Arvodesnivåer kommer att ändras från den 1 januari 2018

Överförmyndarnämnden har beslutat om ändrade arvodesnivåer till gode män för ensamkommande barn, detta på grund av det nya ersättningssystem som regeringen införde tidigare under året.

Regeringen beslutade, den 9 mars 2017, om ett nytt ersättningssystem gällande kommunens kostnader för ensamkommande barn. Det nya systemet innebär att kommunernas möjlighet att återsöka omkostnader för ensamkommande barn och unga inte längre kommer att vara möjligt från den 1 januari 2018. Istället kommer ett schablonbelopp utbetalas till kommunen.

Överförmyndarnämnden har därför beslutat att ändra arvodesnivåerna för gode män till ensamkommande barn. Från den 1 januari 2018 kommer ett förhöjt arvode motsvarande 3 % av gällande prisbasbelopp att utbetalas under den tid barnet är i asylprocess. Det motsvarar för år 2018: 1 365 kronor per hel kalendermånad (16-31 dagar). Efter beslut om uppehållstillstånd kommer god man att arvoderas på samma nivå som under asylprocessen fram till den dag då barnet blir utskriven till kommunen. Därefter kommer arvodet att vara 2 % av gällande prisbasbelopp. År 2018 uppgår detta till 910 kronor per hel kalendermånad (16-31 dagar).

Observera att du som god man är skyldig att meddela Överförmyndarkansliet om barnet får uppehållstillstånd. Om god man underlåter sig att lämna denna information kan hen komma att bli återbetalningsskyldig för det belopp som felaktigt utbetalats.

Senast uppdaterad: 23 november 2017

Publicerad: 23 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?