På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Pågående satsningar inom "Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025"

Här kan du läsa mer om vilka satsningar som beviljats projektmedel och pågår inom "Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025". Klicka på plusboxen för att läsa mer om de olika satsningarna.

Område 1 – Övergripande satsningar

Kartläggning inom kompetensförsörjning

Utvecklingen inom den svenska skolan har sedan en längre tid varit i fokus. Framför allt har intresset riktats mot frågor kring elevernas prestationer, friskolornas roll, det fria skolvalets effekter och olika strategier för att minska skolsegregationen. När det gäller lärarna har intresset framför allt kretsat kring lärarutbildningens utformning och kvalitet, och lärarnas arbetssituation och undervisning i klassrummet. Vi vet däremot betydligt mindre om hur lärarnas arbetsmarknad fungerar och hur lärare rör sig mellan olika arbetsplatser i det nya skollandskapet. Att lärarnas kunskaper och erfarenhet betyder mycket för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen är nog alla överens om, men vi har ingen tydlig och sammanhållen bild av hur lärare med olika kompetens rör sig mellan skolor. En viktig aspekt i sammanhanget är frågan om kontinuitet, dvs. hur länge stannar man på samma skola. Vilket är av stor betydelse för möjligheterna att svetsa samman ett lärar-team över tid, för det kollegiala lärandet, för lärarnas möjligheter att lära känna elever och deras olika behov samt rektors möjlighet att skapa en skolkultur. Det är också viktigt att få information kring hur lärare tänker kring sitt arbete, vad som får dem att stanna kvar respektive byta arbetsplats, detta som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna säkra kompetensförsörjningen till de skolor som finns i kommunen. Egenskaper arbetstagarna efterfrågar hos en attraktiv arbetsgivare stämmer inte alltid med den bild som ges i t.ex. media. Frågor om arbetsmiljö, ett stimulerande arbete och balans mellan arbete och fritid väger tungt och det finns också ett glapp mellan arbetstagarens förväntningar och vad arbetsgivare lyckas erbjuda inom de områdena.

Satsningens syfte är att kartlägga lärarnas agerande på arbetsmarknaden och deras attityder till rörlighet, anställningsvillkor och skolor av olika typ. Kartläggningen utgör en grund för att få relevant och viktig information för att kunna öka attraktiviteten som arbetsgivare och för att skolorna ska kunna behålla lärare under längre tid än idag. Det kommer att gynna de elever som finns i kommunen och också på längre sikt kunna påverka elevers måluppfyllnad. Satsningen riktas mot lärare inom både förskola och grundskola och kartläggningen kommer att riktas mot två typer av material; dels ett kvantitativt datamaterial på individnivå via en databas från SCB, dels en kvalitativ studie baserad på intervjuer med förskollärare, lärare och rektorer. Det övergripande ansvaret för arbetets genomförande har en professor på Örebro universitet och för kommunen, Kvalitetschefen för grundskolan i samarbete med projektledare för kompetensförsörjningsarbetet.

Ansvarig: Anders Trumberg 

Tekaway – Komtek

Tekawaysatsningen ligge–r i Komteks regi och handlar om att sprida ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen genom att erbjuda ett antal TekAway-lådor men olika teman. TekAway bygger på principen Lära – Pröva – Lära. Lärarna får en halvdag med teori och praktik för att sedan åka hem till sin skola och arbeta med eleverna för att sedan komma tillbaka och diskutera erfarenheter, bedömningar mm. Målet är att TekAway ska kunna erbjudas till alla skolor i Örebro och dessutom utökas till att, förutom teknik och fysik, även inbegripa, kemi och datalogiskt tänkande.

Satsningen väntas bidra till den sociala hållbarheten genom att skapa intresse för naturvetenskapliga ämnen men också skapa lust att lära.

Ansvarig: Niklas Jarl 

Läs mer på Pedagog Örebro:

Utbildning i skolledarskap

Förskolechefer och rektorer i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ingår idag i olika lärprocesser/kollegialt lärande i syfte att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Arbetet initierades av verksamhetscheferna för 3 år sedan. Verksamhetscheferna har tillsammans med Centralt skolstöd (enhetschefen för Kvalitetsutvecklarna) under en längre tid byggt upp en struktur och kultur för kollegialt lärande i syfte att utveckla skolledarskapet hos rektorer och förskolechefer. Innehållet har över tid haft olika fokus utifrån skolenheternas behov och de olika delarna har alltid haft en vetenskaplig förankring. Utvärderingar har visat att rektorer/förskolechefer önskar kunna fördjupa sitt lärande inom skolledarskap i syfte att bättre kunna möta sina verksamheters olika behov. Att de ledare som har i uppgift att leda lärande i våra verksamheter själva blir skickligare i att analysera behoven i verksamheten och får ökad förmåga att följa och värdera genomförandet av olika insatser, ökar chansen att de undervisningsnära insatserna får det genomslag som är tänkt. Förvaltningen för förskola och skola samt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, har nu inlett ett samarbete med ett forskningsinstitut och har ett upplägg för kompetensutveckling vilken innefattar cirka 120 förskolechefer och rektorer från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Satsningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utveckla skolledares förmåga att leda sina verksamheter. Satsningen förväntas resultera i att Örebro kommuns förskolechefer och rektorer har fördjupat och utvecklat ny kunskap om och handlingsberedskap i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, stärkt grund i vetenskap och beprövad erfarenhet, utvecklat ett kollegialt/kollaborativt lärande samt skapat samsyn och gemensam kompetens för alla förskolechefer och rektorer. När skolledare utvecklar sina förmågor inom ovanstående områden förväntas att undervisningsnära insatser som riktar sig till medarbetare inom skolan får bättre förutsättningar och blir mer träffsäkra vilket i sin tur leder till högre kvalitet i undervisningen.

Ansvarig: Katarina Arkehag

Läs mer på Pedagog Örebro: "Leda för skolutveckling - unik satsning på kommunens rektorer"
Se film om satsningen här

Område 2 - Forskning

Följeforskning anvisningsskolor Vivalla

Syftet med forskningen är att följa arbetet på de nya anvisningsskolorna för årskurs 7-9 på Vivallaskolan. I fokus ligger de insatser som görs för ökad måluppfyllelse, men också de sociala processer som initieras i och med att elever flyttar till nya verksamheter. Att eleverna anvisas till nya skolor ger möjlighet till jämförelse mellan olika verksamheter, och att synliggöra såväl de möjligheter och utmaningar som kan följa av förändringen. Vilka möjligheter och utmaningar upplever och möter elever, lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och skolledning? Projektet fokuserar kring de viktiga processer som pågår dels med bäring på måluppfyllnaden men också på de faktorer som möjliggör och underlättar för lärande. Det är viktiga aspekter och utgör ett underlag för Örebro kommuns fortsatta arbete med skolutveckling och social hållbarhet. Men det är också ont om liknande exempel så projektet är viktigt även för den övergripande skol -och samhällsutvecklingen både kommunalt men också nationellt, lärdomarna ur detta projekt kommer därmed att vara av intresse även på ett nationellt plan. För eleverna både på den mottagande och på den avlämnade skolan kommer slutsatserna att vara av vikt då de lärdomar som projektet kommer att visa, hjälper elever som i framtiden kommer att gå på de mottagande skolorna. Detta kan också skapa trygghet för de elever och föräldrar som går på Vivallaskolan och som senare ska flytta men även för elever och föräldrar på de mottagande skolorna.

Ansvarig: Anders Trumberg

Samarbete kring elevers olika matematiska förmågor

Behovet av en satsning i matematik motiveras av tidigare PISA-undersökningar. Sett över tid har svenska 15-åringars genomsnittliga resultat försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder. I senaste PISA-mätningen ses en viss förbättring, vilket är mycket positivt, men dock till en fortfarande alltför låg nivå. Matematik är ett ämne som elever i årskurs 9 alltför ofta har underkänt betyg i, vilket medför att eleverna inte blir behöriga till gymnasiet. Detta är en stor utmaning som Örebro kommun aktivt behöver komma tillrätta med. Även elever som har godkända betyg i matematik från grundskolan har stora svårigheter med att klara av matematikkurserna på gymnasiet, oavsett program. Främsta fokus är att elevernas måluppfyllelse och elevernas matematiska förmågor måste öka.

Syftet att höja kvalitén och öka intresset för matematik som ämne kommer långsiktigt bidra till att öka den sociala hållbarheten.

Ansvarig: Anders Trumberg

Område 3 - Pilotsatsningar på förskolor och skolor

KOD-center – Änglandaskolan

Skolorna står inför en stor utmaning när många lärare behöver stärka sin digitala kompetens. Den nya lydelsen i skolans uppdrag ställer nya krav på framtidens lärare, så att eleverna kan utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information. Läraren måste vara nyfiken, engagerad och ha mod att ta till sig den digitala tekniken. Änglandaskolan skapar nu ett innovativt lärcenter som ska kallas för KOD-center, där KOD står för Kompetent Och Digital. Här ska finns en samlad kompetens i digitalt kunnande bestående av ansvarig för skolbiblioteket, pedagoger och IKT-pedagoger. I lärcentret ska pedagoger från hela kommunen kunna komma och prova olika typer av digitala verktyg, få hjälp med att digitalisera sin undervisning. I KOD-centret ska man kunna vara med på lektioner då man arbetar med digitala verktyg såsom programmering eller inspelningar av olika slag. Här kan man fortbilda sig i skolverkets digitaliserings-moduler (digitaliserings-lyftet) eller gå kurser i ex. programmering. Här kan man prova på digital teknik själv eller tillsammans med elever.

Ansvarig: Annika Billinger

Gå till KOD-centers webbplats!

Läs mer på Pedagog Örebro: Avprogrammera din rädsla för programmering med KOD-center

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020

Publicerad: 15 december 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se