Vill skapa språklig medvetenhet och reflektion

Vilken bild förmedlar egentligen en svensklärare till sina elever om det svenska språket? Just nu deltar Evelina Tornehagen och Mia Swenson på Gumaeliusskolan i ett ULF-projekt där språkforskarna Daroon Yassin och Eric Borgström samt professorn i svenska, Anders Björkvall, vid Örebro universitet följer undervisningen med målet att identifiera språkideologier och hitta modeller för ökad medvetenhet och reflektion.

Evelina Tornehagen och Mia Swensson

Evelina Tornehagen och Mia Swenson

Projektet fokuserar på språkideologi - vad är då det kanske du undrar? Lärarens val av till exempel texter och klassrumsdesign är inte neutrala utan kopplar olika värden till språk, och ger olika bilder av vad svenska språket, och språk generellt, är och kan vara. Läraren förmedlar alltså olika språkideologier och de olika valen som görs i undervisningen, reflekteras sällan kring.

Syftet med projektet är tvådelat: Dels hur språkideologier uttrycks genom lärarens val av läromedel, texter, klassrumsdesign och appar och dels hur läraren reflekterar kring dessa val.

Lärarna är i det här fallet är Evelina Tornehagen och Mia Swensson och det är deras undervisning som står i fokus under projektet.

- Som lärare finns sällan tid till reflektion och eftertanke. I det här projektet får vi utrymme till det och vi får hjälp att analysera vår undervisning. Det känns jättekul och viktigt, säger Evelina Tornehagen.

Ställer kritiska frågor

Hittills har de båda pedagogerna haft fyra träffar med de tre språkforskarna. Man har filmat sitt klassrum, delat de texter och littertur som används samt låtit forskarna ta del av sina digitala klassrum på lärplattformen ItsLearning. Under träffarna har forskarna ställt kritiska frågor kring val av innehåll och Evelina och Mia har haft tid att reflektera över sina val.

- Jätteintressant att ta reda på mer om vad vi verkligen förmedlar till eleverna när det gäller språket, vad ligger egentligen bakom mina val? Det ska bli kul att ta del av deras tankar om detta, säger Mia Swensson.

Tanken är sedan att projektet ska mynna ut i en samtalsmodell som kan användas i diskussioner med andra svensklärare på skolan. Dessutom kommer de båda pedagogerna presentera sina resultat i en nätverksträff arrangerad av RUC (Regionalt utvecklingscentrum) i december 2021.

- Vi får ofta frågan av eleverna "varför ska vi göra/läsa det här"? Nu kommer vi kunna leverera lite mer konkreta svar utifrån den fördjupning vi gör i det här projektet, säger Evelina.

Anders Björkvall

Anders Björkvall

Är inne i en intensiv datainsamlingsperiod

Språkforskarna Daroon Yassin och Eric Borgström samt professorn i svenska, Anders Björkvall, är just nu inne i en intensiv datainsamlingsperiod och viss analys har börjat göras. Arbetet har gått väldigt bra trots att corona-pandemin har satt stopp för möten IRL.

Via webbkameror har forskarna kunnat ta del av till exempel klassrummens utformning.

Daroon Yassin

Det forskarna tittar på är alltså de val som lärarna gör i undervisningen - vilka språkideologier som framkommer.

- Valen som görs i undervisningssituationen eller i val av material är inte värdeneutrala utan det ligger alltid något bakom. Det är viktigt att identifiera dessa föreställningar och se vilka språkideologier som finns för att skapa en medvetenhet. Lärarna känner sig då tryggare i sin undervisning och kan lättare svara på frågor som till exempel varför de ska undervisa om ett specifikt innehåll, säger Daroon Yassin.

"Är språkpolitiska aktörer och nyckelpersoner"

Eric Borgström

Eric Borgström

- Svensklärarna är verkligen språkpolitiska aktörer och är nyckelpersoner i arbetet med språket. Det är jätteviktigt att lärarna ser sig själva som spelare på den planen. Ökad medvetenhet och reflektion i detta gör att läraridentiteten stärks och det finns också stora pedagogiska vinster att hämta som även kommer gynna eleverna, säger Eric Borgström.

Tillsammans med Mia och Evelina kommer forskarna skapa en samtalsmodell i form av olika workshops där alla svensklärare på skolan kommer att delta - detta med start i höst. Skolan kommer då jobba med praktiska övningar utifrån resultat från materialet som hämtats in nu under våren.

- Målet för oss är att skapa en modell för reflektion så att lärarna blir medvetna om sina val och vilka språkideologier som finns och används. Förhoppningen är sedan att detta projekt, som vi ser som en pilot, ska växa och omfatta fler grund och gymnasieskolor, säger Daroon Yassin.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: