Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

En central och aktiv stadsdel växer fram. Österplan erbjuder storstadens puls i kombination med närhet till det mesta. I citys sydöstra del har Österplan ett strategiskt läge med närhet till såväl Universitetet som Eyrafältets idrottsarenor. Vi förvandlar 90 000 kvm industri- och handelsmark till en attraktiv boendemiljö med cirka 1 000 nya bostäder, som kompletteras med förskola, kontor, handel och en park.

Illustration Österport

Illustration bostäder

Kortfakta

Volym: Ca 1 000 bostäder.
Tidsplan: Beräknad byggstart 2018.
Avstånd till centrum: 1,5 km.
Markyta: 90 000 kvm.

Kvarteren öster om Eyrafältet har historiskt använts för småindustri och senare blandats med volym- och detaljhandel. Som i så många andra städer har de här ytterområdena med tiden kommit att ligga centralt i den växande staden, men marken är glest planerad och användningen av den centrala marken ineffektiv. Nu omvandlar vi området till ett tätt och effektivt bostadsområde med hög stadsmässig prägel.

I samarbete med övriga fastighetsägare i området vill vi skapa en stadsdel som uppmuntrar till aktivitet och ett levande stadsliv under så stor del av dygnet som möjligt. Utmärkande för området blir dess stadsmässighet, ett inbjudande torg samt en långsträckt park som kommer att inbjuda till aktivitet och rekreation.

Örebros mål är att nya områden ska ha högre stadsmässighet ju närmare centrum de ligger. Det gör att vi utformar gator och byggnader utifrån detta. Exempelvis får högre byggnader bilda slutna kvarter och det kommer att vara högre bygghöjder än vad vi tidigare sett i liknande områden i Örebro. För att kunna bygga många bostäder men samtidigt skapa mycket grönska, kommer bilparkering i huvudsak att läggas i eller under byggnaderna och inte som markparkering.

Långsträckt park Österplan

Centralt och nära

Vår tanke är att alla människor ska kunna bo i Österplan. Byggnationen förväntas ge olika kvaliteter som passar alla ålderskategorier. Området förutsätts skapa goda kvaliteter för staden och ska främja en miljö som upplevs som trygg för alla grupper i samhället. Målet är att skapa en ny stadsdel som hänger ihop med innerstaden och har en blandning av olika funktioner.

Detaljplanen för etapp 1 är antagen och BJC påbörjade husbyggnation under hösten 2018. Det sista längs gatorna med bland annat planteringar kommer att göras när flera av husen är färdiga. 

Detaljplan för Gasklockan 2 m.fl. Österplan. Laga kraft 29 april 2017.

Österplan är ett stort område och utbyggnad och utveckling kommer att pågå under en längre tidsperiod. Byggnationen kommer att delas in i tre etapper. Arbetet med detaljplan för etapp 2 har påbörjats.

Kommunen påbörjade byggnation av allmän plats (gata och park) under våren 2019. Parken blir klar 2020. Förmansgatan som går in till Österängsparken och fastigheten Gaslyktan (se kartan) öppnar för trafik den 17 augusti 2020.

Karta som visar att det är avstängt längs vänstra sidan av området men det finns en öppning in till parken för gående och cyklister, samt var den nya vägen går genom området.

Förmansgatan (röda pilarna) öppnar 17 augusti 2020.

I dagsläget är det inte beslutat hur markanvisning i området kommer att gå till. Kontakta våra etableringsansvariga om du är intresserad av att ingå som aktör i det här stadsbyggnadsprojektet så ser vi till att du får fortlöpande information.

En strukturplan har tagits fram med syfte att visa möjlig utveckling och utbyggnad av stadsdelen Österplan.

Bilagor

Parken ska upplevas som samtida och erbjuda alla en positiv parkupplevelse. Återbruk utnyttjar platsens fulla kapacitet genom att material inom och i närområdet utnyttjas vid anläggandet och därigenom minskar miljöpåverkan samtidigt som det tydligt bidrar till parkens identitet.

Rörelsen kring och genom park och torg sker på de gåendes villkor. Parken och torget binds samman av ett gångstråk, vilket är det primära sättet för gående att röra sig genom området.

Längs med parken och torgets tvärgående gångstråk finns ett flertal varierande rumsbildningar. Här finns större samlingsrum samt mer privata och lugna platser. Tillsammans utgör rummen en sekvens av platser, som passar besökares många skilda behov och sinnesstämningar.

Digital illustration över Österängsparken sett från ett fågelperspektiv.

Österängsparken. Illustration: AFRY Landskap och Plan

Återbruk

I parken står ett antal stora betongpelare, som är rester från den tidigare verksamheten på platsen. De blir nu ett fantasieggande inslag som ger en stark identitet till just den här platsen. De är tänkta att ge intryck av att successivt ha rasat ihop, likt gamla övergivna exotiska kulturbyggnader som med tiden bryts ner och tas över av växtlighet.

Några pelare har fått en funktion som möbelfundament eller ingår som kantavgränsningar, och några står upp som accenter, och kommer att bli stöd för frodiga klätterväxter.

Mycket grönska

Stort fokus för parken är grönska av olika slag, som samspelar med gångar och torgytor till en enhetlig miljö. Även de gator som omgärdar parken har utformats för att upplevas som delar av parken, och ger ett intryck av att parken är större och bjuder in besökare från alla håll.

En stor variation av växter ger en långsiktigt fungerande grönska, som bjuder på värdefulla intryck både nu och för framtida besökare. Det finns både tåliga och robusta inslag, och blomstrande accenter.

Grönskan har olika karaktär i parkens olika delar, vilket förstärker orienterbarheten och variationen i parken. Bland sanddynerna i öster växer torktåliga barrväxter, och i väster frodas omväxlande lövträd och sköna blomsterplanteringar.

Spännande lekmiljöer

Lekplatserna är integrerade i miljön, och bildar omväxlande leklandskap. Det finns inga tydliga avgränsningar var leken bör sluta, utan leken kan fortsätta bland sanddyner och i hemliga stigar i grönskan. Platserna bjuder in till både fantasilekar och fysiska utmaningar och ger även möjlighet att utforska vatten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se