Gå till innehåll
 • Start
 • / Mänskliga rättigheter & Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. En viktig del i detta arbete är Barnkonventionen som 1/1 2020 blev lag i Sverige.

Mänskliga rättigheter handlar om enskilda individers rättigheter som staten är skyldiga att garantera. Det innebär att det är en skyldighet, och inte en valmöjlighet, för oss i kommunen att arbeta med att säkerställa människors rättigheter. Den 1/1 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige (artiklarna 1-42). Många lärare och personal står idag frågande inför vad det rent praktiskt kommer att krävas i våra verksamheter när den blir lag, därför finns på denna sida mer information, lektionstips och en blogg i ämnet. Med konventionen som lag lyfter den fram att barn är egna individer med egna rättigheter. Ett större ansvar kommer nu att läggas på rättsväsendet, myndigheter och andra beslutsfattare så att barns rättigheter får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Örebro kommun är en stor organisation och vi är många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är i detta arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras.

För förskolans och skolans del betyder det att arbetet med barnets mänskliga rättigheter innefattar både värdegrundsarbete och kunskapsutveckling.

Därför genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats under 2018-2020. Fokusområden är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. Exempel på andra områden som Örebro kommun arbetar med nationella minoriteter, minoritetsspråk och funktionsrätt. Under 2020 kommer även specifika utbildningsinsatser om Barnkonventionen erbjudas.

Aktuellt

Hjälp till att sprida information om stöd vid våld i nära relation

När fler begränsar sina fysiska kontakter och kanske isolerar sig hemma ökar risken
för våld i nära relation. Örebro kommun ger stöd till våldsutsatta barn, unga och
vuxna. Nu behöver vi din hjälp att sprida information till dem som du möter om
vilket stöd som finns att få hos kommunen och andra aktörer.

Samhället måste förbereda sig för att fler kommer behöva stöd och skydd på grund av coronapandemin.När fler spenderar mer tid hemma ökar risken för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan dessutom vara svårare för personer som utsätts för våld att söka hjälp på grund av isolering, samtidigt som chansen att någon utomstående uppmärksammar situationen minskar. Faktorer som exempelvis oro, möjlighet till ökat alkoholintag utan social kontroll och ekonomisk osäkerhet ökar risken att fler använder våld, och att våldet blir grövre. Barn och unga som stannar hemma tillbringar också ofta mer tid online. Det innebär en ökad risk för grooming och övergrepp på nätet. Ju längre tid familjer distanseras från andra desto mer ökar riskerna.

Hjälp till att sprida information

Vi vill be dig, som i ditt arbete möter medborgare, att sprida information om var våldsutsatta personer kan få stöd och skydd. För att det ska vara enkelt finns det färdiga affischer och kontaktkort som du kan använda för att sprida i din verksamhet. De finns även tillgängliga för utskrift. Vill du beställa färdiga affischer och kontaktkort? Kontakta Renée Andersson, renee.andersson@orebro.se


Var extra uppmärksam!

 • Om du mest möter barn vill vi att du tänker in hela familjesituationen och även
  reflekterar över hur de vuxna i familjen har det.
 • Var extra uppmärksam på hur dina vänner, anhöriga och kollegor har det.
 • Sprid information om Stödtelefonen till barn och unga (019-21 55 20).
 • Om du är orolig för ett barn eller en ungdom, gör en orosanmälan till
  Socialkontoret på orebro.se.
 • Uppmana vuxna att kontakta Socialkontoret eller den nationella Kvinnofridslinjen
  (020 – 50 50 50) om någon i familjen begränsar deras rörelsefrihet eller på
  något vis utsätter dem för våld eller hot om våld.


Vill du veta mer eller beställa affischer och kontaktkort, kontakta Renée Andersson
renee.andersson@orebro.se, 019-21 15 65

Aktuella inspelningar från MR-frukostar

MR-frukost 28 februari 2020: Orosanmälan – när du är orolig att ett barn far illa.

Monika Boström från Socialnämnden berättar om oros­anmälningar; hur man bör agera om man blir orolig för någon som är minder­årig, vad man kan tänka på, hur man går till väga och så vidare. Monika berättar också om och visa kommunens nya e-tjänst för att göra orosanmälningar.

MR-föreläsning 5 februari 2020: Våld i nära relation och dess konsekvenser

Docent Susanne Strand berättar om våld i nära relation och konsekvenser. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering.

MR-frukost 15 november 2019: Prata med barn om våld - hur gör man?

Fjärde frukosten på temat "FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag". Elisabeth Högberg Eriksson, skolkurator och författare, delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om att prata med barn om våld. Hon kommer bland annat att gå igenom hur relationen mellan vuxen och barn påverkar samtalet, hur man kan ”bädda för” goda samtal, och även bidra med konkreta tips att använda i samtals­situationer.

MR-frukost 18 oktober 2019: Vi motverkar sexuella övergrepp på barn

Höstens tredje MR-frukost på temat "Barnkonventionen blir lag". Vid det här tillfället förläser förskolläraren Mia Lingåker kring barns integritet och vikten av att uppmärksamma och våga se barn som utsatts för sexuella övergrepp.

MR-frukost 27 september 2019: Barnkompetensanalys

Special­pedagog Helena Yourston beskriver hur man har arbetat med barn­konsekvens­analys som en metod för barnets bästa i förskolan.

MR-frukost 6 september 2019: Barnrättskompetens

Filmen inleds med en genomgång av barn­konventionen. Därefter delar special­pedagog Helena Yourston med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området och förklara hur barnrätts­kompetens kan användas i verksamheter som möter barn. Helena fokuserar på förskolans verksamhet.

För dig som är anställd i Örebro kommun finns mer information i samarbetsgruppen på Intranätet "Mänskliga rättigheter: Kompetensutveckling för medarbetare i Örebro kommun".

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se