns en småhustomt kvar att anvisa, vilket vi beräknar att kunna göra under år 2023.

Tomterna för flerbostadshus anvisades via kommunens ordinarie markanvisningsprocess, där intresserade aktörer fick möjlighet att lämna intresse år 2017. År 2018 tilldelades sex aktörer markanvisning.

Följande sex aktörer har tilldelats markanvisning

Sjöborgs fastighetsförvaltning – Bygd Arkitektur (tomt 1, fastigheten Hägern 1)

Lokal och långsiktig aktör som bygger hyresrätter. De har utgått ifrån en traditionell gårdsmiljö som de tillvaratar i en modern arkitektur. Tomten är väl disponerad, mycket tack vare den nedgrävda parkeringslösningen.

Boet Bostad – Bygd Arkitektur (tomt 2, fastigheten Kärrhöken 1)

Ny aktör i Örebro som bygger hyresrätter med investeringsstöd. Aktören presenterar ett förslag med en väl genomtänkt idé kring utemiljön, där kopplingen till naturreservatet och den lokala växtligheten ligger i fokus.

OBOS Projektutveckling AB – Krook & Tjäder (tomt 3, fastigheten Sothönan 1)

Etablerad aktör som har genomfört många projekt. Nu får de chansen att bygga parhus och för första gången på kommunal mark. Aktören har en hög ambition i hållbarhetsfrågor.

InnoBo – SWECO Architects (tomt 4, fastigheten Fisktärnan 1)

Lokal aktör som strävar efter att ha en av branschens kortaste byggtider. Tillsammans med en ansedd arkitekt, som till fullo har tagit fasta på kommunens ambitioner för området, bygger de radhus.

JM AB/Seniorgården AB – ETTELVA (tomt 5–6, fastigheten Beckasinen 2)

Två erfarna och nationella aktörer som tillsammans skapar ett luftigt kvarter med bostäder för alla åldrar, där en del av bostäderna utformas speciellt för äldre. Ambitiöst hållbarhetstänk, bl.a. så bygger de endast lågenergihus.

Stjärnhusen AB – SWECO Architects (tomt 7–8, fastigheten Rördromen 1)

Ny, lokal och långsiktig aktör. De bygger radhus och hyresrätter i kombination, där vinsten från radhusförsäljningen kommer att subventionera lägre hyror för hyresrätterna. Tilltalande parkeringslösning i form av nedgrävt garage.

Flygfoto Norra Ormesta 2022.

Flygfoto Norra Ormesta 2022.

Översiktskarta Norra Ormesta

Översiktskarta över området

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se