Giljotinen på Hamnplan

Det talas då och då om avrättningsplatser i Örebro, men att det funnits en giljotin på Södra Hamnplatsen (Hamnplan) är inte lika omtalat. Nu gäller det dock inte en giljotin av den typ som man känner till från t.ex. franska revolutionen, utan en s.k. ”hönsgiljotin”. En dylik var ett ärende för stadens beslutande organ för ca 100 år sedan. Frågan inlagan nedan gällde var m.a.o. inte straff utan ett bättre djurskydd.

”Till Drätselkammaren, Örebro

År 1904 överlämnades av härvarande Djur-
skyddsföreningen till staden en s.k. hönsguillo-
tin. Samma år utfärdade Magistraten ett
tillägg till ”Ordningsregler för Örebro stad”, i
vilket det bland annat heter: ”Sedan å
södra hamnplatsen härstädes en s.k. höns-
guillotin för slakt av fjäderfä blivit upp-
satt... har Magistraten... aktat skä-
ligt förbjuda all slakt av fjäderfä å
Hamnplatsen och övriga allmänna saluplat-
ser annorledes än medelst nämnda appa-
rat; och erinras att överträdelse av detta
förbud straffas med böter från och med
två till och med tjugo kronor.”

Under senare tid lär emellertid slakt
av fjäderfä å Hamnplatsen tillgått i
enlighet med de gamla metoderna, bero-
ende därpå, att ovannämnda hönsguillo-
tin befinner sig i obrukbart skick.

Med anledning härav få vi härmed
vördsamt anhålla, att genom Drätselkam-
marens försorg meranämnda guillotin för-
sättes uti användbart skick.

Örebro den 31 jan. 1910

För Styrelsens i Örebro län Djurskyddsförening Verkst. utskott

Anton Hahn
Julius Blomberg.” 

 

Frågan om hönsgiljotinen förekommer som ärende hos Drätselkammaren åren 1903, 1904, 1905 och 1910. Det gäller bl.a. placering, skötsel och reparation av denna. Enligt protokollen tycks hönsgiljotinen varit placerad i en kiosk vid hamnplatsen ”till den torgbesökande allmänhetens tjänst”.

 

Text: Stefan Nilsson

Arkivmaterial: Örebro stad. Drätselkammarens arkiv. Protokoll och protokollsbilagor 1903, 1904, 1905, 1910.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument januari 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: