Gå till innehåll
 • Start
 • / Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – en riktig ödesfråga

Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – en riktig ödesfråga

Kompetensförsörjning är en fråga som många kommuner och fristående huvudmän brottas med just nu. Pedagog Örebro kommer i en artikelserie belysa kompetensförsörjningen från olika perspektiv och i denna första artikel kommer vi att ge en bakgrund hur det ser ut både nationellt och på lokal nivå.

Larmrapporterna avlöser varandra i riksmedia. På Lärarutbildningarna minskar ansökningarna, många förskolor och skolor har svårigheter att rekrytera pedagoger, framtidvisionerna ser dystra ut med ett stort underskott av utbildade pedagoger i framtiden. Vi vill ta ett helhetsgrepp om frågan och undersöka hur det ser ut på lokal nivå ur flera olika perspektiv.

Enligt SKL blir antalet elever fler och fler. Alla skolformer kommer att växa de kommande tio åren. Samtidigt går många lärare i pension. Så många som 77000 heltidstjänster behöver rekryteras fram till år 2021 och behoven är störst inom förskola och grundskola. Enligt Skolverkets och SCB:s prognoser kommer det fattas närmare 80 000 lärare och förskollärare år 2031. Lärarförbundet pekar också på att redan idag saknas 65000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare.

SKL – det räcker inte att utbilda fler lärare

För att möta behoven räcker det inte att utbilda fler lärare utan ytterligare åtgärder behövs, till exempel att arbetssätt och organisation utvecklas på skolorna. SKL pekar på det kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare.

Samtidigt visar statistik från UHR (Universitet och högskolerådet) att antalet ansökningar till lärarutbildningarna minskar något hösten 2019. Detta samtidigt som det behöver utexamineras betydligt fler än idag om krav ska mötas. Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bedömt att det behövs 23700 nya lärarstudenter varje år – årets intagning landade på ungefär 15000, alltså ett underskott på cirka 8000 st.

Margareta Borg är förvaltningschef för förskola och skola

Med detta som bakgrund blir det givetvis otroligt viktigt för huvudmännen att arbeta ingående och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna. Margareta Borg, förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun, ser detta som en väldigt viktig framtidsfråga:

– Vi är inne i en demografisk utveckling som vi inte haft på många, många år. Kanske inte på 100 år. Det innebär att vi behöver rekrytera behöriga lärare i stora volymer. Så stora volymer så att vi faktiskt inte kommer klara av det. Det kräver i sin tur att vi behöver arbeta på många andra sätt med vår kompetensförsörjning. Vi behöver arbeta med skolans/förskolans inre organisation för att kvalitetssäkra verksamheten.

Örebro – en stad som växer

Staffan Henningson är Örebro kommuns projektledare i kompetensutvecklingsfrågor:

– Nuläget i kommunens förskolor och skolor, är att vi har ett 100-tal som inte har rätt utbildning. Vi har också tappat lite i behörighet de senaste åren. Just nu har vi ganska få lediga jobb ute men det skiljer mycket mellan stadier och vilka lärarkompetenser som det är brist på.

Staffan Henningson, projektledare

Örebro är också en stad som hela tiden växer och därmed kommer det ställas stora krav på att hitta behöriga lärare/personal i framtiden. Örebros befolkning väntas växa med 2000-3000 personer årligen. År 2021 har vi passerat 160000 invånare och år 2028 är vi 178 593 st. I grundskolan väntas det komma ungefär 350 nya elever årligen. Detta kommer ställa stora krav men kommunen har flera aktiviteter igång för att säkra framtiden. Men samtidigt ser Staffan Henningson några stora utmaningar:

– När det gäller ekonomi är det ju många verksamheter som behöver spara – det påverkar givetvis antalet lediga tjänster och också vår verksamhet – vi får till exempel ställa in en del mässbesök som vi brukar göra. Fritidshemmen är också en stor utmaning där det nu ställs krav på legitimation. I dagsläget har vi bara 29 stycken legitimerade som kan ansvara för undervisningen.

Han ser också lärarutbildningen som en nyckel eftersom 70 % som utbildas där stannar kvar i staden efter genomförd utbildning. Idag är lärarutbildningarna dock inte dimensionerade till vad marknaden behöver. Det utbildas för mycket inom humaniora och för lite inom naturvetenskap och matematik.

Minskat söktryck även till friskolorna

Inom de fristående skolorna märker man av att det är svårt att hitta behörig personal. Simon Ekdahl, rektor på NTI-gymnasiet i Örebro, menar att det varit tufft, men att det ändå gått bra. Hans bild är att det varit brist på lärare under flera år. Caroline Asplund, rektor på Praktiska gymnasiet, tycker att behöriga yrkeslärare är en utmaning att hitta. Dock har skolan hittat lärare genom att matcha kompetent personal från branschen som sedan får gå interna utbildningar i koncernen.

Elenor Nordén Karlsson, rektor på Nya Karlslundsskolan

Elenor Nordén Karlsson är rektor på Nya Karlslundsskolan. Hon upplever svårigheter att rekrytera lärare i vissa ämnen, speciellt hemkunskap och slöjd, där tjänsterna är ganska små. Skolan ser det också som en riktig utmaning att hitta legitimerade fritidspedagoger, som det är en stor brist på. Totalt sett upplever Elenor att söktrycket gått ner de senaste åren på de tjänster som skolan lagt ut.

I kommande artikel kommer vi ta upp hur Örebro kommun och de fristående skolorna arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som både lockar och behåller personal.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

  Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

  Öppettider: Vardagar kl. 10–16

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se