På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bevaka rätt i dödsbo

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo så ingår det i ditt uppdrag att säkerställa att hen får det hen har rätt till när arvet fördelas. Överförmyndarkansliets roll är att ta ställning till ansökan från dig om arvskiftets fördelning och att kontrollera att rätt summa sätts in på huvudmannens konto.

En förmyndare, god man eller förvaltare (i texten använder vi god man) är skyldig att se till att bodelning och arvskifte upprättas så snart som möjligt, om inte avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingås.

Din insats och vår tillsyn skyddar huvudmannen från att riskera att bli utan sitt rättmätiga arv på grund av att hen inte riktigt förstår hur man bevakar sin egen rätt.

Här får du som är god man, förvaltare eller förmyndare information om vad du ska göra i uppdraget när din huvudman, eller ditt barn, är delägare i ett dödsbo. Om du tycker det här verkar krångligt så är det bra att veta att du som god man inte förväntas vara expert på arvsfrågor. Om det är ett krångligt ärende, så vänd dig till en oberoende jurist.

Du ska bevaka att bouppteckningen förrättas inom tre månader efter dödsfallet och även vara med vid bouppteckningsförrättningen.

När bouppteckningen är gjord ska du bevaka att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet. Tänk på att du inte har ansvar för att utföra de här sakerna, det ska den som är ansvarig för dödsboet göra.

Finns det ett testamente ska du som god man endast bekräfta att du har tagit del av testamentet för din huvudmans räkning.  Du ska inte godkänna testamentet.

Under de sex månader som följer har du möjlighet att klandra testamentet. Det innebär att du kan klaga på att testamentet är felaktigt på något sätt. 

Testamentet vinner laga kraft, vilket innebär att det blir giltigt, sex månader efter att alla har tagit det av det.

Om huvudmannen är barn till den avlidne ska god man göra ett förbehåll för huvudmannens laglott, exempelvis om testamentet anger att alla pengar ska gå till välgörande ändamål måste du kräva att huvudmannen får sin laglott inom sex månader från att alla berörda tagit del av testamentet. Det har att göra med att du inte får medverka vid arvsavstående (se nedan).

Tycker du att det här är krångligt, eller blir osäker? Har du inte tillräcklig kunskap om testamenten eller tvekar på om testamentet är korrekt, så vänd dig till en oberoende jurist.

Huvudregeln är att du som god man inte får avstå från arv eller testamente för huvudmannens räkning. Det finns undantagsfall där det ändå är det som är lämpligast för de berörda, och då krävs att du ansöker om Överförmyndarkansliet samtycke till det.

Om tillgångarna i dödsboet är sådana att arvskifte inte utan svårigheter kan upprättas, kan man upprätta avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo. Det kan exempelvis gälla dödsbon som inkluderar familjeföretag eller lantbruk, som ska tas över av nästa generation. 

Du som god man ska ansöka om Överförmyndarkansliets samtycke till ett sådant avtal.

Sker inte arvskifte in om sex månader? Sluts inte avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo?

Då ska god man lämna redogörelse över varför arvskifte inte sker. Det gör du till Överförmyndarkansliet var sjätte månad till dess att boet har skiftas. Det kallas redogörelse för skifteshinder.

Om du inte lämnar in redogörelsen för skifteshinder i rätt tid kan överförmyndarnämnden förelägga dig att vid hot om vite att lämna in handlingen.

Det är inte ditt ansvar som god man att se till att arvskiftet görs, det ska den som är ansvarig för dödsboet göra. Men, du ska bevaka din huvudmans rättigheter i arvskiftet och då behöver du tydligt driva på att arvskifte ska ske (om man inte upprättar avtal om sammanlevnad i oskiftat bo).

Tänk på att om din huvudman är enda arvingen ska inte arvskifte upprättas.

God man ska bevaka att arvskiftet upprättas inom 6 månader efter bouppteckningens förrättningsdag, samt delta i dödsboets förvaltning och utredning.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa åtgärder som genomförs inom ramen för dödsboets förvaltning. till exempel försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som tillhör dödsboet.

Vid arvskiftet ska dödsboets samtliga tillgångar tas upp till dagsaktuellt värde. För fastighet ska värderingsintyg från oberoende sakkunnig (t ex mäklare eller värderingsman) bifogas.

Arvskiftet ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare, även av omyndig som fyllt 16 år, samt av ställföreträdaren.

När allt är klart ansöker du om Överförmyndarkansliets samtycke till arvets fördelning.

När arvskiftet är klar ska du ansöka om Överförmyndarkansliets samtycke till arvets fördelning. De här handlingarna ska du ha med i din ansökan:

  1. Ansökan om överförmyndarkansliets samtycke till arvets fördelning
  2. Arvskiftes/bodelningshandling i original. Överförmyndarkansliets samtycke stämplas vanligen direkt på originalhandlingen.
  3. Godkännande av samtliga dödsbodelägare.
  4. Samtycke från huvudmannen om hen förstår var saken gäller, eller ett läkarintyg som visar att hen inte gör det.
  5. Kopia på registrerad bouppteckning.
  6. Testamente (om det finns)
  7. Redovisningsräkning med underlag från bank som visar vad som hänt under tiden från dödsdagen till skiftesdagen.
  8. Värderingsutlåtande för eventuell fastighet/bostadsrätt
  9. Eventuella fullmakter från dödsbodelägare

Först efter att Överförmyndarkansliet har samtyckt till arvets fördelning kan den som är ansvarig för dödsboet fördela arvet, t.ex. sätta över pengar på din huvudmans konto. Tillsammans med beslutet får du också information om vad du behöver skicka in för att visa att din huvudman har fått det hen ska ha av arvet.

När överförmyndarkansliet har samtyckt till egendomens fördelning enligt arvskiftet ska du bevaka att arvet sätts in på ett överförmyndarspärrat bankkonto i huvudmannens namn, och att lagfart söks för eventuell fastighet som tillskiftats din huvudman.

När arvet har skiftats ska du skicka in bevis om att huvudmannens andel i dödsboet har överförts till huvudmannen. Det kan vara ett kontoutdrag, en kopia av huvudmannens lagfartsbevis eller utdrag från huvudmannens värdepappersdepå som visar att de aktier hen ärvt har registrerats på depån.

Är den enskilde ensam dödsbodelägare behöver ett arvskifte inte upprättas.

God man ska ändå, om det inom ramen för dödsboet exempelvis har sålts en fastighet eller bostadsrätt, ansöka om Överförmyndarkansliets  samtycke till fastighetsöverlåtelsen, som vanligt.

God man ska också redovisa att samtliga dödsboets tillgångar har förts över till ett överförmyndarspärrat konto i den enskildes namn.

Om den avlidne inte efterlämnar några tillgångar eller enbart efterlämnar
tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med
dödsfallet ska en anmälan om detta göras till dödsbohandläggarna i kommunen.

Om det saknas tillgångar är kommunen skyldig att göra en dödsboanmälan
till Skatteverket. Ett arvskifte behöver inte upprättas eftersom det inte finns
några tillgångar att fördela. En kopia på dödsboanmälan ska lämnas till
överförmyndarkansliet.

Senast uppdaterad: 29 april 2019

Publicerad: 12 maj 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se