Gå till innehåll

Palmbohult är ett cirka 50 hektar stort verksamhetsområde, granne med Truckstop med närhet till flygplatsen.

Här kommer ni ha möjlighet att etablera er i att av Sveriges bästa läge för verksamheter.

Området ligger väster om motorvägen E18/E20 alldeles söder om det mer centrala Örebro.

Palmbohult vänder sig till verksamheter inom service, lager, tillverkning, drivmedelsstationer, kontor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort och perioden för att göra en intresseanmälan för verksamhetstomterna i Palmbohult är över.

 • Amexci AB
 • Bista Mekan
 • Bohman & Svahn
 • Candles Scandinavia
 • Castellum
 • Dormy
 • Egeryds Fastigheter
 • Industrisanering i Södermanland AB
 • Ligma Group
 • MOFO Invest 2 AB
 • Mot-AB
 • Nerikes Byggnadsplåtslageri
 • Nitton 93 Group
 • Partega
 • PEAB
 • Truckcenter Gösta Larsson AB
 • Winn Scandinavia
Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Illustrationen ovan visar priset i området. Det streckade området är reservat för järnväg och kommer inte att markanvisas.

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är cirka 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Preliminär byggstart är under 2022.

 • Skyltläge 550 kr/kvm.
 • Bakkant 400 kr/kvm.
 • Drivmedelstomten 1 400 kr/kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 20-30 meter, (11 meter drivmedelstomten i söder).
 • 40 procent av fastighetsarean får bebyggas.

Planändamål

 • Z1 - Verksamheter (ej handel med skrymmande varor)
 • K – Kontor
 • G – Drivmedelsstation
 • J1 - Industri
 • J2 - Småindustri

Se gällande detaljplan 1880-P920 och dokumentet Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Palmbohult Pdf, 586.6 kB. för mer information om möjlig bebyggelse.

Förstudie

Förstudien är tidsbegränsad mellan 3–6 månader. Under förstudietiden förväntas följande av byggaktören:

 • Presentera ett förslag på vad och hur man avser bebygga området. Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan.
 • Presentera följande handlingar och material: Situationsplan, fasadskisser, materialval, illustrationer, gårdsutformning och avfallslösningar.

Reservationsavtal

Reservationsavtalet är tidsbegränsat mellan 4–12 månader. 10 procent av markpriset tas ut i en reservationsavgift. I avtalet förbinder sig kommunen att sälja marken till aktören, under förutsättning att följande krav uppfylls:

 • Att aktören ansöker om och beviljas bygglov för projektet i enlighet med det förslag som framtagits under förstudien och som godkänts av Örebro kommun.
 • Att det faktiska bygget har påbörjats. Med byggstart avses påbörjad grundläggning oftast gjutning (enbart markarbeten accepteras ej).

Markköp

När reservationsavtalets villkor är uppfyllda inom reservationstiden, tecknar aktören och kommunen ett köpekontrakt för fastigheten. När köpekontraktet har tecknats ska resterande del av köpesumman erläggas. När den är betald utfärdar kommunen ett köpebrev, vilket ligger till grund för att kunna ansöka om lagfart samt belåna fastigheten.

Information och kontakt

För mer information om markanvisningen, urval och Örebro kommuns modell för markanvisning hänvisar vi er till Kommunens riktlinjer för markanvisning. Pdf, 337.6 kB.

Maria Schwerin, maria.a.schwerin@orebro.se, 019-21 28 77

Emma Åkesson, emma.akesson@orebro.se, 019-21 20 81

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se