Meny

Nyanlända elever i grundskolan

Här har vi samlat information som på olika sätt kan beröra nyanlända i grundskolan i Örebro kommun.

Mottagande av nyanlända elever

Nyanlända elever och deras vårdandshavare får information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten hos Perrongen.

Perrongens besöksadress: Fabriksgatan 19B.
Hitta till Perrongen.

Anmälan görs på orebro.se.

Mer information om Perrongen

Till Örebro kommer det barn och ungdomar från skilda kulturer och från olika delar av världen. Perrongen är kommunens gemensamma ingång för samtliga nyanlända elever och har sina lokaler vid stadsbiblioteket. Här arbetar personal med pedagogisk utbildning och god kompetens att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Anmälan av nyanlända från årskurs 1 upp till gymnasiet sker via en gemensam digital brevlåda. Alla barn och ungdomar inom grundskola kommer därefter till Perrongen för ett första samtal och får en skolplacering. Ungdomar i gymnasieåldern går direkt till SPRI på Karolinska skolan.

Perrongens uppdrag är att

 • vara en samlad ingång för nyanlända barn och ungdomar
 • samarbeta med mottagande skola och vårdnadshavare/god man
 • bidra till att elever med annat modersmål än svenska når hög måluppfyllelse
 • ha en rådgivande funktion dit förskolor, skolor och andra förvaltningar kan vända sig för stöd
 • utveckla förvaltningarnas samverkan kring nyanlända barn och ungdom

Perrongen samverkar med en rad förvaltningar och myndigheter:

Förskola och skola, Centralt skolstöd, modersmålsavdelningen, tolk- och översättarservice, asyl- och invandrarhälsan, migrationsverket, arbetsförmedlingen, överförmyndarnämnden, Nova, Pionjären, Utslussverksamheten, Handelskammaren i Mälardalen.

Skolplacering och kartläggning

Förskolebarn placeras av barnomsorgshandläggare. Perrongen kan hjälpa till med ansökan. I grundskolan sker skolplacering utifrån kartläggningen och i samråd med berörd rektor och vårdnadshavare/god man. För elever på gymnasiet sker skolplacering utifrån kartläggningen. Eleven blir placerad i den grupp och skola inom språkintroduktion (SPRI) som bäst överensstämmer med elevens skolbakgrund eller tid i Sverige.

Alla nyanlända elever i grundskolan, oavsett ålder, börjar på Perrongen och är där max tio arbetsdagar. Där genomförs bland annat Skolverkets kartläggning steg 1 samt en hälsoundersökning. Det är sedan myndighetsavdelningen i dialog med Perrongen och verksamhetschef för grundskolan, som placerar eleven på en skola. Eleven ska vara mottagen på skolenheten inom elva arbetsdagar från det att eleven kom till Perrongen första gången. Det är sedan aktuell grundskola som gör Skolverkets kartläggning steg 2. Detta sker inom två månader från det att eleven fått sin skolplacering. Äldre ungdomar går direkt till SPRI på Karolinska skolan, och där genomförs kartläggning steg 1 och 2.

Kartläggning steg 1 och 2 genomförs tillsammans med tolk på elevens starkaste språk. Eleverna kan utifrån kartläggningen bli placerade delvis i en förberedelseklass eller direkt i ordinarie undervisning.

Kartläggning

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan göra en inledande bedömning och ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet består av tre steg.

Kartläggningens tre delar

Steg 1

Elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar.

Steg 2

Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Steg 3

Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. Steg 3 publiceras successivt under 2017 och kommer att finnas i alla ämnena i grundskolan utom svenska, svenska som andraspråk och modersmål. I dagsläget finns material i ämnena biologi, engelska, fysik, kemi, matematik och teknik publicerat.

Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. 

Läs mer om kartläggning på Skolverkets sida.

I bedömningsportalen finns kartläggningsmaterialet. 

Språk

Modersmålsundervisning

Örebro kommun har en modersmålsavdelning med ca 100 anställda medarbetare och undervisar i drygt 35 olika språk. Antalet modersmålslärare varierar mellan läsåren och anpassas utifrån behovet i kommunen. Lärarna på modersmålsavdelningen arbetar på flera olika skolor och många arbetar även som studiehandledare. Modersmålsavdelningen har sina lokaler på Engelbrektsskolan.

Modersmålsundervisningens syfte är att utveckla elevens förmåga att göra sig förstådd i olika sammahang och bidra till aktiv tvåspråkighet. Flerspråkighet är även positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Genom att möjliggöra för barn att utveckla sitt modersmål ges goda förutsättningar för inlärning av det svenska språket. Barn med annat modersmål än svenska ska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan och kan från förskoleklass delta i modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen i grundskolan kan organiserad på olika sätt

 • Språkval: Modersmålet läses på språkvalstiden under åk 7-9
 • Elevens val: Inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen som skolan erbjuder
 • Utanför timplanen: Detta är den vanligaste lösningen i Örebro kommun och skolan har möjlighet att lägga undervisning i modersmål utanför ordinarie skoltid

Betyg

Från årskurs 6 till och med årskurs 9 får man betyg i sitt modersmål.

På gymnasiet kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs. Betyg ges efter avslutad kurs.

 

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Studiehandledningen ska stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen och regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen:

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst. till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Stödmaterialet tar upp studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever det särskilda stödet ska riktas till. I materialet diskuteras också hur denna stödåtgärd kan användas för att stärka de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Skolans rektor beslutar om studiehandledning. Studiehandledning bokas via modersmålsavdelningen och skolan står för kostnaden.

Beställ studiehandledning på modersmål.

Läs mer om studiehandledning

Läs mer om studiehandledning på Skolverkets hemsida.

Se Skolverkets webbinarie om studiehandledning på modersmål.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett eget ämne, med egen kursplan och betygskriterier och timplanen ska motsvara den som för ämnet svenska. Både svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga ämnen och ger behörighet för studier på gymnasiet.

Det är viktigt att komma ihåg att svenska som andraspråk inte är ett ”enklare ämne” utan istället lyfta fram att svenska som andraspråk har ett annat fokus. I läroplanen lyfts det särskilt fram att undervisning i svenska som andraspråk ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i och om svenska språket. Eleven ska ges förutsättning att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk och få tilltro till sin språkförmåga för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Undervisning i svenska som andraspråk ska ge eleverna möjlighet att kommunicera utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa alltför tidiga krav på korrekthet.

Viktigt att veta

 • Rektor beslutar enligt SFS 2011: 185, 5 kap 14-15 § §.
 • Svenska som andraspråk (SVA) organiseras som eget ämne och är likvärdigt svenska.
 • SVA får därutöver anordnas som ett språkval i grundskolan och specialskolan, eller som elevens val, eller inom ramen för skolans val.
 • Det finns inget som hindrar att man undervisar svenska och SVA i ett klassrum samtidigt, men det kräver hög kompetens hos läraren.
Tolk

Tolk används för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. På Tolkservice finns cirka 300 tolkar och översättare som tillsammans behärskar omkring 85 språk. Alla medborgare har rätt till tolk om behov finns och detta styrks av förvaltningslagens 8 §:

Tips till dig som använder tolk

 • Planera samtalet noga och tänk på att det tar längre tid än vid enspråkiga samtal.
 • Tala direkt till din klient, inte till tolken, och sträva efter att få ögonkontakt med klienten även om du inte förstår språket. Både du och tolken talar i jag-form.
 • Tala lugnt och i lagom korta pass för att tolken ska hinna tolka allt.
 • Använd enkla ord och entydiga begrepp och var beredd på att förklara svåra facktermer. Visa förståelse om tolken eventuellt måste kontrollera någon term i sin ordbok.
 • Ställ kontrollfrågor för att försäkra dig om att klienten uppfattat dig rätt.
 • Använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning och överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang, även om det ligger nära till hands att be henne/honom hjälpa klienten med telefonsamtal, skjuts, etc.

Använd inte barn och familjemedlemmar som tolk. Släktingar och vänner bör inte heller uppträda som tolk.

Boka tolk

Boka tolk på telefon: 019-602 31 55 (ha skolans kundnummer tillgängligt).

Tänk på att boka tolk i god tid inför samtalet på skolan. Kommunen står för kostnaden och den enskilda skolan debiteras inte.

Tolkservice har flera tjänster som är lämpliga att använda i skolan, exempelvis meddelandeservice, se deras hemsida.

Mer information om tolkning på http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Tolkservice/

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018

Publicerad: 16 juni 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se