Gå till innehåll

Studiehandledning på modersmål

Syftet med studiehandledning på elevens modersmål är att stödja undervisningen i olika ämnen och elevens kunskapsutveckling samt stimulera elevens språkutveckling. Det är viktigt att eleven får kunskaper i olika ämnen, lär sig ord och begrepp på både sitt modersmål och på svenska samt utvecklar sin studieteknik. Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning eller i form av särskilt stöd. Den elev som har behov av studiehandledning på sitt modersmål ska få det.

Lärare som undervisar tre elever

Stödåtgärd till enskild elev

Studiehandledning är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund-­ och gymnasieskolan sedan 1997. Studiehandledningen ska stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen och regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen (grundskolan):

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Att lära ett nytt språk tar tid

Att till fullo bemästra det svenska språket tar tid. Det krävs ofta ett medvetet och långvarigt arbete från skolans sida för att en nyanländ elev ska erövra de språkliga kunskaper som skolans olika ämnen kräver. Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på sitt modersmål, t.ex. om de tagits emot under högstadietiden. Dessa elever ska få studiehandledning om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Skolspråk

Om elevens skolspråk har varit ett annat än modersmålet kan det vara lämpligt att studiehandledningen ges på skolspråket. Studiehandledningen ska vara en språkbrygga i studierna och underlätta inhämtandet av kunskaper samt öka elevens förståelse i de olika ämnena.

Rektor beslutar

Skolans rektor beslutar om studiehandledning till den enskilda eleven. Studiehandledningen beställs från Enheten för flerspråkighet och elevens skola står för kostnaden.

Tidsbegränsad insats

Studiehandledning på modersmålet är en tidsbegränsad insats bland annat när:

  • eleven är helt ny i Sverige och har ett modersmål som helt skiljer sig från svenska.
  • eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hen läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.
  • eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
  • eleven har börjat ett nytt stadium (högstadiet, gymnasiet) och fått nya ämnen där elevens kunskaper i svenska visar sig otillräckliga.

Var har eleven studiehandledning?

Studiehandledaren kommer till elevens skola. Om eleven behöver studiehandledning i ett ämne som är förlagt till annan plats kommer studiehandledaren dit (till exempel gymnasiets fordonsutbildning).

Studiehandledningen sker enskilt eller i grupp om eleverna har snarlika behov och kan ha samma schematider.

Framgångsfaktorer

  • att elevens skola har tydliggjort elevens behov och närmare preciserat syftet med studiehandledningen
  • att studiehandledaren får en introduktion kring eleven med fokus på behov, styrkor och svagheter
  • att undervisande lärare och studiehandledaren har gemensam planering och uppföljning av studiehandledningen
  • planering, undervisningsmaterial och ämnesplanering förmedlas i god tid till studiehandledaren.

Övergripande

Undervisning

Forskning/forskningsartiklar

Boktips

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se