Gå till innehåll

Området Aspholmen och Nasta håller på att omvandlas från ett renodlat verksamhetsområde till en blandstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel.

Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Aspholmen och Nasta – vår vision

Det befintliga verksamhetsområdet ska kompletteras med bostadsbebyggelse, skola, grönområden och en anpassad trafikstruktur med cirkulationsplatser, trafiksäkra passager och fler cykelbanor med mera. Det ska bli en ny stadsdel som lever dygnets alla timmar där bostäder, skola/förskola samsas med handel och business to business företag och kontor.

Visionsskisser för Aspholmen-Nasta

Aspholmen och Nasta idag

Områdena Aspholmen och Nasta på totalt cirka 150 ha ligger relativt centralt beläget, sydväst om Örebro city. I takt med att området växt har det blivit ett centralt beläget verksamhetsområde och många tyngre industrier har kompletterats med kontor, handel och business to business företag (omsättning av varor och tjänster mellan företag).

Aspholmen och Nasta dåtid (1960–1980 talet)

Aspholmen började växa fram under 1950–1960-talen som ett verksamhetsområde med tyngre och mer ytkrävande verksamheter i stadens ytterkant. Området hade en stor andel industri- och verksamhetsföretag, bland annat hade Lantmännen två stora silos och Örebro kommuns gatukontor byggdes under 1960-talet. Inom området fanns det även två industrispår som nyttjades av verksamheterna.

Bilder från förr

2017 togs ett planprogram fram för området. Syftet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling inom stadsdelen Aspholmen/Nasta. Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Läs mer om planprogrammet och ta del av handlingarna här.

Strukturplan för Aspholmen-Nasta.

Området kommer att utvecklas och förtätas i etapper på lång sikt fram till år 2045. Detaljplaner tas fram på fastighetsägarnas initiativ.

Pågående arbete

Just nu pågår arbete med framtagande av fem detaljplaner:

  • Träarbetaren 2 m.fl. Nyfosa och Lantmännen planerar för bostäder, kontor och centrumbebyggelse.
  • Ytorna kring Åbyverket. Örebro kommun planlägger för Navirum.
  • Virkeshandlaren 11 m.fl. Örebroporten, Örebro kommun och Lantmännen har precis påbörjat planläggning för bostäder, kontor, skola, samt ev. service.
  • Cirkulationen på Södra infarten. Örebro kommun planlägger för en ny cirkulationsplats.
  • Detaljplan för del av fastighet Ånsta 20:96 m.fl.

Delar av Aspholmen kommer i framtiden räknas som en del av Örebros innerstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel. Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 1 kilometer söder om Örebro centrum. Området ligger i direkt anslutning till innerstadens södra delar.

Status: Planprogrammet antogs 2017. Just nu pågår detaljplanearbeten inom Aspholmen för bland annat bostäder, handel och kontor  samt för att möjliggöra ett nytt attraktivt grönstråk genom hela stadsdelen.

Tidplan: Planprogrammet planeras realiseras fram till år 2045.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se