Gå till innehåll
 • Start
 • / Utvecklingsstrategi

Översiktsplanen är ett verktyg för att leda kommunen i riktning mot kommunens mål och vision. De viktigaste strategierna för utveckling av den fysiska miljön sammanfattas i nedanstående punktlista tillsammans med kartskikten under rubriken Utvecklingsstrategi i kartmenyn.

Regionen

 • Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, kvalificerad service, kultur, idrott och handel.
 • Örebros arbetsmarknad ska förstoras genom att fler jobb tillskapas inom en timmes resa till/från Örebro.
 • I staden Örebro prioriteras en tät bostadsbebyggelse och verksamheter som ger många jobb.

Staden

 • Örebro ska vara en tätt växande stad i alla väderstreck.
 • Örebro ska vara en stad med boendemiljöer med stor närhet till natur, parker, fritid, service och till stadskärnan.
 • Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och stadsområden som sitter ihop.
 • Mötesplatser och fungerande vardagsliv i stadsdelarna skapas genom att tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter etc. i stor utsträckning lokaliseras till vissa stråk och befintliga eller nya lokala centrum.
 • Örebro har en attraktiv stadskärna med många historiska dimensioner, som värnas och tas tillvara.
 • Stadens kontakt med Hjälmarlandskapet ska värnas och utvecklas som ett rekreationsområde som kommer alla till del.
 • Svartåns ringlande genom staden utgör ett av Örebros mest karaktäristiska och framträdande drag.
 • Det område som uppfattas som innerstad kommer att växa genom förtätning och omgestaltning av huvudgator.
 • Den befintliga bebyggelsen i Örebro har en lång historia och bebyggelsens årsringar kan tydligt avläsas.
 • För att säkerställa att staden växer och utvecklas enligt ovan, behöver särskilt geografiskt och resursmässigt fokus ligga på de i kartan utpekade utvecklingsområdena.

Landsbygd och mindre tätorter

 • På Örebros landsbygd prioriteras bebyggelseutveckling i kommunens tätorter, de småorter som är viktiga i sin bygd och de områden som förbinder dem med staden.
 • Kommunen ska bidra till inflyttning, återflyttning och kvarboende genom att ge planmässiga förutsättningar för en blandad bostadsstruktur, samt kommersiell och offentlig service i de viktiga kommunala kärnorna.
 • Lantliga boendemiljöer och landskapsbilder värnas genom att ny bebyggelse anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturmiljövärden och tradition.
 • Mötesplatser och fungerande vardagsliv i tätorterna skapas genom att befintlig och tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter etc., i stor utsträckning lokaliseras till befintliga centrum.

Bostäder

 • Örebro kommuns viktigaste tätorter och stadens stadsdelar ska präglas av en blandad bostadsstruktur.
 • Tillkommande bostäder ska komplettera bostadsutbudet för bättre blandning av hustyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar, för att möta olika gruppers behov och samtidigt skapa en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och sitter ihop.
 • I staden ska den stora mängden bostäder primärt tillkomma i de utvecklingsområden som pekas ut i kartan.
 • Utanför staden ska bostäder primärt tillkomma i kommunens tätorter och i de småorter som är viktiga i sin bygd (i kartan utpekade kommunala och lokala kärnor), samt i landsbygdens utpekade utvecklingsområden.

Näringsliv

 • Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter för olika näringslivsbehov.
 • I Örebro ska ytkrävande verksamheter lokaliseras längre ut i staden, med närhet till viktig transportinfrastruktur.
 • Kunskapsintensiva verksamheter ska primärt lokaliseras centralt i staden.
 • Företag med ett lokalt serviceområde och mindre ytbehov ska förläggas i ett läge i staden, där miljöpåverkan från transporter minimeras.
 • Kommunen prioriterar utveckling av city och Marieberg som större handelsområden.

Grönstruktur, natur och vatten

 • Tätortsnära naturområden är en viktig kvalitet.
 • I staden och de mindre tätorterna görs grönområdena tillgängliga via gröna stråk. Dessa ska bevaras och utvecklas och fler gröna stråk behöver skapas i ett nätverk som binder samman grönområdena.
 • Stadens viktigaste rekreationsområden ska bevaras och utvecklas. Rekreationsområdena erbjuder olika slags landskap (exempelvis herrgårds-, skogs-, jordbruks- och sjölandskap).
 • Innerstadens parker ska bevaras och utvecklas, och nya tillskapas i takt med att staden växer. Genom nya våtmarkslandskap återskapas en del av de ekologiska kvaliteter som försvann vid sänkningen av Hjälmaren.

Fritid, idrott och kultur

 • I Örebro utvecklas kultur- och fritidsaktiviteter i bostadsnära lägen och tillgängligheten till fritidsområden och idrottsanläggningar ska vara god genom kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
 • Kultur- och fritidscenter tillskapas i strategiska lägen. Dessa fungerar som nav och mötesplatser i befintliga och nya stadsdelar.
 • Tillräckliga markområden för idrott, lek och rekreation säkras i staden och de mindre tätorterna.
 • Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla värden för friluftsliv och naturturism i Kilsbergen, runt Hjälmaren, i våtmarkslandskapet med Kvismaren, Tysslingen, Oset och Rynningeviken samt runt Järleån.

Trafik

 • I Örebro sker persontransporter huvudsakligen med kapacitetsstarka och utrymmessnåla trafikslag, det vill säga kollektivtrafik, gång och tvåhjulingar (exempelvis cykel).
 • Gods körs i så hög utsträckning som möjligt på järnväg.
 • Stadens gatunät ska utformas kontinuerligt, det vill säga att återvändsgator undviks, i såväl befintliga som nya stadsdelar
 • Kommunen verkar för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo via Örebro.
 • Kommunen verkar för en pendeltågsförbindelse med Nora, och planerar för en pendeltågsstation i Hovsta.
 • Ett antal stråk planeras för att kunna ge plats för kapacitetsstark kollektivtrafik (exempelvis så kallad bus rapid transit, BRT).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se