Gå till innehåll

En central, naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruksområdet erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur.

Vid det gamla Pappersbruket omvandlas ett industri- och verksamhetsområde till en attraktiv hållbar stadsdel, med en blandning av boendetyper och funktioner. Utvecklingen av området är en viktig del i att länka samman centrala delarna av Örebro med naturreservatet Oset och Rynningeviken.

Kortfakta

Läge: Östra Örebro, 2 km från centrum.

Status: Arbete med utvecklingsförslag pågår och beräknas vara klart i början av 2023. Detaljplanearbete för östra Pappersbruksområdet beräknas starta under våren 2023. Kommunens mark kommer därefter att markanvisas.

I översiktsplanen, som beskriver Örebro kommuns kommande utveckling fram till år 2040, ingår Pappersbruksområdet i ett av flera utpekade utvecklingsområden i Örebro stad. Dessa utvecklingsområden ska rymma en stor del av stadens framtida bostadsutbyggnad.

Namnet Pappersbruksområdet syftar på mer än 100 år av pappersproduktion vid Örebro Kartongbruk. 2010 lades verksamheten ner. Efter att lokalerna rivits 2012 förvärvade Örebro kommun marken för att kunna utveckla området. En utmaning är att området är förorenat, flertalet utredningar och provtagningar av föroreningar har gjorts och ytterligare utredningar behövs.

Ett planprogram för östra delen av området antogs 2014. Planprogrammet bedöms idag till stora delar vara inaktuellt. Arbete pågår därför med ett utvecklingsförslag som ska utgöra ett underlag för fortsatt planering. Utvecklingsförslaget omfattar även de västra delarna av Pappersbruksområdet, för att kunna utreda viktiga samband med omgivningen.

Karta över Pappersbruksområdet.

Visionen är att Pappersbruksområdet ska inrymma ett stort antal bostäder och bli en viktig del i utvecklingen av östra Örebro. Inom området planerar vi för flera förskolor, ett mindre stadsdelscentrum och lokaler för vardagsnära service. Det föreslås även flera parker, ett torg och länkande grönstråk som blir viktiga mötesplatser och rekreationsytor för de boende.

Utvecklingsförslaget har samma tidshorisont som översiktsplanen och visar på en framtidsbild som kan vara genomförd år 2040. Tidsperspektivet för utveckling kan dock variera stort för olika delar inom området och kommer att ske etappvis. I östra Pappersbruksområdet kommer ett detaljplanearbete att påbörjas våren 2023, som utgör det första större steget i genomförandet av utvecklingsförslaget.

Utvecklingen i västra delen av Pappersbruksområdet, där det finns många pågående verksamheter, är helt beroende av fastighetsägarnas vilja.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se