Meny

Kvalitetsutvecklargruppen

Kvalitetsutvecklargruppen (KU) startade höstterminen 2013. Uppdraget som kvalitetsutvecklare omfattar 50 procents tjänst och sträcker sig över två läsår. Idag består gruppen av 12 kvalitetsutvecklare.

Uppdraget


Syftet för Kvalitetsutvecklargruppens arbete framgår av texten i Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2015 (ÖSB):

Skolutvecklingsorganisationen som startade i kommunen 2013 fortsätter sitt arbete med att stödja skolledare och arbetslag för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor. (ÖSB 2015, s. 70)

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har ett mer preciserat syfte för verksamheten formuleras i samråd med programdirektören för programområdet Barn och utbildning:

  • Kvalitetsutvecklargruppen ska utgöra en kommungemensam resurs för ökad måluppfyllelse och riktar sig till alla förskolor och skolor i Örebro, oavsett huvudman.
  • Kvalitetsutvecklargruppens arbete ska, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bidra till att utveckla kvalitet i undervisning samt i annat pedagogiskt arbete.
  • Kvalitetsutvecklargruppens arbete ska bidra till att långsiktigt stärka kollegialt lärande och utvecklingsarbete på förskolorna och skolorna.


Kvalitetsutvecklarnas huvudsakliga uppgifter är att:

  1. samarbeta med skolledning, arbetslag och pedagoger för att utveckla kvalitet i undervisning och annat pedagogiskt arbete.
  2. samarbeta inom Kvalitetsutvecklargruppen för att utveckla kunskaper, metoder och förhållningssätt som stödjer kvalitetsutveckling i förskolor och skolor.
Organisation och genomförande


Kvalitetsutvecklargruppen är sedan hösten 2015, en verksamhet inom organisationen för Centralt skolstöd i Örebro kommun. Både kommunala och fristående verksamheter är målgrupp för Centralt skolstöd och därmed även för Kvalitetsutvecklargruppens arbete. Arbetet i Kvalitetsutvecklargruppen leds och organiseras av en enhetschef och en samordnare, till vilka rektorer vänder sig då man önskar samarbete med gruppen. 

I nästa steg utser samordnaren kvalitetsutvecklare som får uppdrag att samarbeta med skolan. Kvalitetsutvecklarna arbetar i regel alltid i par, eller i s.k. ”uppdragsgrupper” om två personer.

Även samverkan mellan kvalitetsutvecklare och personer från andra verksamheter inom Centralt skolstöd kan ingå i våra samarbeten. Samverkan kan ske på olika sätt och kan ingå som en del av samarbetet från början eller tillkomma längre fram under processen.

Ett samarbete inleds med att kvalitetsutvecklare träffar verksamhetens rektor/förskolechef och dess ledningsgrupp för att diskutera utvecklingsarbetets syfte och önskade effekter. Förutsättningar för samarbetet, som till exempel tider för gemensamma lärträffar med arbetslag, diskuteras och planeras. Starten sker vanligen genom en gemensam informations- och dialogträff med all berörd personal.

Lokal processledning


Under samarbetet, som vanligtvis omfattar ett till två läsår, bildas på samarbetsskolan en processledningsgrupp som regelbundet träffas för att löpande följa upp och få återkopplingar från samarbetets olika skeenden. Processledningsgruppen kan bestå av rektor, förstelärare, arbetslagsledare samt representant för elevhälsa. Önskvärt är även att elever också finns representerade i en sådan grupp.

Under samarbetets gång kan även samordnaren vid behov delta i träffar med processledningsgruppen. Hur en processledningsgrupp fungerar och är organiserad kan se olika ut på olika skolor, men den leds alltid av förskolechef/rektor. Att denna organisation kring samarbetet finns är viktigt för att ge det stabilitet och mandat. Processledningen under samarbetet är också tänkt att bidra till att stärka skolans lokala organisation för utvecklingsarbete på lång sikt.

Kartläggning och analys


Under de första 4-5 veckorna arbetar kvalitetutvecklarna med att, utifrån utvecklingsarbetets syfte, göra kartläggning och analyser i verksamheten. Detta sker genom intervjuer och samtal med personal och elever samt genom observationer i verksamheten.

I sin kartläggning tar kvalitetsutvecklarna också del av tidigare lokala resultatsammanställningar, brukarundersökningar etc. En central del i denna fas handlar även om att skapa goda relationer med personal som kommer delta i olika aktiviteter för kollegialt lärande under samarbetet.

Kvalitetsutvecklarnas arbetsplan


Med utgångspunkt i kartläggningen och i utvecklingsarbetets syfte skriver kvalitetsutvecklarna fram en arbetsplan, som bland annat anger mål och tillvägagångssätt för det kollegiala lärande som utgör nästa steg i samarbetet.

Det är viktigt att poängtera att utvecklingsarbetet ägs av skolan och att arbetsplanen som skrivs avser kvalitetutvecklarnas arbete under tiden som samarbetet med skolan pågår. För skolans utvecklingsarbete kan det finnas andra planer och dokument som givetvis också är styrande för kvalitetsutvecklarnas arbete.

Kontakt

Mari Rex, samordnare
mari.rex@orebro.se
019 - 21 18 60

Berit Olsson, enhetschef
berit.olsson@orebro.se
019 - 21 49 88

Senast uppdaterad: 17 april 2018

Publicerad: 12 oktober 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se