Gå till innehåll

Nu utökar och utvecklar vi Bettorps verksamhetsområde ytterligare!
Norr om E18/E20, öster om riksväg 60 planerar och markanvisar vi nu för byggnation av lager, kontor, industrier och viss handel. Hela området expanderar till ett än större verksamhetsområde som också knyter ihop Bettorp med Munkatorp.

Vidareutveckling av Bettorps verksamhetsområde

Bettorps verksamhetsområde

I Munkatorp, söder om E18/E20 har ett större område planlagts för Elektroskandias verksamhet. Hela området utgör i och med sitt läge en av entréerna till Örebro, där delar av bebyggelsen får skyltläge mot motorvägen. Totalt ca 34 ha mark ska på sikt exploateras och området nås från väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan, samt från öster via en planerad förlängning av Skottvägen till Munkatorps trafikplats.

Etapp 1 – Pågående markanvisning

Totalt ca 17 ha markanvisas redan nu utmed Skjutbanevägen-Kulvägen–Skottvägen för lager, kontor, industrier och till viss del handel. Tre olika detaljplaner reglerar vad som får bebyggas i området de är antagna 2004, 2009 respektive 2011.

Ledig mark och status för pågående markanvisningar kan du se på vår webbkarta för markanvisning.

Etapp 2

Planens syfte är att planlägga ytterligare mark för verksamheter, kontor samt ett ställverk. Med verksamheter avses service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planområdet ligger öster om Etapp 1, norr och söder om Skottvägen, Norr om E18/E20 i anslutning till Munkatorps trafikplats. Området har historiskt sett utgjorts av skogsmark med mindre bebyggelse i form av torp, men har även använts av militären för skjutfält och övningar fram till 1990-talet.

Området utgör med sitt läge den östra entrén till Örebro och passar för mindre eller medelstora företag med behov av bra transport- och skyltläge. Här finns möjlighet för etablering av verksamheter och kontor inom service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Bettorp II är andra etappen av totalt fyra runt Munkatorps trafikplats. Bettorp II nås från öster via Munkatorps trafikplats och väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan. Området bildar i framtida etapper ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är ca 90 000 m². Lämpliga tomtstorlekar för området är ca 4 000 m²-10 000 m². Se gällande detaljplan 1880-P951 och dokumentet ”Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Bettorp etapp II Pdf, 357.5 kB.” för mer information om möjlig bebyggelse.

  • Skyltläge 550 kr/m²
  • Övrigt 400 kr/m²
  • Byggnadshöjd upp till 20 meter.
  • Planändamål Z, K.
Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Angivna kvadratmeterytor avser hela fastighetens storlek och byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten. Indelningen är endast ett exempel och kan anpassas efter önskemål.

För mer information kontakta

Maria Schwerin, maria.a.schwerin@orebro.se, 019-21 28 77.

Emma Åkesson, emma.akesson@orebro.se, 019-21 20 81.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se