Elbilar och svävtåg, trafikplanering i Örebro stad 1970

I en informationsskrift utgiven 1970 av Drätselkammaren (motsvarar dagens Kommunstyrelse), framgår att man hade en delvis annan syn på trafiken jämfört med idag och stora förväntningar på tekniska lösningar.

I Örebros då nya trafikledsplan "som bygger på moderna planeringsprinciper" poängterades att det är lönsamt att bygga för biltrafik i staden. "Trafikalstrande verksamheter — varuhus, parkeringsanläggningar och liknande — lokaliseras till centrum". Det här är tiden innan de stora köpcentrumens era påbörjats utanför stadskärnan.

Informationsskrift utgiven av Örebro stad 1970, den så kallade "bikakebroschyren".

Informationsskrift utgiven av Örebro stad 1970, den så kallade "bikakebroschyren".

I trafikledsplanen fanns förslag "till gång- och cykelvägnät, som innebär att oskyddade trafikanter utan konflikter med biltrafiken skall kunna förflytta sig från ena delen av staden till den motsatta delen också genom centrum". Det påpekades att det är förbjudet att med lås eller annan anordning fastgöra cykel i ställ, räck, träd eller dylikt på gata eller annan allmän plats. Cykelstölder var då inte alls lika vanliga som idag.

Planerarna kalkylerade inte med att bilåkandet skulle minska, men däremot med förändrade vanor. 1970 räknade man 330 bilar per 1.000 invånare. För det framtida året 2010 beräknades att motsvarande siffra skulle vara 550 bilar. Man antog att den ökande fritiden skulle komma att innebära minskat antal arbetsresor, men fler fritidsresor. "Detta innebär inte att man inte kör bil till arbetet i samma omfattning som idag (1970).....men att trafiktopparna blir mindre markerade".

För 42 år sedan hade man stor tilltro till elbilar och såg dem redan inom en snar framtid som en betydande lösning på Örebros framtida trafiksituation.
"Elbilen är under utveckling. Flera företag har inlett forskning på detta område. Elbilen blir, såvitt vi nu kan bedöma, en liten stadsbil som tar ungefär hälften så stort utrymme i trafiken som dagens bilar. Detta innebär att utan att gatunätet byggs om erhålls en kapacitet som är nästan dubbelt så stor. De framtida lastbilarna tar dock lika stort utrymme som nu."

Biltrafik på Storgatan i mars 1970. Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv/Okänd fotograf.

Biltrafik på Storgatan i mars 1970. Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv/Okänd fotograf.

Man konstaterade att biltrafiken alstrade avgaser, men att det skulle krävas relativt måttliga insatser av samhället för att bemästra det. "Ny lagstiftning kommer att ge ökat skydd mot avgasutsläpp och en sannolik övergång till elbilar innebär att trafikleder inte ger besvärande avgaser".

Trafikutredarna i Örebro räknade också med att svävtåg, som kan hålla hastigheter ända upp till 900 km/tim, skulle komma i reguljär trafik under 1990-talet. Trafik mellan större städer som Stockholm och Malmö skulle ge möjligheter även för mellanliggande städer. "För Örebros del skulle det innebära att Stockholm låg på en halvtimmes restidsavstånd".

För den kollektiva trafiken framfördes tanken att planera stadens framtida utbyggnad med två korsande band. "Det ena skulle då kollektivtrafikförsörjas i huvudsak genom järnväg och det andra genom snabbspårväg, eventuellt förd i tunnel under centrum". Vidare föreslogs separata bussgator.

Hur långt har vi kommit 40 år framåt i tiden år 2052? Kör vi runt i elbilar utan avgaser, åker med snabbspårvägen i centrumtunneln och pendlar till Stockholm på en halvtimme? Kanske har utvecklingen då hunnit ifatt det som vi här i Örebro redan planerade för 40 år sedan bakåt i tiden år 1970.

Citat från "bikakebroschyrens" insida:

"Vårt samhälles uppbyggnad är bra lik en bikakas. Bostaden är ursprungscellen. Kring den grupperas andra celler – arbete, utbildning, vård, skydd, kultur, trafik m.fl. Kring varje cell grupperas andra. Alla är beroende av varandra. Sviktar en, drabbas också en annan. "


Text: Ingmarie Wiggh

Arkivmaterial: Broschyr Örebro stad. Utgivare Drätselkammaren, 1970.
Fotografi:
Örebro stadsarkivs bildarkiv, Stadsbyggnadskontorets arkiv.


Ursprungligen publicerat som Månadens dokument september 2012.

Senast uppdaterad:

Publicerad: