Gå till innehåll

En central och naturnära stadsdel växer fram. Området präglas av en stadsmässig karaktär i väster mot innerstaden med gröna länkar till det naturnära läget i öster.

Vid det gamla Pappersbruket omvandlas ett industri- och verksamhetsområde till en attraktiv hållbar stadsdel, med en blandning av boendetyper och funktioner. Utvecklingen av området ska bidra till att länka samman centrala delarna av Örebro med naturområdena i öster och förbättra kopplingarna mellan Pappersbruket och de närliggande stadsdelarna.

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslaget visar på en önskvärd utveckling och framtidsbild med en tidshorisont mot år 2040. På sikt kan området inrymma uppemot 10 000 boende, ett nytt stadsdelscentrum med vardagsnära service och mötesplatser, arbetsplatser som kontor och verksamheter som är förenliga med bostäder, uppemot sju förskolor och flera nya parker och länkande grönstråk som blir viktiga mötesplatser och rekreationsytor för boende.

Strukturskiss

Strukturskiss som visar en framtidsbild av Pappersbruksområdet.Förstora bilden

Strukturskiss som visar en framtidsbild av Pappersbruksområdet. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Kortfakta

Läge: Östra Örebro, 2 km från centrum.

Status: Utvecklingsförslag är färdigställt. Detaljplaneläggning inom delar av området är nästa steg.

Innehåll: cirka 4 700 bostäder, arbetsplatser, stadsdelscentrum, förskolor och grönområden

Tidplan: Tidshorisont 2040. Detaljplaneläggning av kommunens mark beräknas starta under 2025/2026.

Kortversion av utvecklingsförslaget. Pdf, 10.1 MB.

Namnet Pappersbruksområdet syftar på mer än 100 år av pappersproduktion som pågått i området. År 2010 lades verksamheten ner. Efter att lokalerna rivits 2012 förvärvade Örebro kommun mark i östra delen av området för utveckling.

I översiktsplanen, som beskriver Örebro kommuns kommande utveckling fram till år 2040, ingår Pappersbruksområdet i ett av flera utpekade utvecklingsområden i Örebro stad. Dessa utvecklingsområden ska rymma en stor del av stadens framtida bostadsutbyggnad.

Ett planprogram för östra delen av området antogs 2014. Planprogrammet bedöms vara i behov av uppdatering. Därför har ett utvecklingsförslag tagits fram som ska ligga till grund för framtida utveckling och planering. Utvecklingsförslaget omfattar även de västra delarna av Pappersbruksområdet, för att kunna utreda viktiga samband med omgivningen.

Visionen för framtidens pappersbruksområde innebär att områdets historia är läsbar i såväl strukturer som bevarad bebyggelse. Ny bebyggelse tar utgångspunkt i platsens unika identitet – med mer stadsmässig karaktär i väster mot innerstaden och en anpassning till det naturnära läget i öster.

Blågröna strukturer som parker, vattendrag och gångstråk länkar samman genom området och tillgängliggör den gröna omgivningen. Stor vikt läggs vid mobilitetsfrågan där fotgängare och cyklister prioriteras inom området i bilfria miljöer och parkering sker i samlade anläggningar i områdets ytterkant. Hela området ska präglas av ett klimatfokus i såväl byggnation som driftskede.

Målbilden för Pappersbruksområdet kan samlas i fyra teman. Dessa teman konkretiserar hur visionen för området ska förverkligas och anger en önskvärd inriktning för området framöver.

Platsanpassat och blandat

Pappersbruksområdet är en omsorgsfullt gestaltad stadsdel där områdets historia värnas och levandegörs genom att befintliga byggnader och strukturer används som en resurs.

Utbudet av bostäder och funktioner är varierat och möter människors behov i olika livsskeden och med olika socioekonomisk status. Arkitekturen speglar övergången från stad till natur och ger uttryck för områdets industrihistoria och brokiga karaktär.

Blågröna länkar mellan stad och natur

Pappersbruksområdets nätverk av promenadvänliga grönstråk knyter samman stad och natur samtidigt som det stärker och synliggör stadens fysiska koppling till vattnet. Övergången mellan bebyggelse och natur utformas med omsorg där såväl människor som djurliv får utrymme.

Stadsdelen har grönytor som genom sitt innehåll och länkande funktion lockar besökare från ett stort närområde, i olika åldrar och med olika socioekonomiska förutsättningar.

Sammankopplat och promenadvänligt

Ett tätt nätverk av trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelstråk kopplar ihop området med omkringliggande stadsdelar, skapar lugna och trygga miljöer och ger goda möjligheter att klara vardagspusslet utan regelbunden tillgång till egen bil.

Delningstjänster och samlade parkeringslösningar bidrar till en mer jämlik och socialt inkluderande mobilitet och bidrar till en effektiv användning av marken.

Klimatsmart och resurseffektivt

Pappersbruksområdet är en resurseffektiv stadsdel där ny bebyggelse är koldioxidneutral. Stadsdelen har en robust struktur anpassad till ett varmare och mer nederbördsrikt klimat.

Stadsdelen är planerad för att möjliggöra en hållbar livsstil för dess boende med korta avstånd och närhet till service på torg och andra välbesökta platser. Funktioner som stödjer hållbara beteenden, såsom delningstjänster, reparation, återbruk och återvinning är integrerade i stadsdelen.

Utvecklingsförslaget har samma tidshorisont som översiktsplanen och visar på en framtidsbild med tidshorisont år 2040. Tidsperspektivet för utveckling kan dock variera stort för olika delar inom området och kommer att ske etappvis.

Detaljplanearbete för kommunens mark i östra Pappersbruksområdet beräknas starta under 2025/2026 och utgör det första större steget i genomförandet av utvecklingsförslaget. Kommunens mark kommer att markanvisas efter planläggning.

Utvecklingen i västra delen av Pappersbruksområdet, där det finns många pågående verksamheter, är helt beroende av fastighetsägarnas vilja och kan initieras genom ansökan om planbesked.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se