Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Risken för kraftiga regn som ger stora vattenmängder och översvämningar ökar. Samtidigt är vattenförsörjningen också en utmaning där mer torka förutspås. Vi behöver förbereda oss och ha stenkoll på ledningsnätet, modellera och förutse tänkbara scenarion.

Man i gula skyddskläder stående framför en vit bil. Mannen håller i ett block och har en penna i handen.

Vi är med i stadsbyggnadsprocessen där vi bland annat bidrar till smart dagvattenhantering och dimensionerar för att kunna hantera större regn. I en växande stad krävs gemensamma och kloka lösningar kring avledning, naturliga diken, upphöjda cykelbanor och nyanlagda parker som dagvattenmagasin. Tillsammans med Stadsbyggnad lyfter vi blicken utifrån hela stadens funktion och tillväxt.

Mats Svensson

Mats Svensson har lång och gedigen erfarenhet med över 30 år på VA på Örebro kommun. Men intresset att lära mer och utvecklas har inte minskat, snarare tvärtom. Sedan några år tillbaka är Mats gruppchef för Bygg på Ledningsnät. Gruppen jobbar med exploatering/nybyggnation, förnyelsearbete och underhåll.

Nu är jag med i hela ledet och har utökat mina praktiska kunskaper med de teoretiska bitarna. Jag har mycket eget ansvar, både ekonomiskt och vad gäller själva utförandet. Jag tycker om att arbeta med människor och med VA-frågor, det är det roligaste med jobbet. Jag vill utvecklas och strävar hela tiden framåt.

Det märks att Mats trivs med jobbet. Att vara med i utvecklingen av nya arbetsmetoder, både praktiskt och tekniskt lockar. Det händer mycket inom teknikutvecklingen, man blir aldrig fullärd och det dyker alltid upp nya utmaningar. Nu används mycket GPS-teknik där ritningar, inmätningar med mera, skickas digitalt till datorer i grävmaskinerna ute i fält. Återrapporteringen från jobben sker via digitala dagböcker, nya svetsutrustningar och schaktningsfria metoder vid rörläggning används och provas.

Vi följer med tekniken så att den förenklar för oss, vi står inte stilla utan jobbar hela tiden med förbättringar som förenklar vår vardag.

Att Örebro är en stad som växer påverkar arbetet. Processen från planering till genomförande har snabbats upp, tillväxten kräver förnyelse av såväl tekniklösningar som arbetsmetoder. Även klimatförändringarna märks av i processen, det finns en medvetenhet om ökade risker för skyfall och översvämningar, vilket påverkar dimensioneringen av vägtrummor, handhavandet av dagvatten, behovet av dammar med mera.

Men vi är anpassningsbara, arbetsuppgifterna förändras hela tiden, konstaterar Mats. De förändrade arbetssätten har också gett ökad delaktighet för alla, vilket jag ser som väldigt positivt. Jag har bra kollegor, vi strävar alla efter samma mål och har ett bra arbetsklimat med en stor yrkesstolthet.

Att staden växer märks tydligt i de pågående projekten. Örebro ska få en ny vattenreservoar vilket också innebär att nya ledningar läggs. En del sträckor är redan klara och en ny schaktfri metod har använts för att lägga ledningarna under vägen fram till platsen för reservoaren. Helt nya bostadsområden växer fram vilket gör att VA-ledningar behöver dras och pumpstationer installeras. Ombyggnationer av gator i centrala Örebro har bland annat inneburit en översyn av befintliga ledningar, med vissa partier från 1896 och 1917. Ett axplock av projekt som Mats stöter på under en dag. 

Det märks att Örebro växer, det är en livlig stad med mycket idrott och mycket aktiviteter. Här finns bra strövområden i direkt anslutning till staden samtidigt som det är nära till vandringsleder och skidåkning i Kilsbergen. Här finns något för alla och det är kul att vara med och bygga staden.

Mats Svensson
Fredrik Kilstam

Jag hade jobbat i den privata sfären i 12 år när jag började på VA och har sett att det är väldigt lite skillnad mellan att jobba kommunalt och privat. Jag har bara blivit positivt överraskad av hur det fungerar.

Det var 2003 som Fredrik Kilstam tog sig an rollen som gruppchef för personalen som sköter driften av kommunens vattenverk. Han kom från energibranschen och är utbildad driftingenjör. Han trivs bra, att få jobba med tekniska frågor och dricksvatten lockar, liksom chefsuppdraget.

Jag har lärt mig väldigt mycket om dricksvattenrening under min tid här på VA. Jag har också lärt mig mycket om mig själv som person utifrån personalansvaret och att få en grupp att jobba effektivt tillsammans.

Det är ett litet gäng som jobbar på Vattenverket, de hanterar hela Örebros vattenproduktion, vilket skapat en väldigt familjär stämning.

Det ska fungera dygnet om, året runt
Fredriks grupp ansvarar för drift och övervakning av dricksvattenprocessen och dess rening, något som ska fungera dygnet om, året runt. Det är ett väldigt förvaltande yrke med mycket rutiner, för att säkerställa kvaliteten, vilket hela tiden följs upp utifrån ett antal fysikaliska och mikrobiologiska parametrar.

För att ha den mest lämpade tekniken för verksamheten håller vi oss ständigt uppdaterade vad gäller teknikutvecklingen. Målsättningen är hela tiden att driftoptimera processen för att få en bättre kvalitet på vattnet och för att hitta det såväl effektivaste som energieffektivaste sättet att producera dricksvatten.

Energieffektiviseringen är en stor fråga, med målsättningen att hela tiden minska elförbrukningen, det ingår naturligt i alla projekt för hela anläggningen. En positiv synergieffekt av att lägga stor vikt vid energifrågorna redan vid ombyggnationer, är att det direkt ger en reducering av energiförbrukningen.

En stor utmaning är att säkerställa driften samtidigt som det byggs om. Det går ju inte att stänga av vattenverket när det är dags för ombyggnationer, vattenförsörjningen måste fungera ändå. De senaste årens ombyggnationer har verkligen höjt personalens kännedom om anläggningen, vilket i kombination med att hela tiden tänka nytt för att upprätthålla driften, varit väldigt givande.

Ett stort projekt har varit att bygga upp ett system med radiokommunikation, samt byte av SCADA-system till ett som är helt avskilt från internet, för att säkra systemet från intrång. SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition, datasystem som används för automation, att övervaka processer och styra funktioner och anläggningar. Projektet har inneburit att hela Vattenverket moderniserats, vilket påverkat processövervakningssystemet som bytts ut efterhand, samtidigt som driften pågått som vanligt. Såväl vattenverkets stora anläggning som de yttre vattenverken ingår i den nya infrastrukturen.

Den stora utmaningen var att välja bland den djungel av system som finns, att sätta fingret på hur vi ska kommunicera och med vad, det krävde mycket utredning. Skalskyddsfrågan var viktigast för oss, nu har vi gjort vägvalet och vet vart vi är på väg.

Fredrik ser att projektet höjt hans tekniska kompetens rejält, vad gäller reglerteknik, SCADA-system, kommunikationssätt, att tänka redundans, sårbarhetsanalys och så vidare.

Stora men intressanta utmaningar

VA som helhet står inför stora men intressanta utmaningar, konstaterar Fredrik. Staden växer med mycket nya bostads- och industriområden som behöver vattenförsörjning. Att Örebro växer är i dagsläget inget problem för Vattenverket, det finns en överkapacitet som räcker ganska lång tid framöver. Men det finns andra utmaningar.

VA-lagen har skrivits om vilket innebär att fler områden ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Byar har haft gemensamhetsanläggningar som kommunen nu ska ta över och många frågor dyker upp kring om vattenförsörjningen kan och ska bedrivas med befintliga anläggningar, om det behövs nya anläggningar eller om området ska kopplas på det befintliga VA-nätet via överföringsledningar. Små anläggningar kräver mycket resurser och det gäller att tänka klokt. 

Klimatförändringarna påverkar också arbetet vid Vattenverket. Örebros råvatten tas från Svartån och vid större skyfall försämras kvaliteten. Då krävs bra barriärer i reningssystemen så att de fungerar även när de blir högt belastade, både fysikaliskt, kemiskt och mikrobiologiskt. Ju mer extremväder vi står inför, desto mer varierande kvalitet blir det på vattnet. I övrigt är det grundvattennivån som kan påverkas, om vi ser en framtid med mer torka och varierande förhållande. Då är det tuffare att få en jämn kvalitet. Därför är driftkontrollen viktig, så att de krav som ställs uppfylls. 

Det märks att dricksvatten som fråga lyfts i Sverige under de senaste åren, det finns en insikt om att dricksvattenförsörjningen är viktig och måste få kosta pengar. Många vattenverk av vår typ i Sverige byggdes på 60- och 70-talet och behöver nu rustas upp och byggas om med modern teknik. Det är stimulerande att samhällsnyttan och dricksvattenfrågorna hamnat på agendan på ett annat sätt.

Fredrik Pratar med någon i kontrollrummet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se