Gå till innehåll

Örebros nya bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen planeras för att bli en hållbar och smart stadsdel där vi skapar förutsättningar för ”människor att möts och där husen delar energi”. Området karaktäriseras av nytänkande och innovation och är ett viktigt steg i riktningen mot klimatneutralitet.

Tamarinden ska bli en energismart stadsdel. Tillsammans med områdets byggaktörer ÖBO, Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet pågår en innovationsprocess där målet är att skapa förutsättningar för att området ska kunna, reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem. Detta för att bidra till mer lokalt producerad och förnybar energi, kapa effekttoppar och avlasta stamnätet, öka flexibilitet och spara stora mängder energi.

Film - så här tar Tamarinden form

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar som främjar en hållbar tillvaro. I Tamarinden ska det vara lätt att leva hållbart.

Energisystemet i Tamarinden är det enda av sitt slag och kan ses som en prototyp för hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt genom att vara smarta tillsammans.

Förstudier visar att Tamarindens energilösning kan ge en energibesparing på 30 procent och minska effektbehovet 50 procent.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem.

Tamarinden är en plats som ska motivera människor att mötas och spendera mer av sin tid utomhus oavsett ålder eller tid på dygnet. För att förverkliga detta har vi tagit fram ett koncept kring en ny typ av bostadsgata – ett urbant vardagsrum - som vi kommer bygga i området centrala del. Tamarindvägen, som vi kallar gatan, är ett gångfartsområde med en gestaltning som påminner mer om ett långsträckt torg eller park.

Längs gatan hittar vi förutom ytor att röra sig på även viktiga ekosystemtjänster som regnbäddar, skuggivande träd och planeringar för hög biologisk mångfald, men även platser för människor att mötas däribland aktivitetsytor och hängytor.

Tamarinden är en smart stadsdel där nytänkande är en viktig utgångspunkt. Därför har vi identifierat ett antal områden inom vilka vi kommer att genomföra tester, för att se om vi kan skala upp på större nivå. Smart belysning, visualisering och kommunikation via 3D modell, sensorteknik för förenklad drift och underhåll är några exempel på testområden vi jobbar med inom projektet.

Kortfakta stadsbyggnadsprojektet

Status: Husbyggnationer påbörjas hösten 2022.

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum i stadsdelen Sörbyängen med direkt anslutning till Gustavsviks golfbana och Sörbybacken.

Antal bostäder: Cirka 800 fördelat på 10 fastigheter.

Byggnadstyp: Flerbostadshus 3–8 våningar, en förskola och verksamhetslokaler.

Karta över Tamarinden

Området byggs i ett antal etapper enligt kartan ovan och delas in i fyra huvudkategorier: Förberedande arbeten gata, byggnation av park, färdigställande av gata och husbyggnationer.

Förberedande arbeten gata

 • (1) Byggväg + infrastruktur i mark - klar oktober 2021.
 • (2) Sörbyängsvägen - pågår, klar september 2022.
 • (3) Sörbyvägen - klart oktober 2021.

Byggnation av park

 • (4) Park mot golfbanan - byggnation 2023/2024.
 • (5) Södra parkerna – byggnation 2023/2024.
 • (6) Norra parken - byggnation påbörjas i takt med att husen står klar.a

Färdigställande av gata

 • (1) Tamarindvägen - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.
 • (7) Del av Karlsdalsallén (återvändsgata vid Kv. Vinrutan & Kv. Kvannen) - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.
 • (3) Sörbyvägen - påbörjas efter husbyggnationer, från 2025.

Husbyggnationer

 • Byggnation pågår från hösten 2022 till 2025/2026

Tamarinden och Örebro kommun är en aktiv part i forskningsprojektet Systemförändring med lokalt delad energi som finansieras av Energimyndigheten och koordineras av RISE (projektbudget 59 Mkr). Projektet är ett fyraårigt projekt vars syfte är att undersöka energigemenskaper ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv och dess möjlighet att förnya det svenska energisystemet för att möta framtidens energibehov och samtidigt värna om klimat och miljö.

Energigemenskaper möjliggör klimat- och energiomställning eftersom de bidrar till mer förnybar energi, energieffektivisering, minskade effektuttag och systemnytta.

I projektet följs två piloter, nybyggnadsområdet Tamarinden och det befintliga området Hammarby Sjöstad i Stockholm. Projektets mål är att göra piloterna skalbara som nationella förebilder för energiomställningen i andra kommuner och bostadsföretag som i dag söker nya lösningar som kan bidra till att nå högt ställda klimatmål. Tillsammans är piloterna representativa för 80 procent av fastighetsbeståndet i Sverige.

Inom projektet tittar vi på en mängd olika områden som vi behöver ta hänsyn till, påverka eller utveckla för att få till en systemförändring med energigemenskaper. Områdena är:

 • Lagstiftning & policy
 • Innovationer & systemlösningar
 • Nya affärsmodeller
 • Medborgarens & kundens roll
 • Uppskalning & replikering

Läs mer om projektet här: Systemförändring med lokalt delad energi, RISE (ri.se)

Fem teman ger röd tråd

Definitionen av vad som ska prägla Tamarinden är formulerat i fem teman som löper som en röd tråd, allt ifrån markanvisning och urval av byggaktörer till den färdiga stadsdelen.

Smart stad

Tamarinden är en stadsdel som ska präglas av smarta lösningar. Visionen är att byggnaderna ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare.

Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande och ett sätt att undvika energi-förbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön. Koncept skulle också optimera användandet av energi och på aggregerad nivå möjliggöra en avlastning för energiproduktionen och hela energisystemet.

Här skapas förutsättningar för att byggnaderna ska kunna dela el och värme i ett lokalt energinät. Varje byggnad kommer ges möjlighet att ansluta till det lokala energinätet och uppmuntras uppföras med solceller, batterier och en styrenhet som kan kopplas till en lokal systemoperatör som verkar på områdesnivå (fortsättningsvis kallad LSO). Styrenheterna och LSO:n hanterar data från byggnaderna och information som effektbrist samt väder- och el-prisprognoser för att optimera energieffektiviseringen på bästa sätt. Styrenheterna i respektive byggnad kan tillsammans med LSO:n exempelvis förutse en köldknäpp och kunna fatta beslut om att börja värma en byggnad innan väderomslaget sker. På det sättet kan LSO:n köpa energi till ett lägre pris, innan efterfrågan går upp, men också bidra till att värmeverket inte behöver bränna av fossila bränslen som gas och olja. LSO:n verkar även för att dela energi mellan byggnaderna.

Om en byggnad har en överproduktion medan en annan har underskott kan energin fördelas till byggnaden som har behov vid den aktuella tidpunkten. Byggnaderna i Tamarinden kommer således kunna hjälpas åt med att täcka varandras energibehov, innan de köper och tar energi från huvudnätet. Detta har aldrig tidigare gjorts i ett urbant bostadsområde och som byggaktör i Tamarinden får man därav möjligheten vara med och utveckla en helt unik energilösning som ligger i framkant.

Livet mellan husen

Här skapas förutsättningar för ett levande och urbant vardagsrum där människor kan mötas och där gröna miljöer flätas samman med byggnader, rörelse och aktiviteter.

Utemiljön i Tamarinden är utformad med människans vistelse och rörelse i fokus där fotgängare och cyklister premieras framför bilen.

Tamarindvägen liknar inget traditionellt gaturum. Gatan knixar sig fram genom området och uppmuntrar till ett aktivt samspel mellan den fysiska miljön och människan. Här ges utrymme för spontan lek och möten i en grönskande och lekfull miljö.

För att synliggöra rörelse och aktivera området under hela dygnet ska centrumverksamheter, kontor och gemensamma bostadsfunktioner såsom cykellounge, tvättstuga och föreningslokal lokaliseras till bottenvåningen med uppglasade fasader ut mot gatan.

Gröna gårdsmiljöer

I Tamarinden ges förutsättningar för grönskande gårdsmiljöer som är fria från bilparkering som skapar mervärden för de boende.

Visionen är att bostadsgårdarna ska efterlikna privata trädgårdar och erbjuda en mer privat sfär som komplement till det urbana vardagsrummet längs Tamarindvägen. Studier visar nämligen att många boende i hyreshus eller bostadsrättslägenheter längtar efter en trädgård. Bostadsgården ska vara en harmonisk och berikande plats med utrymme för mer stillsamma aktiviteter och lek för de yngre barnen. Här ges möjlighet att dra sig undan i lugn och ro eller umgås med nära och kära. Det är viktigt med en utformning som gör att de boende inte känner sig uttittade för att de ska våga ta gården i anspråk.

Gårdsmiljöerna ska innehålla en mångfald av växter, gärna blomsterprakt, bär och frukter. Odling är välkommen och ger positiva sociala kanaler. Årstidernas skiftningar får gärna framhävas och möjliggöra att gården uppskattas på olika sätt vid olika tillfällen.

Innovativ och inbjudande arkitektur

Bebyggelsen i Tamarinden är varierad och gestaltas med utgångspunkt i att berika livet mellan husen och främja smarta lösningar i stadsdelen.

I Tamarinden är det livet mellan husen som ska forma byggnaderna. Längs Tamarindvägen är det viktigt att byggnaderna får en genomtänkt placering och utformning som samspelar med stadsrummets vinklar och vrår.

Höjdskalan ska variera och trappa ned mot Tamarindvägen och parken i söder. Byggnader som placeras ut mot Tamarindvägen och områdets två parker får vara högst fyra våningar. Hörnbyggnaderna i områdets entrépunkter i väst och öst ska trappa upp i höjdskalan och fungera som lokala landmärken med en särskilt omsorgsfull och utmärkande gestaltning. Med en genomtänkt placering och utformning av byggnadens olika funktioner och element såsom entréer, portiker, fönster och balkonger kan livet mellan husen förstärkas och berikas.

Byggnaderna ska hämta inspiration i sin omgivning och placeras för att minimera risk för insyn och skuggbildning på grannfastigheter samtidigt som utblickar mot omgivningen värnas. Mot Tamarindvägen undviks förhöjda socklar för att förstärka kopplingen mellan ute och inne. I exponerade lägen placeras framförallt gemensamma ytor och funktioner såsom cykellounge, träningslokal eller tvättstuga.

Lokaler för centrumverksamhet ska även möjliggöras på ett flertal ställen ut mot Sörbyängsvägen. För att skapa en röd tråd i byggnadernas exteriöra gestaltning ska inspiration hämtas från material, kulörer och mönster i Tamarindvägens beläggning, grönska och möblering. När man rör sig längs Tamarinden ska en viss kontinuitet även kunna skönjas på tvären, där de byggnader som ingår i samma förstudie upplevs tala med varandra och omsluta gaturummet.

Hållbar mobilitet

Tamarindens läge i staden och utbudet av hållbara mobilitetslösningar gör cykeln till det mest självklara sättet att transportera sig och bidrar till ett minskat behov av att äga och använda bil. Biltrafikens närvaro har minimerats vilket bidrar till en tryggare och trivsammare miljö där människan kan stå i fokus.

Detta möjliggörs genom att det skapas attraktiva lösningar för aktiv mobilitet, delningstjänster och gemensamma lösningar för bl.a. leveranser och sophantering. Gaturummen kommer även utformas så att det blir attraktivt att gå, cykla, åka kollektivt. Fokus ligger på att göra det enkelt för de boende och verksamma att leva hållbart i sin vardag utan att det sker på bekostnad av deras rörlighet. Därför ska alla aktörer som är med och utvecklar stadsdelen visa på ett nytänkande och vilja att satsa på innovativa, smarta och hållbara mobilitetslösningar.

Filmer och presentationer

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

3D-modellen är uppdaterad 15 augusti 2022.

Följ vår resa!

Vi kommer att berätta om Tamarindens resa från vision till färdig stadsdel på olika sätt och i olika forum, hoppas du vill följa oss och tycker det är lika spännande som vi!

Följ Tamarinden på Linkedin.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se