Gå till innehåll
  • Start
  • / Skottlandsmodellen - snart modellen även för Örebro?

Skottlandsmodellen - snart modellen även för Örebro?

Med Skottlandsmodellen minskar antal barn som far illa. Detta genom ökad samordning och samarbete med fokus på den enskilda individen. I Örebro pågår nu ett forskningsprojekt som syftar till att landsätta modellen i Örebrokontext. Förhoppningsvis sker pilotstudier under de närmaste åren.

Anders Trumberg

Forskaren Anders Trumberg

Att barn och elever i behov av stöd och hjälp, slussas mellan olika myndigheter som har svårt att samarbeta, känner nog många pedagoger igen sig i. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ser till exempel i sina undersökningar att samverkan ofta brister när det gäller olika aktörer runt barnet. Skottlandsmodellen går ut på att istället hitta samverkan mellan skola, vård och socialtjänst och att barnets behov alltid sätts i centrum.

Flera kommuner är igång med arbetet kring Skottlandsmodellen, så även Örebro. Forskaren Anders Trumberg har fått i uppdrag av Region Örebro län att göra en studie kring modellen i Örebro. Anders har besökt Skottland och fått mycket mycket input från deras arbete. På hemmaplan genomförs nu intervjustudier och en konferens är inbokad till den 15 maj.

– Skottland har gjort en jättresa under de 18 år som modellen funnits. Det finns verkligen ett helhetsperspektiv kring barnets hälsa och välmående, säger Anders Trumberg.

Förskolor och skolor är navet

I Skottlandsmodellen är det förskolor och skolor som är navet kring barnets hälsa och välmående. Förskolor och skolor har en "named person" (ofta rektor) som samordnar insatser från förskolan/skolan, socialtjänst och vård. Dessa instanser agerar som ett team runt barnen och sätter in insatser oavsett om det handlar om pedagogiska, sociala eller annat typ av stöd.

Bild på Skottlandsmodellen

Indikatorer för barn och ungas välmående (källa: Scottish government 2010)

Föräldrar och vårdnadshavare vet hela tiden vem de ska vända sig till och bollas inte mellan olika myndigheter. "Named person" bollar sedan vidare ärendet till teamet. Det utarbetas också en "child plan" för varje barn som alla inblandade runt barnet arbetar med. För att en "child plan" ska kunna upprättas krävs vårdnadshavarens samtycke.

Skottland har fått göra en del lagändringar för att minska sekretesskraven så att de olika verksamheterna lätare kan samarbeta med varandra. En lång och svår process som har har tagit tid men nu finns på plats.

– Föräldrarna måste ge sitt samtycke till att sekretessen bryts för deras barn, berättar Anders Trumberg.

Många vinster med modellen

Resultaten i Skottland har varit mycket bra. Färre utsatta barn, mindre belastning i socialtjänsten, minskat antal omhändertagna barn och minskad ungdomsarbetslöshet kopplas till införandet av modellen. För pedagogerna finns vinster i minskat antal möten och minskad administration. 

Anders Trumberg ser även en annan stor skillnad med det skotska systemet jämfört med det svenska.

– I Skottland pratar man hela tiden om välbefinnande och nästan ingenting om måluppfyllelse. Deras syn är att välbefinnandet leder till bra måluppfyllelse. I Sverige har vi istället mycket fokus på måluppfyllelse och mindre på välbefinnande, säger han.

Pedagog Örebro fortsätter följa arbetet med Skottlandsmodellen i Örebro med reportage och uppföljningar under året!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se