Hög servicegrad eller gatukontorets tjänstvillighet

Under 1969 grävde Gatukontoret utanför Gamla gatan 7. Nils Adamssons butik verkar vara tom, men kondomautomaten på väggen är halvfull. För att inte sänka servicegraden försökte kommunalarbetarna att hjälpa till. En stege lutad mot väggen och kunderna kunde, med vissa svårigheter, göra sina inköp...

Det här med moral och sedlighet har alltid diskuterats.

Saxat ur ”Förhållandet mellan man och kvinna ur hygienisk synpunkt” från 1906:

”Fysiologien lär att då en åtrå dyker upp, så kan den hållas tillbaka. Häruti ligger en väsentlig skillnad mellan kulturmänniskan och vilden. Den senare kan ej i samma mån lägga band på sig. Ofta rusar han genast åstad för att tillfredsställa hvarje begär. Den som öfvar och tränar sig, känner snart allt starkare herravälde öfver sig själf. Ger man efter, förslappas motståndskraften. Det ideala förhållandet mellan man och kvinna tvingar till själfbehärskning. Då följderna af umgänget med konstgjorda medel upphäfvas, så utbildas icke själfbehärskningen utan snarare omåttligheten.

Bekvämlighetshänsyn har förmått den enskilde att med onaturliga medel inskränka barnantalet i sin familj. Mannen finner, att han kan kosta på sig åtskilligt för nöje och nytta, därest barnen äro fåtaliga. Den nutida kvinnan vill nog gifta sig, men bra många finna det ytterst betungande att genomgå hafvandeskapet samt födandet och uppfostrandet af barn. Då den gifta kvinnan finner hafvandeskapet för besvärligt, verkar detta på släktet på samma sätt som då suggan uppäter sina ungar.

Mannens könsbehof är betydligt mer fordrande och aktivt än kvinnans. Det kräfves därför mera viljestyrka och en högre utveckling hos mannen för att nå samma mål, som kvinnan kan nå på en relativt lägre ståndpunkt. Den unge mannen måste sträfva efter att bilda familj. Har han utsikt att kunna göra detta innan han blir 30 år, är det ingen omöjlighet att hålla sig kysk till dess. Sin kropp skall man hålla frisk och vid full styrka. All omåttlighet undvikas. Tillräckligt med mat och dryck behöfs. Bada flitigt. Försumma icke kroppsrörelserna. Akta på sömnen och tillse att den är god. Staten har med avseende på kyskhetens bevarande viktiga uppgifter. Det går ej att aflöna stora klasser tjänstemän, så att dessa icke kunna bilda familj förrän vid 40 års ålder. Det går inte heller an att försumma bostadsfrågan.

Då vi i vår tid träffa kvinnor, som svärma och agitera för kortvariga kärleksförbindelser, så stå vi undrande och spörjande. När hon en gång är där, huru många unga män förför hon icke? Då kvinnorna klaga öfver äktenskapsfrekvensens nedgång, så böra de icke glömma, att en viktig orsak ligger däruti, att mången kvinna tager ett stort antal män för sin egen räkning. En mängd kvinnor finnas, som under de nya förhållandena icke äro tillräckligt motståndskraftiga, när kurtisen med sina retande nöjen möter dem. Hvad binder den unga frun, när den ideala kärleken till mannen börjat blekna? Barnen behöfva ej mycken omsorg, faran för nytt hafvandeskap är undanröjd, tidsströmningen, som förväxlar de rafflande njutningarna med sund, naturlig glädje, håller henne icke tillbaka.

I vår tid finnas en stor mängd män och kvinnor, hvilka icke alls kunna behärska sin könsdrift. Det febrila, pirrande lefnadssättet. Behofvet af stark stimulans, spritmissbruket, den sinnligt retande litteraturen, den allmänna viljeförslappningen, nedbrytandet af alla hämmande band, det ständigt lockandet med tillfälliga förbindelser, allt detta har samverkat till en i hög grad stegrad okyskhet. Se blott på den skönlitteratur, som framalstras, och allmänhetens begär att sluka sinnligt retande böcker. Huru ofta samtidens människor äro hemfallna till onaturligt stegrade begär, sjuklig liderlighet och omåttlighet. Fantasin kretsar hos en stor mängd människor ständigt omkring samma ämne, könsumgänget. De moderna agitatorerna tala om lifsglädjens höjande genom rafflande njutningar. Det pulserande lifvet påstår man sig finna å restaurationer och dylika lokaler.

Okyskheten är en tidens sjukdom. Den är farlig, den hotar hela den europeiska kulturen med undergång.”


Text: Marie Esplund-Lynn och Ingmarie Wiggh

Bildhantering: Ingemar Larsson
Källa: D:r Ernst Almquist; Förhållandet mellan man och kvinna ur hygienisk synpunkt. Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, 1906. Pris 10 öre.
Örebro Stadsarkivs referensbibliotek
Fotografi: Örebro stad. Byggnadskontoret/Gatukontoret. BK-01111.


Ursprunglingen publicerad som Månadens bild oktober 2005.

Senast uppdaterad:

Publicerad: