Meny

1%-principen och inköp av konst

Örebro konsthall ansvarar för kommunens inköp och vård av konst. Samlingen består idag av drygt 8100 verk.

 De flesta av konstverken finns utplacerade inomhus i kommunens olika verksamheter. På Örebro konsthall finns ett mindre lager där kommunens personal kan låna konst till sina verksamheter och till sina arbetsrum.

Kommunens konstinköp görs av konsthallschef tillsammans med konstintendent och konstsekreterare. 

Vid nybyggnationer sker inköpen i samråd med projektgrupp knuten till den nya verksamheten och beställningsarbetet leds av en konstprojektledare utsedd av Örebro konsthall.

Under 2017 införs ett konstnärligt råd i Örebro kommun med uppdraget att samordna arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Det kommer leda till att skapa synergieffekter mellan konst och stadsutveckling.

Konstnärliga rådet

Konstnärliga rådet är kommunens arbetsgrupp för offentlig konst och består av personer med kunskap om offentlig konst, arkitektur och samhällsplanering.

Rådet bereder ärenden och tar beslut om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Målet för rådet är även att det ska underlätta för medborgare att komma i kontakt med de som arbetar med konsten i stadsrummet.

Frågor rörande drift och skötsel samordnas också via det konstnärliga rådet.

 

Rådets sammansättning

Anne Pettersson, strateg stadsbyggnad

Anna-Karin Wulgué, konsthallschef

Peder Hallquist, stadsarkitekt

Magnus Carlberg, landskapsarkitekt

Erica Ek, stadsantikvarie

Johan Norling, intendent offentlig konst

 

Har du frågor eller synpunkter som rör den offentliga konsten i Örebro?

Kontakta Anna-Karin Wulgué, konsthallschef på e-mail

anna-karin.wulgue@orebro.se eller telefon 019-214895

1% procent regeln

Sedan 1968 arbetar Örebro kommun enligt 1%-regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnationer av offentliga lokaler och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.

Örebro konsthall ansvarar för dess genomförande och leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigning.

Intresseanmälan för konstnärer

Vi tar gärna emot presentationsmappar av professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande som är intresserade av konstnärliga gestaltningsuppdrag inom Örebro kommun?
Din presentationsmapp ska innehålla:
•Fotografier av relevanta referensprojekt och eventuell kortfattad text (Observera max antal blad 10 st, helst inte större än format A4)
•Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö
•Meritförteckning/CV
•Kontaktuppgifter

Din mapp kommer att finnas till förfogande för Örebro kommuns konstprojektledare. Mappen blir registrerad som offentlig handling.

Maila din presentationsmapp till konsthallen@orebro.se, märk utskicket presentationsmapp 1%.

Aktuella projekt 2018

ritning sedd uppifrån
Konstnärlig gestaltning till ett nytt vård och omsorgsboende i Karlslund

Ett nytt vård och omsorgsboende byggs på Gäddestavägen i Karlslund, 5 km väster om Örebros centrum och ska stå klart i december 2018. Det nya vård och omsorgsboendet utformas för framtidens äldreomsorg, där nya förväntningar från äldre och digital utveckling ger andra behov och förutsättningar. Läs mer om boendet.

Utifrån värdeorden Konst för alla sinnen söker vi konstnärer som är intresserade av att genomföra gestaltningsuppdrag till det nya boendet. Två separata uppdrag fanns att lämna intresse för.

Juryn har valt ut två konstnärer till vardera uppdrag.

Uppdragen tilldelades konstnärerna Sirous Namazi och Marco Cueva för uppdragsplats 1 , Den gemensamma trädgården och David Svensson och  Aleksandra Stratimirovic för uppdragsplats 2 Entrérummet.

Beslut om vem som får skissuppdrag skickas till de konstnärer som får uppdraget, inte till övriga som anmält intresse.

Konstnärlig gestaltning, Vivallakullen

Nu är det klart att det blir konstverket "Äppletanke" av Bigert & Bergström som kommer att ta plats på Vivallakullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018.
Tanken med ett konstverk på kullen är att skapa ett landmärke. Konstverket ska vara en tillgång för de människor som bor och verkar i närheten. Syftet med att sätta ett konstverk på kullen är också att det ska förhöja upplevelsen av platsen och fungera i samklang med omgivningen.

Vivallakullen ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Nya Hjärsta. Själva kullen och dess närmaste omgivning är ett grönområde som idag erbjuder möjlighet till rekreation t.ex. promenader och på vintern mycket bra pulkaåkning. Örebro kommun har låtit göra en förstudie gällande utveckling av Vivallakullen. Syftet är att göra Vivallakullen och dess omgivning mer attraktivt och tillgängligare. I parkens framtida utformning ryms bland annat tydligare entreér till området, en ny lekplats, utegym, och en konstnärlig gestaltning.

Jurygruppen för konstnärlig gestaltning på Vivallakullen bestod av:
Jesper Blåder, juryns ordförande, Konstintendent, Örebro konsthall, Örebro kommun.
Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun.
Tina Andersson, landskapsarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun.
Mohamed Ikar, arbetsledare, park och gata, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.
Anna Karin Wulgué, konsthallschef, Örebro konsthall, Örebro kommun.
Stefan Rydéen, konstnär och konstkonsult.

Senast uppdaterad: 28 februari 2018

Publicerad: 31 januari 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se