Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Tamarinden
  • / Inkomna frågor & svar under pågående markanvisning

Inkomna frågor och svar under markanvisningen

Här samlar vi inkomna frågor som kommit in under markanvisningen, och besvarar dem.

Smart stad och tekniska lösningar

Öbo och Eon kommer att verka som ambassadörer i projektet gällande energidelning. Öbo har sedan tidigare goda kunskaper om energidelning som tilldelade byggaktörer kommer att tillgå.

Ja, det kommer att finnas.

Detta är en tjänst som LSO:n (den lokala systemoperatören) kommer att ta hand om på ett automatiserat sätt. Fastighetsägarna kommer via Medborgarenergigemenskapen, MEG (se nedan) få full insikt i detta.

En samfällighet eller ekonomisk förening, till att börja med. I förslaget till ändring av lagen föreslås Medborgarenergigemenskaper (MEG) kunna upprättas som blir den juridiska formen för hantering och drift av gemensamma energisystem.

Var och en äger sin egen data men den ska kunna delas till den lokala systemoperatören (LSO:n) för full funktion.

Varje fastighet kommer att ha möjlighet till anslutning till både AC- och DC-nät. Detta för att möjliggöra back-up och även resiliens vid elavbrott eller effektbortfall på elnätet.

Batteriernas största nytta är att balansera elnätet när det är effekttoppar. Snart tyder också mycket på att vi att vi kan kunna få betalt av elbolagen att ta emot el för lagring i batterier.

Nej, det finns programvara som ser till att det sparas så mycket energi i batteriet som behövs. Men det bygger på att körningen planeras, att bilen bokas med info om t.ex. körsträcka.

Intresseanmälan

Vi önskar få in er disposition/situationsplan i 3D, vår modell är enbart ett förslag. Visionen ska även uttryckas i bilder och text.

Det finns ingen begränsning men rangordna gärna 1–4 där nummer 1 är det tomtpar ni helst önskar.

A4 eller A3 spelar ingen roll. Vi har inget uttalat maxantal sidor, dock ska intresseanmälan vara kort och kärnfull.

Utan arkitekt blir det svårare att konkurrera. Ett tips är att begära ut tidigare intresseanmälningar för jämförelse. Men observera att kraven vid tidigare markanvisningar/intresseanmälningar har varit annorlunda gällande innehåll och material.

Det kommer inte ske någon viktning mellan de olika temana. Däremot kan någon byggaktör visa på fördelaktiga lösningar inom ett tema och en annan byggaktör inom ett annat tema vilket kommer bedömas individuellt.

Vi utgår ifrån att samtliga aktörer som lämnar in en intresseanmälan själva tar ansvar för att deras projekt går att genomföra. Projekt som uppenbart inte går att genomföra inom givna projektförutsättningar rankas lägre.

Marknadssituationen kommer att avgöra om hur fördelningen hyres-bostadsrätter kommer se ut men önskemålet är att uppnå en fördelning på 40/60 – HR/BRF för hela området. Sedan spelar det ingen roll åt vilket håll det slår, t.ex. 60 % HR eller 40 % HR.

I och med att Öbo som enbart bygger hyresrätter har fått en av fem tilldelningar är det fyra tomtpar kvar – därav är det önskvärt ifall två av dessa tomtpar blir hyresrätter och resterande två bostadsrätter. Då är fördelningen 60/40 för hela området.

För mark som är planlagd för förskola, kontor och butiker gäller samma markpriser som för flerbostadshus. En lista med aktuell markprissättning finns här.

En uppdatering av zonkartan har gjorts där Tamarinden tillhör zon 1 och har markpriser enligt uppgifter i Markanvisningsdokumentet.

Vid eventuell förfrågan om byte av upplåtelseform i ett senare skede kommer fördelningen i området att beaktas och en bedömning från fall till fall kommer att göras. I Södra Ladugårdsängen har vi samma mål, men där har vi tillåtit byte av upplåtelseform eftersom det finns så pass mycket mark kvar som vi ännu inte har markanvisat. Där tror vi att viktningen kommer att uppfyllas när området är fullt utbyggt.

Vård- och förskoleverksamhet

Seniorbostad

Seniorbostäder är vanliga lägenheter avsedda för de som är äldre, ofta med en undre åldersgräns på 55 år. De finns i flerbostadshus och hyrs ut direkt av fastighetsägaren eller via en bostadsrättsförening. I Tamarinden är det upp till byggaktörerna att avgöra om de vill erbjuda seniorbostäder inom projektet.

Trygghetsbostad

Trygghetsbostäder är lägenheter för de som är 75 år eller äldre. Personer kan ställa sig i kö från det år de fyller 70. Nuvarande kommunala trygghetsbostäder erbjuder lunchservering och gemensamhetslokaler. Personer som bor i trygghetsbostäder har också möjlighet att delta i dagliga aktiviteter och social samvaro som ordnas av en aktivitetsvärd. Det är upp till byggaktören själv att bedöma möjlighet för byggnation och privat verksamhet av trygghetsbostäder i området. Gällande kommunalt behov och möjlighet för inhyrning pågår just nu en utredning kopplat till trygghetsbostäder.

Vård- och omsorgsboende

För de som inte kan få den vård och omsorg de behöver i sitt hem kan de ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Det kan vara både vårdboende och demensboende. I Örebro finns både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden. Här erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad de boende behöver, dygnet runt.

I dagsläget köper kommunen inte platser där en extern utförare står för verksamheten. I närheten av Tamarinden finns det ett flertal vård- och omsorgsboenden (Ängen, Jeremiasgården, Backagården) och nu planerar kommunen även för ett ytterligare vård- och omsorgsboende i Brickebackenplan. Samtidigt är Tamarinden del av det ett stort område som exploateras, tillsammans med Södra Ladugårdsängen. Det är inte omöjligt att kommunen kommer att behöva ytterligare ett vård- och omsorgsboende i området, dock inte tidigare än 2027. Det är upp till byggaktören själv att bedöma möjlighet för byggnation och verksamhet av privat vårdverksamhet i området.

Öbo har inte fått något uppdrag från Örebro kommun att bygga ett vård- och omsorgsboende i Tamarinden, härnäst ansvarar Öbo för planerat boende i Brickebacken.

Kommunens lokalförsörjningsenhet är positiva till och ser ett stort behov av privat förskola i kvarter 4.

Trafik

Nej, det är enbart åtgärder som finns beskrivna i parkeringsnormen som kan tillämpas för att få sänkta p-talet. För bostäder gäller: parkering i anläggning under eller ovan mark -10 %, bilpool -20 %. Om man har både verksamheter och lägenheter i sitt projekt kan p-talen sänkas ytterligare genom att tillämpa samnyttjande av parkeringsplatser. För mer info om vad som gäller för övrig markanvänding hänvisas till normen.

Nedgrävt garage eller p-hus är frivilligt. Om man väljer att arbeta med ett p-hus är det bra att tänka på att aktivera bottenvåning med tanke på konceptet Livet mellan husen. Vi har inget emot om ni väljer att gå ihop med andra aktörer för att lösa ett större gemensamt parkeringsbehov men vi kommer i sådant fall ställa krav på genomförbarheten och be er redogöra för scenarier om en av parterna t.ex. drar sig ur.

Grönytefaktorn

Varje gård ska räknas för sig och gårdar söder om eller norr om Tamarindvägen kommer får sin egen faktor som ska uppnås. Vilken faktor det blir kommer vi att utreda under förstudieskedet tillsammans med respektive aktör.

Omkringliggande planintentioner

Tamarinden är en del i en större utveckling av Södra Örebro där en ny stadsbygd föreslås växa fram genom utbyggnad av nya stadsdelar. Detta innefattar nya bostadsområden i bland annat Södra Ladugårdsängen, Universitetsområdet, Brickebacken, Södra Ladugårdsskogen och Mariebergsområdet. Området runt förkastningsbranten vid Sommaro och Reträtten är tänkt att utgöra det främsta större grönområdet i närheten av Tamarinden och är tänkt att bevaras och utvecklas i framtiden.

Mer information om kommunens långsiktiga planer för närområdet finns på översiktsplanens webbplats på orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se