Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Örebro byggretur

Örebro byggretur är ett initiativ mellan samarbetsparter som vill vara en samlande kraft för ett cirkulärt byggande. Målet är ett ökat återbruk av byggmaterial och som en effekt av det en minskad mängd byggavfall.

Många fastighetsägare önskar öka återbruket inom sina bestånd men inser ganska snart att det krävs en samordning kring återbruket som man ofta inte mäktar med i de egna leden. Så även hos fastighetsägarna i kommunkoncernen.

Örebro kommun tog då via Teknik- och serviceförvaltningens avdelning Avfall på sig hatten att vara huvudman och tillsammans med fastighetsbolagen, ÖBO, Örebroporten och Futurum togs ett gemensamt förslag fram - att skapa en butik som skulle bli en arena för byggåterbruk - Örebro byggretur.

Örebro byggretur är en butik som vänder sig till alla som vill handla återbrukat byggmaterial - alltså både privatpersoner som företag.

Fastighetsägarna som är samarbetspartners lämnar återbrukbart material från sina byggnationer och renoveringar till Örebro byggretur och kan därmed utveckla sina rutiner i renoveringsprocessen för att i allt högre grad kunna tillvarata och återbruka material.

För att öka möjligheten att utveckla återbruket inom hela bygg- och fastighetsbranschen är det möjligt för även för andra företag och organisationer att ansöka om partnerskap och därmed stödja utvecklingen av ett cirkulärt byggåterbruk samt att själva kunna lämna återbrukbart material till Örebro byggretur.

Även som privatperson kan du lämna in återbrukbart byggmaterial.

Butiken ska vara en arena eller ett nav för byggåterbruk som förutom det uppenbara - att sälja återbrukade byggrelaterade produkter, ska stimulera och arbeta förebyggande genom kommunikation samt tjänster som främjar återbruk. Här erbjuds information och kunskapshöjande seminarier samt kurser med praktiska verktyg och handfasta råd.

Vad är Örebro byggretur?

En cirkulär bygghandel som till allmänhet och företag säljer återbrukbart material och produkter som demonterats vid renoveringar av fastigheter samt material som blivit över vid nybyggnationer och som lämnats till Örebro byggretur.

Samarbetspartnernas logotyper, Örebrobostäder, Örebroporten, Futurum och Örebro kommun.

Vilka står bakom Örebro byggretur?

Örebro kommun är huvudman och finansierar verksamheten tillsammans med kommunkoncernens fastighetsbolag som alla bidrar ekonomiskt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF) bidrar med medarbetare som får möjlighet till arbetsträning.

Örebro byggretur är möjligt genom samarbetsparternas vilja att utveckla det egna återbruket samt de ekonomiska bidrag som var och en för in i projektet. Inledningsvis består samarbetsparterna av Örebro kommun och de kommunala fastighetsbolagen ÖBO, Örebroporten och Futurum.

Ett samarbete med återvinningscentralerna utvecklas löpande.

Värt att veta är att verksamheten finansieras av avfallstaxa, försäljningsintäkter och bidrag från samarbetspartners, privata fastighetsägare och byggföretag.

Social hållbarhet

Vi har ett nära samarbete med Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning (GAF) inom Örebro kommun, som bidrar med ett antal medarbetare som är behjälpliga i verksamheten. Det är personer som av olika skäl står en bit från arbetsmarknaden och som får möjligheten att arbetsträna och praktisera i verksamheten och därigenom skaffa sig kunskaper och färdigheter som kan föra dem närmare en självständig försörjning och en varaktig sysselsättning.

Vilka mål har Örebro byggretur?

Det viktiga målet är att minska mängden byggavfall. Bakgrunden är att det statistiskt slängs lite mer än ett ton byggavfall per person så det motsvarar, 157 000 ton byggavfall bara i Örebro kommun.

Av det är det cirka 40 000 ton som är möjligt att återbruka i en annan fastighet eller i en annan funktion. För att det skall fungera måste det först finnas någonstans att lämna, lagra och hantera sådant material.

Verksamheten har inte något vinstsyfte, allt eventuellt överskott används för att utveckla verksamhet och service.

Vad betyder orden?

Återbruk/återbruka är samma sak som att återanvända. Man kallar det också återbruk när man ger ett gammalt föremål ett nytt utseende.

  • Lämna in gamla produkter för återbruk.
  • Köp av begagnade produkter.

Kan också vara:

  • Reparation av gamla produkter för att använda vidare.
  • Återanvändning av komponenter från gamla produkter.

I grunden så är återbruk i sig en cirkulär användning av material. Det vill säga att i detta fall produkter används igen och då fortsätter materialet att cirkulera.

Motsatsen är att linjär konsumtion som består av att man tar nytt material, tillverkar, transporterar, säljer/köper, brukar och slänger bort.

Vid en cirkulär användning kan en produkt repareras, snyggas till och användas igen och igen. Men kan också användas i en ny funktion.

Som att en dörr med karm kan sättas på en vägg och bli ett skrivbord som kan fällas ner.

Jungfruligt material är när man för att göra en ny produkt, utvinner t.ex. metall ur mark, sågar ner träd och så vidare. Detta för att tillverka en ny produkt av helt nytt, jungfruligt, ej tidigare använt material.

Social hållbarhet är att ta tillvara på allas värde och att alla kan inkluderas i exempelvis en verksamhet - vilket i sig är en självklarhet.

Det handlar om respekten för livet i alla dess former - människors lika värde, integritet, solidaritet, jämställdhet och inkludering.

Huvudman är den som bär ansvaret - eller mer formellt är det förvaltningsrättslig term för den statliga myndighet, kommunala förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se