Gå till innehåll
  • Start
  • / Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – vad säger politiken och fackförbunden?

Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – vad säger politiken och fackförbunden?

I vår serie om kompetensförsörjningen har turen idag kommit till Marlene Jörhag, Ordförande Programnämnd Barn och Utbildning och Pia Rizell, ledamot i Lärarförbundets partistyrelse. Hur ser politiken och fackförbundet på lärarbristen och vilka lösningar finns?

Marlene Jörhag börjar med att poängtera att frågan om kompetensförsörjningen är en utmaning för hela landet. Örebro, som storstad och med en bra lärarutbildning på Örebro universitet, står relativt väl rustad, men stora utmaningar finns även här och det är viktigt att alla inblandade parter tar sitt ansvar för att lösa situationen så bra som möjligt.

En nyckel för att säkra kommande lärare och kompetens är både att Örebro är attraktivt - både som stad och när det gäller förskolorna och skolorna som finns där.

- Min bild generellt är att många lärare trivs bra med att jobba i Örebro, dock har vi utmaningar i till exempel arbetsmiljö och stora barngrupper, säger Marlene Jörhag.

Ordföranden i Programnämnd Barn och utbildning pekar på just vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som en av nycklarna för att lösa kompetensbristen.

- Det är jätteviktigt och vi har tagit steg i rätt riktning till exempel när det gäller lön. Totalt sett satsar vi också mer på skolan nu än tidigare. 44% av hela kommunens budget går till skolan och det innebär att skolan har den största budgeten i kommunen.

"Viktigt att få in flera yrkesgrupper i skolan"

Andra viktiga delar som Marlene Jörhag tar upp är: tvålärarsystem, bra rektorer, skapa ett gott rykte, satsningar inom topp 25 2025, och att det måste rensas i lärares uppgifter.

Marlene Jörhag

- Vi har gjort flera positiva satsningar med bland annat lärarassistenter, elevkoordinatorer och socialpedagoger. Det är viktigt att få in flera yrkesgrupper i skolan så att lärare kan fokusera mer på kärnuppdraget. Det här är också kopplat till att lärarna ska få en bra arbetsmiljö, säger Marlene Jörhag.

Den ekonomiska situationen i Örebro ställer dock till det en del när det gäller ambitionerna att satsa. Marlene betonar att det både måste "gasas och bromsas" men samtidigt finns sparbeting på många verksamheter.

- Vi står med kraftigt ökade kostnader för både skola och omsorg kommande år, som konsekvens av att vi får fler äldre och fler barn. Det är en utmaning vi delar med andra kommuner i Sverige. I det här arbetet måste vi i Örebros kommunledning vara visa och fatta långsiktigt hållbara beslut. Jag hoppas också att landets regering ser till kommunernas situation och bidrar med ökade medel.

Måste finnas en balans mellan det negativa och det positiva

Pia Rizell betonar att det är en allvarlig situation som råder och kommer råda men att det samtidigt måste finnas balans mellan det negativa och det positiva. Att lyfta det goda arbete som sker ute på våra förskolor och skolor är en viktig del i processen.

- Det är tufft och kommer bli tufft. Lärarbristen är en tickande bomb som vi måste hitta lösningar på. Men det hjälper inte att bara se det negativa utan det är viktigt att lyfta upp det goda arbete som ändå görs och att läraryrket är världens bästa yrke.

Bristen på lärare gör att förskolorna och skolorna måste hitta nya lösningar på bemaningsfrågan då behovet av lärare kraftigt överstiger antalet utbildade. Detta är ett faktum redan idag och kommer bli än mer kännbart i framtiden. SKL föreslår ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning samt andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna.

- Vi måste våga pröva nya lösningar för att hitta vägar framåt. Vi måste vara ödmjuka inför att det kommer bli väldigt tufft i vissa ämnen att hitta behöriga lärare. Då kan fjärrundervisningen till exempel vara en väg.

Pia Rizell

Pia Rizell menar också att organisationen ute på våra förskolor och skolor behöver förändras. En rektor ska ha högst 20 medarbetare för att kunna göra ett fullgott arbete. Lärarna måste få fokusera sig på sitt kärnuppdrag och slippa diverse kringuppgifter. Här välkomnar hon satsningen på bland annat lärarasistenter men påpekar samtidigt att statsbidragen behöver användas betydligt mer effektivt.

"Sluta slåss om lärarna utan slåss för lärarna"

En viktigt del för huvudmännen är att locka och behålla lärare. Ett tydligt och systematiskt arbete måste till för att säkra kompetens. En viktig utgångspunkt är att verksamheterna ska "sluta slåss om lärarna utan slåss för lärarna". Lön är givetvis viktigt men det handlar också om att lärare får utveckla sig och att erfarenheten tas om hand. Karriärtjänster ses också som en nyckel till att attrahera arbetskraft.

- Som det ser ut nu är det lärarnas marknad. Karriärtjänster och uppdrag med nedsatt tjänst är ett sätt att behålla lärare och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Pia Rizell.

Hon ser lärarutbildningen som en nyckel och ser en del saker där som kan utvecklas: Det är lågt söktryck på utbildningarna, få lärarledda lektioner och stora avhopp.

- En tickande bomb är också fritidshemmen och komptetensen där. Örebro universitet har inte längre examensrätt då utbildningen anses inte ha tillräcklig vetenskaplig grund. Här måste vi jobba för att få tillbaka examensrätten.

Pia avslutar med några önskemål till våra politiker och förvaltningsledning:

- Det är viktigt att rektorerna får rätt förutsättningar för att till exempel kunna följa upp arbetsmiljö. Vi måste också jobba för fler vägar in i yrket, till exempel snabbspår och en tydligare brygga mellan stadier för att pedagoger lättare ska kunna byta stadie om man så önskar. Vi har problem i välfärden och politikerna gör så gott de kan men givetvis önskar jag mig förstås mer resurser och att skolan prioriteras.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se