Gå till innehåll

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska, nya språk och andra ämnen. Bedömning och betygssättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

Elev som räcker upp handen

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. (Skolverket)

Vilka elever har rätt till modersmålsundervisning?

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisningen i grundskolan

För att eleven ska vara behörig att läsa modersmål på grundskolan måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket och språket ska vara ett dagligt talat språk i hemmet.

Det vanligaste är att eleven läser modersmål utanför ordinarie skoltid. Ansökan görs senast 30/4 för start höstterminen och senast 30/10 för start vårterminen.

Läs mer om nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning på gymnasiet

För att eleven ska vara behörig att läsa modersmål på gymnasiet krävs, förutom de grundläggande kraven, goda kunskaper i modersmålet samt minst betyg E i modersmål från årskurs 9. Ansökan senast 15/9.

 • Eleven kan läsa totalt 300 poäng.
 • Tre kurser: Modersmål 1 och Modersmål 2 samt Aktiv flerspråkighet (100 poäng per kurs).
 • Eleven kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller som utökad studiekurs.

Rektor beslutar

Elevens rektor beslutar om eleven får börja modersmålsundervisning och om eleven får avsluta den.

Kartläggning

När en grundskoleelev ansökt om modersmålsundervisning görs en bedömning av att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Var har eleverna sin modersmålsundervisning?

Undervisningen i modersmål sker för de yngre eleverna oftast på elevens skola eller en närliggande skola. Högstadiets lektioner hålls oftast på centralt belägna skolor i Örebro. Gymnasiets lektioner är placerade på Karolinska gymnasiet. Särskoleelever undervisas på sin skola.

Fjärrundervisning

I vissa fall sker undervisningen på fjärr via Teams. Det kan vara aktuellt till exempel om språket har få elever och dessa är geografiskt utspridda. Då sitter eleven i lämplig lokal på sin egen skola med tillgång till handledare som bland annat ser till att tekniken fungerar under lektionen.

Betyg

 • Grundskolan: betyg ges varje termin i årskurs 6-9.
 • Gymnasiet: betyg ges vid läsårsslut efter varje kurs.

Kommunens skyldigheter

Örebro kommun har en lagstadgad skyldighet att anordna modermåslundervisning och studiehandledning på modersmål. Skyldigheterna framgår av skollagen och innebär minimikrav när en kommun ska anordna sådan undervisning

Örebro kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever har sökt och beviljats undervisning i språket av sin rektor
  • det finns en lämplig lärare.

  Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

  Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken samt svenskt teckenspråk skall erbjudas även om det bara är en elev som beviljats att läsa det. Kravet på grundläggande kunskaper finns inte heller i grundskolan. De nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

  Ansökan modersmålsundervisning

  Flödeskarta för ansökan av modersmålsundervisning.Förstora bilden

  Flödeskarta för ansökan till modersmålsundervisning. Klicka för att förstora.

  Avbeställning modersmålsundervisning

  Flödeskarta för avbeställning av modersmålsundervisning.Förstora bilden

  Flödeskarta för avbeställning av modersmålsundervisning. Klicka för att förstora.

  Övergripande

  Kursplaner

  Undervisning

  Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

  Forskning

  Boktips

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

  Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

  Öppettider: Vardagar kl. 10–16

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se