Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Tamarinden

Tamarinden ska bli en hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av nytänkande, aktivitet och grönska. Stadsdelen blir en del av Sörbyängen i Örebro, i gränslandet mellan stadens puls och ett rekreativt landskap.

Att husen delar energi på ett helt nytt sätt är exempel på resultatet av det spännande samarbetet mellan Örebro kommun, ÖBO, E.ON, Epiroc, Kumbro samt byggaktörerna Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet – tillsammans bygger vi Tamarinden.

Ambitionen är att Tamarinden kan vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga klimatsmart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum med närhet till universitet, skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar.
Markyta: 5 hektar
Antal bostäder: 700
Byggnadstyp: Flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler
Markpris: Fast pris.
E-tal: 1,9–2,7

  • Årsskiftet 2019 - Markanvisning
  • 2021 - Byggnation av byggväg
  • 2022–2023 - Husbyggnation
  • Tidigast 2024 - Färdigställande av gata
  • 2025–2030 - Färdigt bostadsområde

Fem teman ger röd tråd

Definitionen av vad som ska prägla Tamarinden är formulerat i fem teman som löper som en röd tråd, allt ifrån markanvisning och urval av byggaktörer till den färdiga stadsdelen.

Smart stad

Tamarinden är en stadsdel som ska präglas av smarta lösningar. Visionen är att byggnaderna ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare.

Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande och ett sätt att undvika energi-förbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön. Koncept skulle också optimera användandet av energi och på aggregerad nivå möjliggöra en avlastning för energiproduktionen och hela energisystemet.

Här skapas förutsättningar för att byggnaderna ska kunna dela el och värme i ett lokalt energinät. Varje byggnad kommer ges möjlighet att ansluta till det lokala energinätet och uppmuntras uppföras med solceller, batterier och en styrenhet som kan kopplas till en lokal systemoperatör som verkar på områdesnivå (fortsättningsvis kallad LSO). Styrenheterna och LSO:n hanterar data från byggnaderna och information som effektbrist samt väder- och el-prisprognoser för att optimera energieffektiviseringen på bästa sätt. Styrenheterna i respektive byggnad kan tillsammans med LSO:n exempelvis förutse en köldknäpp och kunna fatta beslut om att börja värma en byggnad innan väderomslaget sker. På det sättet kan LSO:n köpa energi till ett lägre pris, innan efterfrågan går upp, men också bidra till att värmeverket inte behöver bränna av fossila bränslen som gas och olja. LSO:n verkar även för att dela energi mellan byggnaderna.

Om en byggnad har en överproduktion medan en annan har underskott kan energin fördelas till byggnaden som har behov vid den aktuella tidpunkten. Byggnaderna i Tamarinden kommer således kunna hjälpas åt med att täcka varandras energibehov, innan de köper och tar energi från huvudnätet. Detta har aldrig tidigare gjorts i ett urbant bostadsområde och som byggaktör i Tamarinden får man därav möjligheten vara med och utveckla en helt unik energilösning som ligger i framkant.

Livet mellan husen

Här skapas förutsättningar för ett levande och urbant vardagsrum där människor kan mötas och där gröna miljöer flätas samman med byggnader, rörelse och aktiviteter.

Utemiljön i Tamarinden är utformad med människans vistelse och rörelse i fokus där fotgängare och cyklister premieras framför bilen.

Tamarindvägen liknar inget traditionellt gaturum. Gatan knixar sig fram genom området och uppmuntrar till ett aktivt samspel mellan den fysiska miljön och människan. Här ges utrymme för spontan lek och möten i en grönskande och lekfull miljö.

För att synliggöra rörelse och aktivera området under hela dygnet ska centrumverksamheter, kontor och gemensamma bostadsfunktioner såsom cykellounge, tvättstuga och föreningslokal lokaliseras till bottenvåningen med uppglasade fasader ut mot gatan.

Gröna gårdsmiljöer

I Tamarinden ges förutsättningar för grönskande gårdsmiljöer som är fria från bilparkering som skapar mervärden för de boende.

Visionen är att bostadsgårdarna ska efterlikna privata trädgårdar och erbjuda en mer privat sfär som komplement till det urbana vardagsrummet längs Tamarindvägen. Studier visar nämligen att många boende i hyreshus eller bostadsrättslägenheter längtar efter en trädgård. Bostadsgården ska vara en harmonisk och berikande plats med utrymme för mer stillsamma aktiviteter och lek för de yngre barnen. Här ges möjlighet att dra sig undan i lugn och ro eller umgås med nära och kära. Det är viktigt med en utformning som gör att de boende inte känner sig uttittade för att de ska våga ta gården i anspråk.

Gårdsmiljöerna ska innehålla en mångfald av växter, gärna blomsterprakt, bär och frukter. Odling är välkommen och ger positiva sociala kanaler. Årstidernas skiftningar får gärna framhävas och möjliggöra att gården uppskattas på olika sätt vid olika tillfällen.

Innovativ och inbjudande arkitektur

Bebyggelsen i Tamarinden är varierad och gestaltas med utgångspunkt i att berika livet mellan husen och främja smarta lösningar i stadsdelen.

I Tamarinden är det livet mellan husen som ska forma byggnaderna. Längs Tamarindvägen är det viktigt att byggnaderna får en genomtänkt placering och utformning som samspelar med stadsrummets vinklar och vrår.

Höjdskalan ska variera och trappa ned mot Tamarindvägen och parken i söder. Byggnader som placeras ut mot Tamarindvägen och områdets två parker får vara högst fyra våningar. Hörnbyggnaderna i områdets entrépunkter i väst och öst ska trappa upp i höjdskalan och fungera som lokala landmärken med en särskilt omsorgsfull och utmärkande gestaltning. Med en genomtänkt placering och utformning av byggnadens olika funktioner och element såsom entréer, portiker, fönster och balkonger kan livet mellan husen förstärkas och berikas.

Byggnaderna ska hämta inspiration i sin omgivning och placeras för att minimera risk för insyn och skuggbildning på grannfastigheter samtidigt som utblickar mot omgivningen värnas. Mot Tamarindvägen undviks förhöjda socklar för att förstärka kopplingen mellan ute och inne. I exponerade lägen placeras framförallt gemensamma ytor och funktioner såsom cykellounge, träningslokal eller tvättstuga.

Lokaler för centrumverksamhet ska även möjliggöras på ett flertal ställen ut mot Sörbyängsvägen. För att skapa en röd tråd i byggnadernas exteriöra gestaltning ska inspiration hämtas från material, kulörer och mönster i Tamarindvägens beläggning, grönska och möblering. När man rör sig längs Tamarinden ska en viss kontinuitet även kunna skönjas på tvären, där de byggnader som ingår i samma förstudie upplevs tala med varandra och omsluta gaturummet.

Hållbar mobilitet

Tamarindens läge i staden och utbudet av hållbara mobilitetslösningar gör cykeln till det mest självklara sättet att transportera sig och bidrar till ett minskat behov av att äga och använda bil. Biltrafikens närvaro har minimerats vilket bidrar till en tryggare och trivsammare miljö där människan kan stå i fokus.

Detta möjliggörs genom att det skapas attraktiva lösningar för aktiv mobilitet, delningstjänster och gemensamma lösningar för bl.a. leveranser och sophantering. Gaturummen kommer även utformas så att det blir attraktivt att gå, cykla, åka kollektivt. Fokus ligger på att göra det enkelt för de boende och verksamma att leva hållbart i sin vardag utan att det sker på bekostnad av deras rörlighet. Därför ska alla aktörer som är med och utvecklar stadsdelen visa på ett nytänkande och vilja att satsa på innovativa, smarta och hållbara mobilitetslösningar.

Filmer och presentationer

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

Följ vår resa!

Vi kommer att berätta om Tamarindens resa från vision till färdig stadsdel på olika sätt och i olika forum, hoppas du vill följa oss och tycker det är lika spännande som vi!

Följ Tamarinden på Linkedin.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se