Sällskapet i Örebro

Månadens dokument för februari 2009 är hämtat från arkivet Örebro Sällskap av år 1858. Tidigare namn på detta sällskap är Sällskapet i Örebro eller bara "Sällskapet".

Sällskapet bildades i samband med att det nybyggda Örebro Hotell (nuvarande Stora Hotellet) antog sina ordningsstadgar den 30 september 1858. Det var ett sällskap som var öppet enbart för män och var en efterföljare till den gamla sammanslutningen "societeten". Detta sällskap hade haft sina lokaler i det så kallade societetshuset som låg bredvid det gamla rådhuset på Stortorget. Societetshuset blev förstört vid den stora branden år 1854.

Efter branden fanns ett stort behov av återuppbyggnad av staden. Örebro Hotell planerades och byggdes som en Societets- och hotellbyggnad där stadens invånare (i alla fall de bättre bemedlade) kunde träffas och utbyta tankar, äta och roa sig och anordna baler och soaréer. För de tillresande vid marknader som t.ex. Hindersmässan var hotellet en given samlingspunkt.

"10§ Bolaget lemnar tillfälle för sammansättning af ett sällskap, som, under benämningen "Sällskapet" må, efter föregången votering, uptaga Ledamöter, hvilka, enligt här nedan bestämda grunder, äro berättigade att, emot stadgade afgifter, besöka Bolagets (hotellbolagets) local och uti Sällskapets nöjen deltaga."

I ordningsstadgarna från 1858 kan man utläsa att de åsyftade lokalerna var samlingsrum, läsrum och biljardrum i hotellet. Att biljard upptog en stor del av sällskapets nöjen förstår man av att inte mindre än sju paragrafer reglerar biljardspelet!

En del av sällskapets medlemmar var hundägare och de hade tydligen medtagit sina sällskapsdjur vid sammankomster tidigare, därav tillkomsten av en paragraf som tydligt förbjöd hundar i sällskapets lokaler: "betjeningen ege ovillkorlig skyldighet att utvisa inkommande hundar från de rum, som af sällskapet begagnas; och detta utan afseende på egarens närvaro eller deremot skeende invändning."

Medlemsmatrikel för år 1858 med medlemmar vars efternamn börjar på W.

Här kan man se att medlemmarna i sällskapet tillhörde det högre samhällsskiktet i Örebro. Första namnet är Widestrand, L (Lars Petter), regementsskrivare. Han var drätselkammarens och fattigvårdsstyrelsens ordförande, kamrerare i Örebro Enskilda bank och senare också stadsfullmäktiges förste ordförande. Så har vi också stadsarkitekten Wijnblad, F (Fridolf) som ritade både rådhuset och hotellet.

Bland övriga medlemmar kan nämnas fabrikör Elgérus, friherre Djurklou, handlanden Bergöö, Atterling och Söderlindh.

Örebro hotell.

Här på Örebro Hotell, nuvarande Stora Hotellet, var Sällskapet de första hyresgästerna.

Sällskapet var alltså i början en del av det hotellbyggnadsbolag som bildats för hotellets tillkomst. När hotellbyggnadsbolaget upplöstes år 1899 blev Sällskapet självständigt och konstituerades samma år. Sällskapet finns än idag och är nu liksom då en herrklubb.

Arkivet som finns i Örebro stadsarkiv är tyvärr inte fullständigt. Det består av protokoll 1899-1942, medlemsmatriklar 1858, 1859, 1948, 1952, 1970, 1975 och 1981, och ordningsstadgar 1858 och 1941. Komplettering till dessa handlingar mottages gärna!

Text: Eva Lundberg

Källa: Örebro Sällskap av år 1858, FO:052
Foto: Bildarkivet PS-227-039

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument februari 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad: