Nytt i skolan 2022

Här listar vi vad som är nytt inom skolan under 2022. Bland annat nya kursplaner på grundskolenivå.

Nytt från 1 januari:

- Försöksverksamheten med digitala prov förlängs till och med december 2023. Verksamheten omfattar nu även datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning.

- Ändrade ämnesplaner på Komvux inom matematik och engelska. Det innebär bland annat att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats och att kunskapskraven är mindre detaljerade. Dessa ändringar genomfördes på gymnasieskolan under 2021.

- Förenklad betygsskala inom vissa delar av Komvux. (gäller för Komvux på grundläggande nivå, Komvux i svenska för invandrare (sfi) samt Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå).

- Under hela 2022 kostar det 150 kr att pröva sig till ett högre betyg (gäller de som gått ur gymnsieskolan under pandemin). Ordinarie avgift är 500 kr.

Nytt från 1 juli:

- Inom Komvux byter Kunskapsområdet sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Ämnet lyfts tydligare fram i läroplanen, likaså vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag.

Nytt för höstterminen 2022:

- Ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Skolverket skriver " I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen"

Läs mer om ändringarna i varje ämne här!

- Sex och samlevnad byter namn och heter numera sexualitet, samtycke och relationer i grund-, special-, same-, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

- Skolans jämlikhetsuppdrag betonas i lärloplanerna för gymnasieskola och gymnasiesärskola

- Läroplanerna får nya förkortningar: Grundskolans läroplan: Lgr22, Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22, Specialskolans läroplan: Lspec22, Sameskolans läroplan: Lsam22.

- Sär- och specialskolan får ändrade ämnesplaner för döva och blinda elever med intellektuell funktionsnedsättning. Fakta och förståelse betonas, stadieskillnaden blir tydligare och antal mål reduceras.

/Sammanställt av Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!