En vårdag vid Södra hamnplatsen

Tre hus längs med en å. Huset närmast är ljust. En segelbåt och en ångbåt.

Det andas stillhet över Södra hamnplatsen där segelslupen Anni och Å/F Örebro I ligger förtöjda. Året är omkring år 1900. Det finns inte många människor i hamnen. Två män går bort mot hamnkontoret och ytterligare två står dolda bakom Å/F Örebro I, där en man lutar sig över relingen mot kanalen. Framför den vita byggnaden till vänster, Manilla, håller en man på att lasta huggen ved på segelslupen Anni och två män bevakar lastningen. Gardinen fläktar i ett öppet fönster på Manillas övervåning.

Efter Hjälmarsänkningen och Örebro kanals invigning år 1888 kallades vår nutida Hamnplan för Södra hamnen. Den äldre hamnen vid Skebäck kallades Östra hamnen.

Ångfartyget Örebro I byggdes vid Motala verkstad 1888 och var den första båt som stävade upp längst Örebro stads nyanlagda kanal i september 1888 och förtöjde vid hamnen.

Gården Manilla var bildad av gevärsfaktorismedernas täppor efter faktoriets försäljning 1795. Manilla, uppkallad efter Filippinernas huvudstad, ägdes på 1860- och 70-talen av borgmästare Erik Johan Wikander (1816-1900).

Wikander lät stycka gården i tomter och sålde slutligen 1887 manbyggnaden jämte angränsande mark mot ån till staden för anläggande av hamn och hamnplan. I gårdens huvudbyggnad var hamnkontoret och hamnfogdebostaden inrymda. Manilla jämnades med marken 1930. Minnet av Manilla finns kvar i gatans namn - Manillagatan.

I hamnmagasinet, byggt 1888, till höger om Manilla, fanns Örebro Rederi AB:s kontor. Närmast slottsparken ligger ytterligare ett hamnmagasin.

Över träden i bakgrunden syns slottstaket. Slottets torn renoverades och höjdes mellan åren 1897-1900.


Text: Marie Esplund-Lynn

Research: Rune Frohm
Bildbehandling: Ingemar Larsson
Fotografi: Ur Örebro Rederi AB:s arkiv på Örebro stadsarkiv (ORAB-006)
Litteratur: Carlsson, Carl-Axel; Ett Örebrokaleidoskop. Krönika och figuranter från seklets första decennier. 1947.

Gatorna i Örebro. En vandring genom staden med 150 bilder. Sällskapet Gamla Örebro. 1999.

Intressanta hus, broar och torg i Örebro. Skyltar uppsatta 1992 och 1993.

Nordström Th ,Dahlander M; Örebro slotts byggnadshistoria. 1908.

Örebro, som det var förr. En krönika med 170 bilder. Sällskapet Gamla Örebro. 1963.


Ursprunglingen publicerat som Månadens bild maj 2004.

Senast uppdaterad:

Publicerad: