Gå till innehåll

Området Aspholmen-Nasta har under många år genomgått en omvandling. Det som en gång var ett storskaligt verksamhetsområde med tyngre och mer ytkrävande verksamheter, är i dag en centralt belägen stadsdel. Området är bättre kopplat till andra delar av Örebro med en större andel handel, främst business to business, kontor och verksamheter.

Visionsskiss över utvecklingen på Aspholmen.

Delar av Aspholmen kommer i framtiden räknas som en del av Örebros innerstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel. Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 1 kilometer söder om Örebro centrum. Området ligger i direkt anslutning till innerstadens södra delar.

Status: Planprogrammet antogs 2017.

Tidplan: Planprogrammet planeras realiseras fram till år 2045.

Markyta: 150 hk.

Allmän plats: Området kommer förses med rekreativa grönstråk, parker, torgytor, kollektivtrafikstråk samt utbyggnad av ett mer finmaskigt gatunät.

Antal bostäder: Uppskattningsvis 800–1400 nya bostäder.

Verksamhetstyper: Kontor, verksamhetslokaler, icke-störande industri, skola, dagligvaruhandel.

Visionsskisser för Aspholmen-Nasta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se