Gå till innehåll
 • Start
 • / Planering & markanvisning

När vi anvisar mark är detaljplaneringen redan klar. Detta förkortar tiden till byggstart. Våra detaljplaner är flexibla utan detaljerade utformningskrav.

I vår övergripande Ny strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun beskriver vi hur vi vill att staden ska utvecklas. Utifrån den för vi under förstudieperioden en dialog om utformningen baserat på era förslag.

Mark i centrala lägen

Idag finns ca 3 400 000 kvm detaljplanerad mark tillgänglig i Örebro. Möjligheterna att bygga finns både mycket centralt, där vi vill förtäta och utveckla stadsmiljön, och i form av helt nya stadsdelar med attraktiva boendemiljöer.

I anslutning till europavägarna är nya områden för verksamheter planerade, och de fylls på snabbt. Kommunen har stora markinnehav som innebär ledig mark med många möjligheter. Nya lägen bildas och detaljplaneras i takt med att staden och regionen förändras.

Fasta markpriser

Vi erbjuder ett fast markpris. Det är möjligt tack vare färdigplanerade tomter och fastställda zoner som speglar fastighetens marknadsvärde i staden. Vi arbetar löpande med värderingar av vår mark. Genom tydlighet och förutsägbarhet blir din projektidé verklighet tillsammans med oss.

Örebro kommun har detaljplanelagd tomtmark för byggnation av flerbostadshus samt verksamheter till försäljning.

Markanvisningsprocessen är uppbyggd i flera steg till syfte att;

 • Säkerställa att projekten genomförs och att marken bebyggs.
 • Undvika markspekulation.
 • I samråd med aktörerna kunna påverka projektets utformning ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
 • Kunna styra projektets upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, etc).
Markanvisningsprocessen

Illustration markanvisningsprocessen

Kommunens pågående markanvisningar från ledig mark till markförsäljning illustreras med olika färger på vår webbkarta.

I webbkartans meny ”Visa på kartan” till höger kan du under ”Bygga och Bo” välja mellan att visa tomter för flerbostadshus eller verksamheter.

Mark för flerbostadshus

 • Röda områden anger mark som är ledig omgående.
 • Orange områden anger mark där förstudie har tilldelats.
 • Gula områden anger mark som är reserverad med ett reservationsavtal.
 • Bruna områden anger mark som är såld.


Mark för verksamheter

  • Lila områden anger mark som är ledig omgående.
  • Mörkblåa områden anger mark där förstudie har tilldelats.
  • Ljusblåa områden anger mark som är reserverad med ett reservationsavtal.
  • Svarta områden anger mark som är såld.

  Första kontakten

  Om ni hittar ledig mark som ni är intresserade av tar ni kontakt med vår Exploateringsenhet via kommunens Servicecenter 019-21 10 00, alternativt mejlar till stadsbyggnad@orebro.se. Om era planer överensstämmer med hur kommunen vill bebygga det aktuella området kan kommunen besluta tilldela er en så kallad Förstudie, se nedan.

  Förstudie

  Förstudien innebär att kommunen, under en begränsad tidsperiod, förbinder sig att inte sälja markområdet till någon annan part än förstudieinnehavaren. Förstudien är vanligtvis tidsbegränsad mellan 3-6 månader.

  Förstudien är kostnadsfri, men innehavaren svarar själv för samtliga kostnader i samband med utvecklingen av sitt projekt. Ett färdigt förslag för byggnation av området ska i samråd med kommunen arbetas fram inom tidsperioden för förstudien. Efter att kommunen godkänt förslaget kan projektet gå vidare till nästa steg i markanvisningsprocessen – Reservation, se nedan.

  Reservation - Markanvisningsavtal

  Efter Förstudien tecknas ett Reservationsavtal mellan aktören och kommunen som är tidsbegränsat under 6-12 månader. I avtalet förbinder sig kommunen att sälja markområdet till aktören, under förutsättning att följande två avtalskrav har uppfyllts.

  • Aktören ska ha sökt och beviljats bygglov för sitt projekt, i enlighet med godkänt förstudieförslag.
  • Aktören ska ha påbörjat byggnationen. Med byggstart avses påbörjad grundläggning (enbart markarbeten accepteras ej).

  För reservationstiden erläggs 10 procent per år av det totala markpriset i reservationsavgift. Avgiften räknas av mot markpriset, under förutsättning att aktören uppfyllt avtalskraven enligt ovan och tecknat köpekontrakt inom reservationstiden. Avgiften betalas inte tillbaka om det inte skulle gå att träffa någon slutlig överenskommelse.

  Köp

  Om avtalskraven är uppfyllda inom reservationstiden, tecknar aktören och kommunen ett köpekontrakt för markområdet/fastigheten. Det är först när köpekontraktet har tecknats som resterande del av köpesumman ska erläggas. När den är erlagd utfärdar kommunen ett köpebrev och aktören kan då lagfara och inteckna den nya fastigheten.

  På sidorna Verksamhetsområden och Bostadsområden kan du se pågående och kommande markanvisningar.

  Huvudprincipen är att tomter för flerbostadshus prissätts utifrån den maximala byggrätten (BTA) som detaljplanen tillåter. Kvadratmeterpriset styrs av kommunens zonindelning för prissättning av bostadsmark (se zonkarta nedan) samt vilken upplåtelseform som planeras.

  Zonkarta

  Zonkarta priser mark för flerbostadshus.

  Zonkarta markpriser för flerbostadshus. Klicka på bilden för att se en större karta.

  2023 års priser, kronor per kvadratmeter BTA byggrätt

  Ägande-/Bostadsrätt

  • Zon 1 - Värdering, anbud
  • Zon 2 - 3 330
  • Zon 3 - 2 140
  • Zon 4 - 1 660
  • Zon 5 - Värdering, anbud

  Hyresrätt

  • Zon 1 - Värdering, anbud
  • Zon 2 - 2 140
  • Zon 3 - 1 190
  • Zon 4 - 950
  • Zon 5 - Värdering, anbud

  Priset per kvm BTA räknas upp årligen med Byggkostnadsindex (BKI) för flerbostadshus.

  För tomter som ligger inom detaljplaner utan angiven exploateringsgrad, eller annan tydlig begränsning av byggrätten, ska en marknadsvärdering avgöra prissättningen. Värdering sker i första hand individuellt per försäljning av en extern och oberoende fastighetsvärderare, men interna värderingar kan utföras där underlag från tidigare externa värderingar finns.

  Markpriser för kontor, centrumändamål eller vård följer samma beräkningsmodell som för flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätt.

  Tomtmark för verksamhetsändamål prissätts baserat på kvadratmeter tomtyta, vilket område marken ligger i samt tomtens läge i området. Uppdatering av priser pågår just nu.

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:

  Kontakta Bygg Örebro

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

  Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

  Öppettider: Vardagar kl. 10–16

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se