Kurser för pedagoger i förskola och skola under vårterminen - anmälan stänger 15 oktober

Bok och glasögon

Jag vet att det fortfarande är långt kvar till vårterminen, men om du har lust att plugga i vår är det hög tid att börja tänka på det nu. Idag öppnar nämligen anmälan till vårens kurser på högskolor och universitet runt om i Sverige. I det här inlägget kommer jag därför att presentera ett litet urval ur årets utbud av internetbaserade kurser som ges på distans utan fysiska träffar. Vill du se samtliga kurser som ges på distans utan fysiska träffar klickar du på länken nedan.

Distanskurser på grundnivå utan fysiska träffar

Barn, unga och sociala medier, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Ortsoberoende

Vill du lära dig mer om barn, unga och samtidens sociala medier? Den här kursen handlar om sociala medier och vad dessa medier kan betyda för barns och ungas sociala interaktioner och lärande. Utgångspunkten tas i förskolans och skolans pedagogiska praktik. Gå till utbildningens sida här

Konflikthantering i skolan, 7.5 hp

Umeå universitet, studietakt: 25%. Grundläggande behörighet.

Kursen är till för dig som är intresserad av kunskap om konflikter och konflikthantering i skola, förskola och fritidshem och vill få tillgång till aktuell litteratur och forskning i ämnet. Kursens innehåll berör även könsaspekter på konflikter. I kursen ges möjlighet att få delta i konstruktiv dialog med andra kunniga och engagerade personer omkring pedagogiska dilemman vad gäller konflikthantering. Kursen passar dig som vill utveckla ditt förhållningssätt till konflikter och konflikthantering i samspel med andra, t.ex. genom att ge feedback till andras texter och delta i erfarenhetsutbyten. Gå till utbildningens sida här

Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan, 15 hp

15 högskolepoäng, Malmö universitet, Studieort: Ortsoberoende

Kursen är helt nätbaserad och uppbyggd kring filmade föreläsningar, filmer, poddar och digitala diskussionsforum där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas.
Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnens lek, lärande och omsorg. Områden som barns kognitiva, sociala och relationella utveckling samt förskoleverksamhetens utformning diskuteras i kursen. Pedagogisk dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång. Gå till utbildningens sida här

Små barns tal och språkutveckling, 7.5 hp

7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Ortsoberoende

Denna kurs ger kunskap om små barns språkutveckling, från de första språkljuden till byggandet av meningar. Kursen vänder sig till förskollärare och andra intresserade av barns språkutveckling. Kursen löper helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform. Gå till utbildningens sida här

Äventyrspedagogik i skolan, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng, Jönköping University, Studieort: Jönköping

Kursen riktar sig i första hand till dig som är lärare, fritidspedagog eller fritidsledare. Kursen har som målsättning att stimulera intresset för att arbeta med äventyrspedagogik i skolan. Du får lära dig ett spännande arbetssätt som sätter både kunskap och hälsa i centrum, med skogen och idrottsalen som arena för lärande. I äventyrspedagogiken integreras många olika ämnen samt att man arbetar metodiskt med att utveckla barnens sociala förmågor och att samarbeta i grupp. Praktiska moment ingår som är direkt användbara i den pedagogiska verksamheten. Kursen bedrivs både i idrottshall och i skogsmiljö. Gå till utbildningens sida här

Ledarskap i skolan, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Växjö

Kursen hjälper dig att reflektera kring din yrkesroll som lärare och ledare. I kursen tas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation upp ur ett pedagogiskt perspektiv. Konflikthantering i ett elev- och personalperspektiv ingår också som en viktig del. Gå till utbildningens sida här

Matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Ortsoberoende

Innehåll I kursen integreras de didaktiska perspektiven vad, hur och varför gällande förskolebarns lärande i matematik och förskolans arbete med matematik med fokus på rumsuppfattning. Inledningsvis fokuseras matematikens roll och karaktär i förskolans verksamhet, matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling (övergripande) i relation till studenternas egna erfarenheter av matematik. Efter detta fokuseras yngre barns lärande i matematik med fokus på begreppsbildning och rumsuppfattning. Olika arbetssätt och dess möjligheter gällande upptäckter, lärande och representationer i matematik synliggörs. Observationer av matematiska aktiviteter i förskolans verksamhet analyseras och används till grund för utvärdering och utvecklingsarbete gällande matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning. Gå till utbildningens sida här

Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg. 15 hp

15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Ortsoberoende

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om, och färdigheter i, att använda digitala verktyg med inriktning mot yngre barn. Kursen syftar också till att utveckla förmåga att kritiskt och ansvarsfullt förhålla sig till medier och information samt att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Gå till utbildningens sida här

 

Sammanställt av Mikael Kindgren, redaktör Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Publicerad: 17 september 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?