Gå till innehåll

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande inom förskolan och skolan. Här finner du en sammanställning över Skolverkets bedömningsstöd och kartläggningsmaterial inom språk-, läs- och skrivutveckling för elever inom grundskolan.

Att arbeta med språket är centralt i skolans arbete. I Lgr 11 står följande:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

För att kunna anpassa elevens undervisning utifrån förutsättningar och behov behöver språkutvecklingen följas kontinuerligt. Det finns några moment som enligt lag måste genomföras och några som bestämts lokalt för de kommunala skolorna i Örebro kommun.

Nyanlända elever ska så långt det är möjligt genomföra de ordinarie kartläggnings- och bedömningsstöden samt de nationella proven. Dessutom ska de kartläggas steg 1 och 2 på sitt starkaste språk samt vid stadieövergångar vara bedömda enligt Bygga svenska. För nyanlända elever på högstadiet ska även en individuell studieplan upprättas.

Alla elever från förskoleklass - åk 9

Redan i förskoleklass ska en kartläggning genomföras under höstterminen för att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att genomföras kartläggningen, och är sedan 1 juli 2019 obligatoriska att använda. Syftet med materialen är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att de inte kommer nå kunskapskraven i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Syftet är också att få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Hitta språket – Hitta matematiken

Sedan vårterminen 2021 finns ett frivilligt stöd till det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Stödmaterialet vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska.

När eleven går i årskurs 1 är det obligatoriskt att använda Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1–3. Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta uppföljningen av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Det är en fördel om undervisande lärare är den som genomför uppgifterna i bedömningsstödet. Då kan läraren med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver fokusera på. Observera att det är i årskurs 1 som materialet är obligatoriskt, dock kan det med fördel användas i årskurs 2 och 3 men det är inte obligatoriskt. Bedömningsstöd åk 1-3

Nästa steg för att följa elevers språkutveckling är de nationella prov som är obligatoriska att genomföra. Syftet med nationella prov är att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg. Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.

I årskurs 3 finns nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla elever gör proven under en viss period på vårterminen.

I årskurs 6 finns det prov i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen.

I årskurs 9 finns det prov i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt i något SO-ämne och något NO-ämne.

Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen. Nationellt prov åk 3, 6 och 9

Nyanlända elever åk 1-9

När det gäller nyanlända elever måste skolan göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2. Kartläggningsmaterialet består av tre steg där steg 1 och 2 är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen och steg 3 är ett frivilligt stöd för ämneslärare. Kartläggning steg 1, 2 och 3

Bygga svenska är ett bedömningsmaterial som hjälper lärare i grundskolan och gymnasieskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling. Materialet är utformat för alla lärare som undervisar nyanlända elever och kan användas även då elever har nått en avancerad nivå i sin språkutveckling och till övervägande del deltar i ordinarie undervisning.

Tanken är att du som är lärare eller skolledare använder materialet tillsammans med uppgifter och underlag från egen undervisning eller verksamhet. På Skolverkets bedömningsportal finns förutom bedömningsmaterialet även bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen.

Observera

I Örebro kommuns kommunala skolor är det sedan ht-18 obligatoriskt att använda Bygga svenska som bedömningsstöd på de flerspråkiga elever som inte uppnår kunskapskraven i svenska som andraspråk. Vid stadieöverlämningar ska elevens profil bifogas till mottagande skola.

Här hittar du Bygga svenska

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda. Den individuella studieplanen ska upprättas senast två månader efter att eleven tagits emot i skolan. Det är lämpligt att skolan gör det i samband med den inledande bedömningen.

De kommunala skolorna i Örebro kommun har en mall på en individuell studieplan som ligger på Intranätet.

Här hittar du Individuell studieplan

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se