Förskolan Galaxen vill gå på djupet i hållbarhetsfrågorna

Galaxen i Almby är en av 14 förskolor från Örebro som deltar i FoU-programmet "Hållbar förskola" fram till 2024. Förskolan hoppas att hållbarhetsfrågorna kommer vara ständigt närvarande och att en förändrat förhållningssätt växer fram hos både barn och vuxna.

Utvecklingsledarna Helena Bergman och Minna Karlsson tillsammans med rektor Christina Jarvis

Att arbeta med hållbarhet i olika former är en självklarhet för många inom förskola och skola. Men hur blir hållbarheten en naturlig del i allt och hur skapas en kultur där hållbarheten blir ett förhållningssätt i det dagliga arbetet?

Galaxens förskola i Almby hoppas att deltagandet i FoU-programmet "Hållbar förskola" ska bidra till just detta.

– Vi fick frågan att delta i programmet och tackade ja direkt. Vi hade goda erfarenheter från FoU-programmet Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan) och ville gå mer på djupet i hållbarhetsfrågorna, berättar rektor Christina Jarvis.

Ändrad kultur och synsätt

Vi träffar också utvecklingsledarna Helena Bergman (Lavendelgården) och Minna Karlsson (Galaxen) och de har sin målbild klar när det gäller förskolornas deltagande i programmet:

– Vi behöver få till en ändrad kultur och synsätt i dessa frågor så vi inte faller tillbaka i gamla synsätt efter programmets slut. Vi vill inte tillbaka till att bara stryka pärlplattor, ler Helena Bergman.

– Barnen ska hela tiden vara delaktiga i allt vi gör och det är ett stort mål med detta. En viktig sak är också att se hur barnens lek och aktiviteter kommer förändras under tiden i programmet, säger Minna Karlsson.

Rektor Christina Jarvis:

– Jag och pedagogerna behöver titta på oss själva som människor och inte bara förändra undervisningen. Det krävs ett ändrad förhållningssätt för vuxna och barn kring hållbarhetsfrågorna. Det är en stor utmaning att hela tiden tänka nytt och inte falla tillbaka i gamla tankebanor.

En mängd aktiviteter har förskolan Galaxen redan hunnit med inom ramen för programmet och hållbarhetsfokuset.

Först fick förskolan skatta sig själva enligt en tabell där de bedömde hur långt de kommit i arbetet med hållbarhet. Förskolan valde att börja med att gå på djupet i frågor som man redan arbetar med: Ekologiska projekt till exempel kring allemansrätten, att bli kompis med naturen och plaster i havet har jobbats vidare med och fördjupats inom programmets ram.

– En aktivitet som blev jättebra var den vi gjorde tillsammans med närliggande Kunskapssskolan (åk 6-9). Barnen hade uppmärksammat mycket skräp i vårt närområde och vi inledde ett samarbete med skolan kring detta. Barnen och eleverna har verkligen lärt av varandra och vi har bland annat skapat en utställning på skolan om arbetet, berättar Minna Karlsson.

Gemensam materialbank

Även arbete kring sambruk är ett stående inslag. Förskolorna har som mål att skapa en gemensam materialbank. Enheterna förväntas samarbeta och ha en hel del gemensamt material.

– Både barn och vuxna måste vara rädda om våra saker och en delande kultur behövs verkligen, menar Helena Bergman.

Arbetet med de sociala delarna av hållbarheten är också ständigt närvarande och är en viktig grundbult i förskolans arbete. Att barnen står i centrum, frågor kring barnkonventionen, mänskliga rättigheter, hur barnen agerar mot och med varandra och deras välbefinnande är frågor som också ryms inom programmet.

För att arbetet ska fortsätta finns en stark vilja från förskolan med mer samarbete med grundskolorna i hållbarhetsfrågorna. Mer workshops och diskussioner efterfrågas, liksom en utökad fadderverksamhet. I och med programmet blir Galaxen och övriga förskolor i Almby- Brickebackenområdet en försöksverksamhet där mycket kunskap kommer att kunnas delas med andra.

Pedagog Örebro tackar för besöket och önskar stort lycka till i arbetet.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta: FoU-programmet Hållbar förskola 2021-2024

I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän. I Örebro deltar Almby och Brickebackens 14 förskolor.

Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. Forskningsansatsen ansvarar Mälardalens högskola för.

Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området utbildning för hållbar utveckling.

Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:

  • Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i en förskolekontext, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten?
  • För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vad behöver introduceras redan i förskolan, och hur kan det göras?
  • Vad innebär ett hållbart ledarskap på olika nivåer i organisationen – och hur uppnår man det?

https://www.ifous.se/hallbar-forskola/

Senast uppdaterad:

Publicerad: